11/10/17 23:00 - Ερευνάτε τας Γραφάς!... (5)

 

Ερευνάτε τας Γραφάς!... (5)

«… Αντίθετα προς την αρνητικήν αυτήν στάσιν, έναντι των ευαγγελικών πηγών και ακριβώς επί τη βάσει αυτών των αυθεντικών πηγών, των οποίων την πλήρη αξιοπιστίαν εξακρίβωσε πλέον η Ερμηνευτική της Καινής Διαθήκης επιστήμη, κατέληξε και η δική μας έρευνα εις ωρισμένα ιστορικά συμπεράσματα, που δεν θα τα χαρακτηρίσωμεν ακόμη ως πορίσματα, δεδομένου ότι εις την επιστήμην και δη την ιστορικήν έρευναν, το απόλυτο θεωρείται παράλογο και εκτός πάσης λογικής…»

Συνέχεια από το προηγούμενο…

Το παρόν βιβλίο χωρίζεται εις οκτώ κεφάλαια, δηλαδή:

α) Πού εγεννήθη ο πρώτος άνθρωπος;
β) Η ελληνική διείσδυσις εις την Παλαιστίνην.
γ) Η προσδοκία του Αναμενομένου Μεσσία.
δ) Ομοιότητες Ελληνισμού – Χριστιανισμού.
ε) Η ιστορικότης του Ιησού Χριστού.
στ) Η καταγωγή του Ιησού Χριστού.
ζ) Μιλούσε ο Χριστός ελληνικά;
η) ΄Εγραφε ο Χριστός ελληνικά;

Κάνοντας κάποιες παρατηρήσεις επί των ως άνω κεφαλαίων του βιβλίου μας, θα ήθελα να πω τα εξής:

α) Πού εγεννήθη ο πρώτος άνθρωπος; Θα ξεκινήσωμε με μίαν χιουμοριστικήν διαπίστωσιν: Εάν αναζητήση κάποιος την Γη μέσα εις ένα χάρτην του Διαστήματος, θα παρατηρήση ότι δεν βλέπει παρά μονάχα μίαν κουκίδα εις τα δισεκατομμύρια των άλλων άστρων. Κατά συνέπειαν, όποιος προσπαθεί να βρη πού εγεννήθη ο πρώτος άνθρωπος εις την Γην, εις την Μεσοποταμίαν (όπως ισχυρίζονται οι συγγραφείς της Βίβλου) ή εις την Ελλάδα (όπως αναφέρει η Ελληνική Μυθολογία), το λιγώτερο που κατορθώνει είναι να ματαιοπονή, δεδομένου ότί μέσα εις το αχανές διάστημα μοιάζει σαν να ψάχνη… «ψύλλους στα άχυρα»!!
Το πού εγεννήθη ο πρώτος άνθρωπος, πέραν του όποιου μεγάλου και βαθυτάτου σεβασμού που έχομεν προς την Παλαιάν Διαθήκην, δεν είναι κάτι εις το οποίο απαντά η Βίβλος. Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός, εις τηλεοπτικήν εκπομπήν του γράφοντος είχε τονίσει πως η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι επιστημονικό βιβλίο και κατά συνέπειαν δεν μπορούμε να λαμβάνωμεν «τοις μετρητοίς» όσα αναφέρει αυτή και εν προκειμένω η Γένεσις.
« ΄Όταν λέμε ότι η ζωή ενεφανίσθη και οι πρώτες ανθρώπινες κοινωνίες αναπτύχθηκαν στη Μέση Ανατολή, δεν εννοούμε συγκεκριμένα τον χώρο του Ισραήλ ή τον χώρο των Εβραίων. Οι Εβραίοι έχουν και αυτοί την ιστορία τους. Ξεκινούν κάποια στιγμή από την πόλη Ουρ της Μεσοποταμίας, αλλά δεν είναι ο μοναδικός λαός που μπορεί να δώσει απάντηση στα δεδομένα αυτά», θα πη ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός εις την προαναφερθείσαν τηλεοπτικήν εκπομπήν.
Εις ερώτησιν δε του γράφοντος γιατί οι Εβραίοι μας λένε ότι ο κόσμος έχει ζωήν 5.759 ετών, απήντησε:
«Κοιτάξτε, στην αρχαία πατερική γραμματεία οι υπολογισμοί που γίνονται βάσει του κειμένου της Μεταφράσεως των Εβδομήκοντα, του ελληνικού, δηλαδή, κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης, για την Γέννηση του Χριστού, μας δίνουν το έτος 5508 από κτίσεως κόσμου. Αυτά όμως όλα είναι συμβατικά και όχι επιστημονικά!....».16
΄Oταν αυτά αναφέρονται δια στόματος ενός κοσμαγάπητου Πρωτοπρεσβύτερου, όπως είναι ο πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός, θα έλεγα την βιβλικήν φράσιν «τι χρείαν άλλην έχομεν μαρτύρων», δεδομένου ότι εις πολλά σημεία η Γένεσις δημιουργεί πολλούς προβληματισμούς για το πού ακριβώς εγεννήθη ο πρώτος άνθρωπος εις την Γην - προβληματισμοί οι οποίοι, όπως αποδεικνύεται, υπάρχουν και εις την σκέψιν πολλών επιστημόνων.
Ωστόσο, θα πρέπει εδώ να πούμε ότι η μέχρι τούδε έρευνά μας δια την Γένεσιν της Βίβλου κατέληξε εις το ασφαλές συμπέρασμα ότι: πλήθος στοιχείων της Γενέσεως της Παλαιάς Διαθήκης ταυτίζονται με αυτά της Κοσμογονίας τους Ησιόδου και δεν είναι λίγες οι φορές που η Ελληνική Μυθολογία καλύπτει ή και συμπληρώνει την Παλαιάν Διαθήκην. Είναι δύο κομμάτια που συνθέτουν το “παζλ” της ιστορικής αληθείας, της λεγομένης «ανθρωπογενέσεως»!...17
Η δημιουργία της Πανδώρας, ο τρόπος με τον οποίον έγινε η ανθρωπογένεσις με τον Δευκαλίωνα και την Πύρραν, αλλά και το γεγονός ότι η Ελληνική Μυθολογία αναφέρει τον Προμηθέα ως δημιουργόν του ανθρωπίνου γένους, είναι στοιχεία που δεν μπορούμε να τα αγνοήσωμεν, όπως δεν αγνοούμεν και την Γένεσιν της Βίβλου, που είναι ένα αληθινό βιβλίο.
|Και αν σε όλα αυτά αναφέρομε και το γεγονός ότι ο πρώτος άνθρωπος εις την Γην, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, εγεννήθη εις τον ποταμόν Λάδωνα και όχι εις την Μεσοποταμίαν (ο Πλάτων π.Χ. αναφέρει ότι οι πρώτοι άνθρωποι εγεννήθησαν εις τους βάλτους της Κωπαϊδος, ενώ άλλοι αρχαίοι συγγραφείς μνημονεύουν άλλους ελληνικούς τόπους), η εμμονή ωρισμένων επιστημόνων, είναι κάτι που ειλικρινώς εκπλήσσει τον γράφοντα, Χωρίς επιστημονικές αποδείξεις, υιοθετούν μόνο όσα λέει η Παλαιά Διαθήκη εις το κεφάλαιο της Γενέσεως και όχι, για παράδειγμα, αυτά που ισχυρίζεται η Ελληνική Μυθολογία.
Μου κάνει δε εξαιρετικήν εντύπωσιν το γεγονός ότι ενώ εις την Γένεσιν αγνοείται το όνομα της γυναικός του Παραδείσου 18 (ολίγο προ της Εξώσεως ο Αδάμ δίνει προς την σύζυγόν του το όνομα Ζωή: Γεν. Γ΄, 20), η Ελληνική Μυθολογία το όνομα του ονόματος του πρώτου ανθρώπου το θέτει ευθύς εξ’ αρχής (Δάφνη).
Η Εύα (= Ζωή εις τα εβραϊκά), ως όνομα, εμφανίζεται μετά την Έξωσιν εκ του Παραδείσου 19 και με όλα αυτά, σε συνδυασμόν με το γεγονός ότι άρχισαν ήδη οι αρχαιολογικές έρευνες εις περιοχήν γύρω από τον Λάδωνα ποταμόν, αρχίζω πλέον να κατανοώ γιατί οι μεγάλοι καλλιτέχνες της ανθρωπότητας απεικόνισαν περισσότερο τις μορφές του Απόλλωνος με την Δάφνη, παρά του Αδάμ με την Εύαν

Η συνέχεια στο επόμενο

Με σεβασμό και τιμή

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ. ΣΑΚΚΕΤΟΣ
Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017