Αρχική

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Γιατί εργάζεται ο παππούς;

Ένα ανάγνωσμα της Δ’ Δημοτικού Σχολείου, που διαβάζαμε κατά την δεκαετία 1950-1960, αφιερωμένο εξαιρετικά στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στους φίλους και σύμμαχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήρθε η ώρα (επιτρέψτε μου τη φράση) να ξεκουμπιστούν από τον τόπο μας, για να δουν ποιες ήσαν (και παραμένουν ακόμη ανεξίτηλες) οι αρετές των Ελλήνων!..

ΔΙΑΤΙ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Ο ΠΑΠΠΟΥΣ

Ο μικρός Λεωνίδας, δέκα περίπου ετών, δεν ημπορεί να εννοήση, διατί εργάζεται ο πάππος του. Ο πατήρ του είναι έμπορος και κερδίζει αρκετά. Ο πάππος έπρεπε να ζη μαζί των εις την πόλιν. Εκεί έχει ιδεί πολλούς γέροντας να κάθηνται εις το καφενείον ή να πηγαίνουν περίπατον εις τους δημοσίους κήπους, οσάκις ο καιρός το επιτρέπει.
Ο πάππος του ζη μόνος εις την εξοχήν με μίαν γραίαν υπηρέτριαν, τη κυρα - Μάρθαν, και τον κηπουρόν του, τον Στέφανον Τον κήπον καλλιεργεί μάλλον ο πάππος του παρά ο κηπουρός. Εξυπνά πολύ πρωί, αναπαύεται ολίγον την μεσημβρίαν και κοιμάται την εσπέραν ενωρίς. Από τη μητέρα του έχει μάθει, ότι ο πάππος πλησιάζει να συμπληρώση το ογδοηκοστόν έτος της ηλικίας του. Και όμως είναι ροδοκόκκινος και η εργασία δεν τον κουράζει.
Έπειτα έχει ακούσει πολλούς να λέγουν, ότι πρέπει να εργάζεται κανείς, όταν είναι νέος, δια να αναπαυθή, όταν θα γηράση. Διατί λοιπόν εργάζεται ο πάππος του, αφού δεν έχει ανάγκην; Διότι βεβαίως υπάρχουν και γέροντες, πτωχοί, οι οποίοι αναγκάζονται να εργάζωνται, δια να ζήσουν.
Προ πολλού έχει αποφασίσει να ρωτήση τον πάππον του, αλλά δεν τολμά. Όταν ακούη τον πατέρα ή την μητέρα του ή την άδερφήν του Έλλην να λέγουν, ότι θα υπάγουν να επισκεφθούν τον πάππον, παίρνει την απόφασιν να τον ερωτήση χωρίς άλλο. Όταν όμως τον βλέπη με πόσην ευχαρίστησιν εργάζεται, αναβάλλει την ερώτησιν δι’ άλλην φοράν. Φοβείται, ότι ημπορεί να δυσαρεστήση τον πάππον του. Και αυτό δεν το θέλει, διότι τον αγαπά.
Ο πάππος πάλιν είχε μαντεύσει τον πόθον του Λεωνίδα, αλλά τον άφηνε να καταλάβη μόνος του διατί εργάζεται.
Ήτο Παρασκευή προς το τέλος του Οκτωβρίου, όταν εξεκίνησεν ο Λεωνίδας και η Έλλη με το αυτοκίνητον δια το κτήμα του πάππου των.
Τον εύρον έξω από τον μανδρότοιχον του κήπου, εις τον χέρσον τόπον, να ομιλή με ένα εργάτην. Του έλεγεν, ότι προ ολίγων ημερών είχεν αγοράσει τον χέρσον αυτόν τόπον και τώρα θα τον εκαλλιέργει.
Εις το επάνω μέρος θα εφύτευεν αμπέλι και εις την βορεινήν πλευράν δύο πυκνάς σειράς από κυπαρίσσια. Έπειτα μίαν σειράν από ελαίας και το υπόλοιπον θα εγίνετο κήπος με οπωροφόρα δένδρα.
Τα εγγονάκια του, μόλις τον είδον, έτρεξαν, τον εχαιρέτησαν και του εφίλησαν το χέρι.
Εξακολουθεί να φυτεύη συνεχώς δένδρα.
Την εσπέραν ο Λεωνίδας ηρώτησεν τον πάππον πότε θα είναι έτοιμος ο νέος κήπος και πότε θα έδιδον καρπούς τα δένδρα. Ο πάππος είπεν, ότι ο κήπος θα είναι έτοιμος και φυτευμένος, χάρις εις τους πολλούς εργάτας, εις το τέλος του Ιανουαρίου, το πολύ έως τα μέσα Φεβρουαρίου. Θ’ αρχίση να καρποφορή μετά τέσσαρα έτη, αλλά θα φθάση η καρποφορία εις την ακμήν της μετά δέκα έτη. Τα ελαιόδενδρα όμως θα αργήσουν πολύ περισσότερο. Τον πρώτον καρπόν θα τον δώσουν μετά δεκαπέντε έτη και εις την ακμήν των θα φθάσουν μετά πεντήκοντα έτη και θα εξακολουθούν επί αιώνας ίσως να καρποφορούν. Λέγουν, ότι εις τον κήπον της Γεθσημανή υπάρχουν ελαιόδενδρα από την εποχήν του Χριστού και εις την Αττικήν από την εποχήν του Πεισιστράτου.
—Α, εγώ, εσυλλογίζετο ο Λεωνίδας, ποτέ δεν θα κάμω εργασίαν, από τη οποίαν δε θα ωφεληθώ αμέσως ή πολύ σύντομα.
Αλλά δεν είπε τίποτε.
Την άλλην ημέραν, όταν εξυπνησε, μετέβη εις τον κήπον και εύρε τον πάππον του να ανοίγη λάκκους. Τον είδεν ο πάππος, άφησε την αξίνην και τον ωδήγησεν εις την κληματαριάν. Εκρέματο το τελευταίο σταφύλι. Ο πάππος το έκοψε, το έπλυνε και το έδωσεν εις τον Λεωνίδαν.
Ενώ το έτρωγε με μεγάλην ευχαρίστησιν, ο Λεωνίδας ηρώτησε:
—Γιατί ανοίγεις τους λάκκους, παππού;
—Τον άλλον μήνα θα φυτεύσω δένδρα.
—Πάλι δένδρα; Αλλά...
Πριν όμως συμπληρώση την φράσιν του παρουσιάσθη και η Έλλη. Εχαιρέτησε τον πάππον και εκοίταξε το σταφύλι
Ο Λεωνίδας εμάντευσε την επιθυμίαν της και το έδωσε.
—Τι ήθελες να ειπής; ηρώτησεν ο πάππος.
Ο Λεωνίδας κάτι εδοκίμασε να είπη, αλλά δεν ημπορούσε. Μετενόησεν. Ίσως και δεν ήθελε να ερωτήση εμπρός εις την Έλλην.
Η μεγαλυτέρα χαρά είναι να ευεργετής τους άλλους.
Ο πάππος όμως εσκέφθη, ότι η περίστασις ήτο πολύ κατάλληλος.
—Θελεις να ειπής, Λεωνίδα μου, διατί, γέρος εγώ, φυτεύω δένδρα; Ε; Αλλά θέλω και εγώ να σ' ερωτήσω, διατί εχάρισες το σταφύλι εις την Έλλη; 
—Μ’ ευχαριστεί, απεκρίθη ο Λεωνίδας, να την βλέπω να τρώγη.
Τότε ο πάππος είπεν, ότι και αυτός δια τούτο εφύλαξε το τελευταίον σταφύλι, δια να ευχαριστηθή, όταν θα βλέπη να το τρώγουν τα εγγονάκια του. Τον κήπον ήρχισε να τον φυτεύη ο πάππος του και τους καρπούς εγεύθη ο πατήρ του.
Αρκετά δένδρα εύρεν από τον πατέρα του και άλλα εφύτευσε και θα φυτεύση αυτός. Του αρκεί ο γλυκύτερος καρπός, ότι ο Λεωνίδας του και η Έλλη του, όταν αυτός δεν θα υπάρχη εις την ζωήν, θα γεύωνται, αυτοί και τα παιδιά των, τους καρπούς των δένδρων του. Και έπειτα από μικράν σιωπήν προσέθεσε:
—Όλα εις αυτόν τον κόσμον περνούν, όλα σβήνουν, όλα χάνονται. Μονον μία χαρά διατηρείται έως το τέλος. Η χαρά, την οποίαν αισθάνεται ο άνθοωπος όταν σκορπά την ευτυχίαν γύρο του. Αυτή η χαρά υπάρχει εις όλας τας ηλικίας και εις την ιδική μου ηλικίαν. Αυτή μόνη μου κάμνει την ζωήν ευχάριστον. Την στιγμήν, που θα είπη κανείς: «δεν έχω τίποτε να κάμω», είναι νεκρός, και αν ακόμη έχη τους οφθαλμούς ανοικτούς. *
(Διασκευή εκ του Γερμανικού) Κ. Ρωμαίος
--------------
*Γ. ΜΕΓΑ, Κ. ΡΩΜΑΙΟΥ Σ. ΔΟΥΦΕΞΗ, Θ. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ: «ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ», ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΑΘΗΝΑΙ 1959.

Για την αντιγραφή
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ. ΣΑΚΚΕΤΟΣ
Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018

Τελευταία Άρθρα

 • Ζωντανό μνημείο της φύσης το Κλήμα του Παυσανία;
  Πάνω στο δρόμο Κλειτορίας-Τρίπολης, στο Χάνι Κοτσιολέτη του οικισμού Σελλά, δέκα χιλιόμετρα από την Κλειτορία υπάρχει το κλήμα του Παυσανία! Τρεις εντυπωσιακά υπερμεγέθεις κορμοί αναρριχώνται στα υπεραιωνόβια πουρνάρια, δίπλα στο παλιό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Το κλήμα έλαβε την ονομασία αυτή γιατί το επισκέφθηκε ο Παυσανίας για να διαπιστώσει τα θρυλούμενα σχετικά με τις πέστροφες του Αροάνιου ποταμού, ότι δηλαδή κελαηδούσαν όπως το πουλί τσίχλα.
 • Τα Θέματα της Ημέρας 22 Ιουλίου 2018
  Σημαντικά γεγονότα, άγνωστα καθημερινά ή διαχρονικά θέματα και πολλά επίκαιρα και αξιοσημείωτα σχόλια διανθίζουν το μπλογκ της ιστοσελίδας μας για τούτη τη χρονιά, το 2018!... Θέματα που θα σας κρατούν συντροφιά όχι μόνο με την πρωτοτυπία τους, αλλά και με τον τρόπο γραφής της ταπεινότητάς μας, που επί τόσα χρόνια υπηρετεί το δημοσιογραφικό τρίπτυχο: Ενημέρωση, Ψυχαγωγία και Επιμόρφωση. Καλή ανάγνωση!
 • Γιατί εργάζεται ο παππούς;
  Ένα ανάγνωσμα της Δ’ Δημοτικού Σχολείου, που διαβάζαμε κατά την δεκαετία 1950-1960, αφιερωμένο εξαιρετικά στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στους φίλους και σύμμαχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήρθε η ώρα να ξεκουμπιστούν από τον τόπο μας, για να δουν ποιες ήσαν (και παραμένουν ακόμη ανεξίτηλες) οι αρετές των Ελλήνων!..
 • Οι Άγιοι της Ημέρας!..
  22 Ιουλίου: Μαρίας της Μαγδαληνής (1) († α΄αι.). Παρθενομάρτυρος Μαρκέλλης της Χιοπολίτιδος.

Τα τελευταία βιβλία του Άγγελου Σακκέτου

 • Αγία Γραφή και Εξωγήινα Όντα
  Η Αλήθεια και τα Παραμύθια σε πολλά ζητήματα ανθρώπων, που ασχολούνται με εξωγήινους και μεταφυσικές αναζητήσεις!..
 • Ο Άγνωστος Πατροκοσμάς
  Οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις από τις ερμηνείες των Διδαχών και Προφητειών του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.
 • Παπουλάκος: Άγνωστες Προφητείες...
  Άγνωστες Προφητείες και Θαύματα. Η επαλήθευση των προφητειών και ο παγκόσμιος θρίαμβος του ανθρώπου!