24/03/18 17:14 - Η Αννούλα Φλωρινιώτη και οι Ψαλμοί του Δαβίδ!..

 

Η Αννούλα Φλωρινιώτη και οι Ψαλμοί του Δαβίδ!..

Σε μια εποχή πνευματικής ανομβρίας, όπου οι νέοι, παρά την πολεμική που γίνεται προς κάθε τι ιερό, αναζητούν το θείο, ας δούμε πώς μιας Ελληνίδα καλλιτέχνιδα, η Αννούλα Φλωρινιώτη, αναζητεί κι αυτή το θείο μέσα από στίχους των Ψαλμών του Δαβίδ, για να τους κάνει κτήμα της ψυχής της, αφού οι βυζαντινές ακροστιχίδες σχηματίζουν το ονοματεπώνυμό της!..

Α γαπήσατε τον Κύριον πάντες οι όσιοι αυτού…

Ν υν, βασιλείς, σύνετε, παιδεύθητε, πάντες οι κρίνοντες την γην.

Ν υν έγνων ότι έσωσε Κύριος τον χριστόν αυτού·

Ο ύτοι εν άρμασι και ούτοι εν ίπποις, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου…

Υ ψώθητε αρχαιόταται πύλαι, δια να εισέλθη ο ένδοξος βασιλεύς…

Λ υτρωμένος με την δύναμίν σου, Κύριε, και ασφαλής…

Α γαλλιάσθε, δίκαιοι, και καυχάσθε, πάντες οι ευθείς τη καρδία.

 

Φ οβηθήτω τον Κύριον πάσα η γη…

Λ υτρώσεται Κύριος ψυχάς δούλων αυτού…

Ω δίνες άδου περιεκύκλωσάν με, προέφθασάν με παγίδες θανάτου.

Ρ ύσεταί με εξ εχθρών μου δυνατών…

Ι δέτωσαν ευθύτητας οι οφθαλμοί μου…

Ν νυν απαγγελώ τα θαυμάσιά σου…

Ω δήγησάς με εν τη βουλή σου και μετά δόξης προσελάβου με.

Τ α σημεία αυτών ουκ είδομεν, ουκ έστιν έτι προφήτης.

Η φωνή του Κυρίου συνταράσσει την έρημον…

 

Για την αντιγραφή

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ. ΣΑΚΚΕΤΟΣ