11/10/17 15:45 - Εορτάζοντες Άγιοι της 11ης Οκτωβρίου!

 

Εορτάζοντες Άγιοι της 11ης Οκτωβρίου!

Από την Εκκλησία μας σήμερα τιμώνται οι Άγιοι: Φίλιππος ο Απόστολος , Ζηναίδα και Φιλονίλλα , Φιλόθεος ο Κόκκινος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης , Θεοφάνης ο Ομολογητής ο Γραπτός, Επίσκοπος Νίκαιας , Νεκτάριος, Αρσάκιος και Σισίνιος Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως , Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου , Θεοφάνης, Σολέας και Ιωνάς οι εν Περγάμω της Κύπρου.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ο Άγιος Φίλιππος καταγόταν από την Καισαρεία της Παλαιστίνης και ήταν διάκονος μεταξύ των επτά διακόνων της πρώτης Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ (Πράξ. στ'). Επίσης, ήταν έγγαμος και είχε τέσσερις θυγατέρες, προικισμένες με προφητικό χάρισμα. (Πράξ. κα' 8-9).
Ο Φίλιππος, όμως, δε στάθηκε μόνο στην Ιερουσαλήμ. Πήγε στη Σαμάρεια και κήρυξε το Ευαγγέλιο, σαν γνήσιος και αυτός «Ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν θεοῦ καὶ ἐπὶ γνῶσιν ἀληθείας τῆς κατ' εὐσέβειαν» (Προς Τίτον, α' 1). Δηλαδή απόστολος του Ιησού Χριστού για να διδάξει μεταξύ εκείνων που εξέλεξε ο Θεός, την πίστη και την επίγνωση της αλήθειας, που οδηγεί στην ευσέβεια.
Εκεί στη Σαμάρεια, δια του κηρύγματός του βάπτισε χριστιανό και το Σίμωνα το μάγο. Έπειτα, ο Φίλιππος συνάντησε στο δρόμο του τον Ευνούχο της βασίλισσας Κανδάκης, και αφού τον κατήχησε, βάπτισε και αυτόν Χριστιανό. Κατόπιν, πήγε στις Τράλλεις της Μικράς Ασίας, όπου με τη διδασκαλία του έπεισε όλους σχεδόν τους κατοίκους της πόλης να πιστέψουν στο Χριστό. Ο Φίλιππος στην πόλη αυτή, αφού έκτισε και χριστιανικό ναό, παρέδωσε στο θεό την ψυχή του. [Βλέπε Ορθόδοξος Συναξαριστής]

Απολυτίκιον
Ήχος γ’. Θείας πίστεως.

Θείας χάριτος, πλήρης υπάρχων, διηκόνησας, τη Εκκλησία, ως Διάκονος Του Λόγου Απόστολε, θεοσημείαις δε θείαις χρησάμενος, της Σαμαρείας τα πλήθη κατηύγασας. Μάκαρ Φίλιππε, Χριστόν τον θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος. https://soundcloud.com/byzantine-music/10-11