06/12/17 18:09 - Τι αποκαλύπτει ο Ευσέβιος Καισαρείας για τον θρησκευτικό όρο «ΙΧΘΥΣ»;

 

Τι αποκαλύπτει ο Ευσέβιος Καισαρείας για τον θρησκευτικό όρο «ΙΧΘΥΣ»;

Προς χάριν των αναγνωστών και για του λόγου το αληθές θα καταχωρίσω στην στήλη αυ­τή την προφητική ακροστιχίδα της Σιβύλλης της Ερυθραίας έτσι όπως αποδόθηκε στην νεοελ­ληνική γλώσσα από θεολόγους μεταφραστές, προς ευχερεστέραν ανάγνωσιν των ενδιαφερο­μένων:

Όποιος διαβάσει τα βιβλία μας «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός» και «Οι Προφητείες του Ελληνισμού»  με έκπληξή του θα διαπιστώσει ότι ο όρος «ΙΧΘΥΣ», πέραν της πραγματικής σημασίας του (ψάρι), λαμβάνει και άλλες θεολογικές ή προφητικές διαστάσεις, αφού, σύμφωνα με την Σίβυλλα την Ερυθραία, που επιβεβαιώνουν πολλοί εκκλησιαστικοί συγ­γραφείς, όπως για παράδειγμα, ο Ευσέβιος Καισαρείας, ο όρος αυτός είναι τα αρχικά της προφητικής ακροστιχίδος: Ιησούς Χριστός Θε­ού Υιός Σωτήρ Σταυρός.
Προς χάριν των αναγνωστών και για του λόγου το αληθές θα καταχωρίσω στην στήλη αυ­τή την προφητική ακροστιχίδα της Σιβύλλης της Ερυθραίας έτσι όπως αποδόθηκε στην νεοελ­ληνική γλώσσα από θεολόγους μεταφραστές, προς ευχερεστέραν ανάγνωσιν των ενδιαφερο­μένων:

Ι δρώτα θα εξάγη η γη όταν έλθη το ση μεί­ον τη κρίσεως
Ηγεμών θα έλθη εξ ουρανού διά να κρίνη εις αιώνας.
Σ ύμπαν το γένος των ανθρώπων και τον κόσμον όλον.
Ο ι άνθρωποι, πιστοί και άπιστοι εις το τέρμα του χρόνου
Υ ψιοτον Θεόν θα ίδουν μαζί με αγίους, όστις θα κρίνη
Σ αρκοφόρων ανθρώπων ψυχάς εις το βή­μα του.

Χ έρσος όταν κάποτε γίνη όλος ο κόσμος και ακανθώδης,
Ρ ίψουν δε οι θνητοί τα είδωλα και όλον τον πλούτον, και
Ε κκαύοη το πυρ γην, ουρανόν και θάλασ­σαν,
Ι δίως όταν σπάση τας πύλας της αιδίου ειρκτής,
Σ ε υπέρλαμπρον φως θα έλθη πάσα σαρξ νεκρών,
Τους αγίους και ανόμους θα ελέγξη πυρ εις αιώνας
Ο σα κρυφίως έπραξε θα τα είπη όλα, διό­τι ο Θεός
Σ τήθη απόκρυφα θ' ανοίξη με τους φω­στήρας.

Θ ρήνος θα εξέρχεται από όλους και βρυγμός οδόντων,
Ε κλειψις ηλίου και αστερισμών θα γίνη,
Ο υρανόν θα περιτύλιξη και της σελήνης τοφωςθαχαθή,
Υ ψηλά θα βάλη τας φάραγγας και θα ισο­πέδωση τα βουνά.

Υ ψώματα φοβερά δεν θα βλέπου πλέον οι άνθρωποι,αλλά
Ι σα θα είναι τα όρη της πεδιάδας και αι θάλασσαι
Ο λαι μη πλωταί η γη θα είναι καμένη από κεραυνόν,
Σ τείροι θα γίνουν οι παφλάζοντες ποτα­μοί από τας πηγάς.

Σ άλπιξ έπειτα θ' αφήση θρηνώδη φωνήν εξ ουρανού,
Ω ρυομένη διά το βδέλυγμα και τα παθή­ματα του κόσμου,
Τ ότε δε η γη χαίνουσα θα παρουσίαση Ταρταρώδες χάος,
Η γεμόνες σύμπαντες θα έλθουν εις το βή­μα του Θεοΰ.
Ρ εύμα ποταμού πυρός και θείου θα εκκί­νηση εξ ουρανού.

Σ ήμα τότε επίσημον δι' όλους τους θνη­τούς θα είναι
Τ ο ξύλον των πιστών, ο Σταυρός, το ποθοΰμενον κέρας,
Α νδρών ευσεβών ζωή, πρόσκομμα του κόσμου φωτίζον με
Υ δατα τους κλητούς εις δώδεκα πηγάς, και
Ρ άβδος σιδηρά ποιμαίνουσα θα επικρά­τηση.
Ο ύτος είναι ο περιγραφείς δι' ακροστιχί­δος Θεός ημών,
Σ ωτήρ αθάνατος, βασιλεύς παθών υπέρ ημών.

Ο ίδιος ο Ευσέβιος Καισαρείας, που δια­σώζει το ως άνω προφητικό κείμενο της Σίβυλλας της Ερυθραίας, λέγει επί λέξει τα εξής:
«Επιθυμώ δε να μνημονεύσω και κάτι από τας εξωτερικός μαρτυρίας περί της θεότητος του Χριστού. Διότι προφανώς από τοιαύτας μαρτυρίας υποχρεώνεται και των βλάσφημων η διάνοια να αναγνώριση αυτόν ως Θεόν και Παίδα Θεού, εάν βεβαίως πιστεύουν εις τους λόγους των. Η Ερυθραία Σίβυλλα λοιπόν, η οποία ισχυρίζεται ότι ενεφανίσθη κατά την έκτην γενεάν μετά τον κατακλυσμόν, ήτο ιέρεια του Απόλλωνος, φορούσα διάδημα κατά μίμησιν του Θεού τον οποίον ελάτρευεν, εφύλασσε τον τρίποδα εις τον οποίον ήτο περιτυλιγμένος ο όφις και παρείχε χρησμούς εις τους ερωτώντας αυτήν. Είχε παραδοθή εις αυτήν την λατρείαν από ηλιθιότητα των γονέων της, εκ της οποίας προέρχοντο άσχημοι θυμοί και τίποτε ευγενές, όπως ιστορείται περί της Δάφνης. Η Ερυθραία λοιπόν, εισελθούσα κάποτε εις τα άδυτα της μα­ταίας λατρείας και πράγματι καταληφθείσα από θεοπνευστίαν, προείπε με στίχους περί των μελλόντων σχεδίων του Θεού, δηλούσα σαφώς την ιστορίαν της καθόδου του Ιησού διά των πρώτων γραμμάτων των στίχων τα οποία κα­ταρτίζουν την ακροστιχίδα: «ΙΗΣΟΥΣ ΧΡ(Ε)ΙΣΤΟΣ ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ ΣΩΤΗΡ ΣΤΑΥΡΟΣ».
Κι όχι μόνον...
Ο Ευσέβιος Καισαρείας, που θεωρείται Πατήρ της Εκκλησιαστικής μας Ιστορίας, εξη­γεί πώς το προφητικό κείμενο της Σίβυλλας της Ερυθραίας είναι αυθεντικό, αφού προϋπήρχε της Γεννήσεως του Ιησού σε κείμενα του Βιργι­λίου και του Κικέρωνος, ενώ πολλές είναι οι μαρτυρίες και άλλων εκκλησιαστικών συγγρα­φέων, όπως αποκαλύπτουμε στα βιβλία μας.

Με σεβασμό και τιμή

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ. ΣΑΚΚΕΤΟΣ
Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017