Κατηγορίες

Το Σχόλιο της Ημέρας

Το Σχόλιο της Ημέρας

Επίκαιρα σχόλια και ανεξάρτητη κριτική πάνω σε θέματα καθημερινότητας, αρχής γενομένης από την πολιτική ζωή του τόπου και καταλήγοντας –αν χρειαστεί- στην αυτοκριτική, για να μη βγάζει κανείς τον εαυτό του απ’ έξω!.. «Μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε» έλεγε ο Χριστός (Ματθ. 7,1).

 

 •  Τι αποκαλύπτουν τα συρτάρια της γης;
  Τι αποκαλύπτουν τα συρτάρια της γης;
  Ποιος θα μπορούσε, για παράδειγμα, να αποδείξει την απώλεια ενός 24ώρου, που αναφέρει η Αγία Γραφή στο βιβλίο του Ιησού του Ναυή; Κι όμως, εμείς το πράξαμε!!.. (Ίδε άρθρο μας στην εφημερίδα «Νέοι Άνθρωποι» του Σαββάτου 27 Αυγούστου 1983).
 • Ποιες είναι οι κυριότερες μεταφράσεις της Αγίας Γραφής;
  Ποιες είναι οι κυριότερες μεταφράσεις της Αγίας Γραφής;
  Υπολογίζεται ότι σήμερα η Αγία Γραφή, ολόκληρη ή τμήματά της, έχει μεταφραστεί σε πάνω από 1.800 γλώσσες. Εντούτοις, ενώ τα πρωτότυπα κείμενα θεωρούνται θεόπνευστα, δεν ισχύει το ίδιο για τις μεταφράσεις ή τους μεταφραστές, στο σύνολο σχεδόν του χριστιανισμού. Εξαίρεση του κανόνα αυτού αποτελεί η Μετάφραση των Εβδομήκοντα, που στην Ορθόδοξη και τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, επικυρώθηκε ως θεόπνευστη από τοπικές και οικουμενικές συνόδους, καθώς χρησιμοποιήθηκε από τους αποστόλουςστα κείμενα της Καινής Διαθήκης (ιδιαίτερα στις επιστολές του Παύλου) και από εκκλησιαστικούς συγγραφείς στην Ανατολή και τη Δύση.
 •  Ερευνάτε τας Γραφάς!.. (11)
  Ερευνάτε τας Γραφάς!.. (11)
  Η επιστολή του Ιησού Χριστού προς τον ΄Αγβαρον, που αναφέρει ο Ευσέβιος Καισαρείας58 εις το κεφάλαιον «Ιστορία περί του των Εδεσσηνών δυνάστου» οι συγκλονιστικές αναφορές πολλών ιστορικών και χρονικογράφων (όπως του Labubna, του Κων/νου Πορφυρογέννητου και τόσων άλλων) αλλά, κυρίως τα βιβλία της κ. Ειρήνης Οικονομίδου και της Μαγδαληνής Μοναχής με τον αυτόν τίτλον ("Το Άγιον Μανδήλιον"), παράλληλα με τα καταπληκτικά αρχαιολογικά ευρήματα εις τους Φιλίππους της Μακεδονίας και ιδίως εις την «Πύλην της Νεαπόλεως» με το κείμενο και των δύο επιστολών, του Χριστού και του Αγβάρου (ή Αβγάρου, όπως συνήθως λέγεται), δεν αφήνουν πλέον καμμίαν αμφιβολίαν ότι ο Χριστός όχι μόνο εγνώριζε, όχι μόνον μιλούσε, αλλά και (ως παντογνώστης τουλάχιστον) έγραφε ελληνικά.
 • Ερευνάτε τας Γραφάς!.. (10)
  Ερευνάτε τας Γραφάς!.. (10)
  «Ο Πιλάτος εγνώριζε την ελληνικήν, ήτις ήτο τότε η κρατούσα εν τη οικουμένη γλώσσα, της λατινικής περιοριζόμενης μόνον εν τω στρατώ, αλλ’ η μετά των αραμαϊστί λαλούντων Εβραίων χρησιμοποίησις υπ’ αυτού της ελληνικής είναι απίθανον μόνον κατά τον εν τω εσωτερικώ του Πραιτωρίου διάλογον του Πιλάτου μετά του Ιησού, όστις εν τη παγγνωσία αυτού εγνώριζε και ηδύνατο λαλείν πάσαν γλώσσαν και την ελληνικήν άρα, δεν αποκλείεται η χρησιμοποίησις της ελληνικής ή της λατινικής υπ’ αμφοτέρων.»
 • Ερευνάτε τας Γραφάς!.. (9)
  Ερευνάτε τας Γραφάς!.. (9)
  Προς τι ο προβληματισμός των Φαρισαίων που ανέμεναν τον Μεσσίαν εκ του σπέρματος του Δαβίδ και όχι εκ της Γαλιλαίας, απ’ όπου κατήγετο ο Ιησούς, με αποτέλεσμα να διχασθούν οι απόψεις τους για τον Χριστό; ( «Άλλοι έλεγον ούτός εστίν ο Χριστός άλλοι έλεγον μη γάρ εκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται; Ουχί η γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαυβίδ και από Βηθλέμ της κώμης , όπου ην Δαβίδ, ο Χριστός έρχεται; Σχίσμα ουν εν τω όχλω εγένετο δι’ αυτόν»)
 •  Ερευνάτε τας Γραφάς!.. (8)
  Ερευνάτε τας Γραφάς!.. (8)
  «Τι ιδέαν έχετε περί του Μεσσίου, που θα αναδειχθή και θα χρισθή Τοιούτος από αυτόν τον Θεόν; Τίνος απόγονος είναι; Λέγουν εις Αυτόν ˙ Είναι απόγονος του Δαβίδ. Λέγει εις αυτούς˙ Πώς λοιπόν εμπνεόμενος από το Άγιον πνεύμα τον αποκαλεί Κύριον, όταν λέγη: Είπεν ο Κύριος και Θεός εις τον Κύριον μου Χριστόν˙ Κάθισε επί του θρόνου μου εις τα δεξιά μου, μέχρις ότου θέσω τους εχθρούς σου σαν άλλο υποστήριγμα που θα ακουμπούν και θα πατούν επάνω τα πόδια σου. Αλλ’ οι πάπποι ποτέ δεν καλούν τα εγγόνια και τα τρισέγγονά των κυρίους των. Ούτε στέκει ποτέ οι πρόγονοι να προσφωνούν τους απογόνους των κυρίους. Εάν λοιπόν ο Δαβίδ τον αποκαλεί Κύριον πώς είναι υιός και απόγονός του; Αυτό σημαίνει ότι ο Μεσσίας δεν είναι μόνον υιός του Δαβίδ, αλλά και υιός του Θεού και ως τοιούτος είναι και κύριος του Δαβίδ. Και κανείς δεν ημπόρεσε να Του αποκριθή ούτε λέξιν, ουδέ ετόλμησε κανείς από την ημέραν εκείνην να Τον ερωτήση πλέον.».
 • Ερευνάτε τας Γραφάς!.. (7)
  Ερευνάτε τας Γραφάς!.. (7)
  Εκπληκτικές είναι, ασφαλώς, οι ομοιότητες του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού. Κι όταν ομιλούμε για ομοιότητες δεν εννοούμε ταυτοσημίες ή ταυτοπροσωπίες. Το αρχαίο ελληνικό Θέατρο και η σημερινή χριστιανική Εκκλησία έχουν καταπληκτικές ομοιότητες όσο αφορά τουλάχιστον ωρισμένα τελετουργικά στοιχεία. Κατά πάσαν πιθανότητα, πολλά λατρευτικά στοιχεία έχουν αλιευθή και μέσα από τα Ελευσίνια Μυστήρια26 ή από άλλα Μυστήρια των Αρχαίων Ελλήνων (Δελφικά κ.λ.π.)
 • Ερευνάτε τας Γραφάς!.. (6)
  Ερευνάτε τας Γραφάς!.. (6)
  Ποιος, λοιπόν, μπορεί να αγνοήσει την ελληνική διείσδυσιν εις την Παλαιστίνην, τους Λαούς της Θαλάσσης, την προέλευσιν και εκείθεν εγκατάστασιν των Φιλισταίων και τα συγκλονιστικά στοιχεία, που έρχονται καθημερινώς εις το φως της δημοσιότητος για την πολιτιστικήν προσφοράν των Ελλήνων εις τα μέρη που εγεννήθη ο Χριστός;
 
Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία είναι δύο ράγες της Ιστορίας πάνω στις οποίες κινείται το όχημα του Ελληνο-Χριστιανικού Πολιτισμού σε μια ατέρμονη πορεία προς την αιωνιότητα!... Λαός που περιφρονεί τις πέτρες και τα χαρτιά του είναι καταδικασμένος ν’ αυτοκτονήσει!..
 
Συνεντεύξεις του Άγγελου Σακκέτου, ως καταστάλαγμα μιας δημοσιογραφικής πορείας 35 περίπου ετών!... Ένας αγώνας δρόμου για την αναζήτηση της αλήθειας και μόνον της αλήθειας.. Την "αληθινής αλήθειας", όπως μάθαμε να λέμε στην δική μας Ελληνική Δημοσιογραφία!..
 
Διαλέξεις και Ομιλίες, έτσι όπως ακριβώς εδόθησαν στο παρελθόν σε διάφορα Πνευματικά Κέντρα, Συλλόγους, Σωματεία και διάφορα Ιδρύματα των Αθηνών ή της Περιφέρειας, ιδίως για θέματα σχέσεων Ελληνισμού και Ορθοδοξίας!..
 
Θύμησες και αναμνήσεις!... Νοσταλγικές ιστορίες, που φαντάζουν σήμερα σαν παραμύθι!.. Εκπληκτικές εμπειρίες και διηγήματα ή αφηγήσεις από διάφορους ανθρώπους, που έζησα ή γνώρισα στο διάβα της ζωής μου!.. Όλα εκείνα τα γεγονότα, που πέρασαν από τη φτωχική μου ζωή, ιδίως στο χωριό μου!
Αναζήτηση
Search
Newsletter
Για να λαμβάνετε newsletter παρακαλώ στείλτε μας το email σας!

Είσοδος χρηστών