08/11/18 19:22 - Άραγε υπάρχουν άγγελοι στον ουρανό;

 

Άραγε υπάρχουν άγγελοι στον ουρανό;

Τι λέει η Βίβλος για τις ουράνιες αυτές υπάρξεις, που έχουν συνδεθεί με τον άνθρωπο από τα πανάρχαια εκείνα χρόνια μέχρι σήμερα σε μια διαχρονική και αέναη πορεία των ουρανών και της Γης!.. «Οι άγγελοι –λέει -δημιουργήθηκαν πριν από τον υλικό κόσμο, αφού στο βιβλίο της Π.Δ. «Ιώβ» παρουσιάζεται ο Θεός να μιλά και να ομολογεί, ότι μόλις δημιούργησε τα άστρα, όλοι οι άγγελοι τον ύμνησαν με δοξολογίες. Ενώ και ο Μ. Βασίλειος αναφέρει ότι πριν τη δημιουργία του υλικού κόσμου υπήρχε υπέρχρονη και πρεσβύτερη κατάσταση, που είναι ο κόσμος των αγγέλων!..

ΣΥΜΦΩΝΑ με την Αγία Γραφή, οι άγγελοι είναι «αι στρατιαί», η αυλή του Θεού, όντα πνευματικά, ισχυρά, ευφυή, άγια, λογικά, απεσταλμένοι του Θεού στους ανθρώπους και στα έθνη• ανακοινώνουν το θέλημα του Θεού, βοηθούν στην εκτέλεσή του και εμφανίζονται στους ανθρώπους και τους καθοδηγούν. Και οι άγγελοι υποβλήθηκαν σε δοκιμασία και όσοι έσφαλαν ξέπεσαν• οι τελευταίοι αυτοί ταυτίστηκαν αργότερα με τα πνεύματα του κακού, τους δαίμονες ή διαβόλους. Μόνο η εβραϊκή αίρεση των Σαδουκαίων δεν παραδεχόταν την ύπαρξη των αγγέλων και των δαιμόνων και γενικά των πνευμάτων.
Η χριστιανική θεολογία εμβάθυνε στη μελέτη των αγγέλων και της φύσης τους, ιδιαίτερα τον 12o και τον 13o αι. (σχολαστική θεολογία) και καθόρισε ακριβώς ότι οι άγγελοι είναι πλάσματα πνευματικά, ασώματα, καθαρά πνεύματα, που απολαμβάνουν την όψη του Θεού (οι αγαθοί, βέβαια).
Δεν ανήκουν όλοι στην ίδια τάξη. Μετά το Ψευδο-Διονύσιο (6ος αι.), η χορεία των αγγέλων χωρίστηκε σε 9 τάγματα: άγγελοι, αρχάγγελοι, αρχές, δυνάμεις, εξουσίες, κυριότητες, θρόνοι, χερουβείμ και σεραφείμ.
Σε πολλά σημεία τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης κάνουν λόγο περί των αγγέλων ως περί πραγματικών προσωπικών όντων και όχι ως συμβόλων, όπως φαντάστηκαν μερικοί, που διαδίδουν παρόμοιες ιδέες παντού.
Ο Δαβίδ, για παράδειγμα, συγκρίνοντας τον άνθρωπο προς τους αγγέλους και απευθυνόμενος προς τον Δημιουργό λέει, ότι τον άνθρωπον «ηλάττωσας βραχύ τι παρ' αγγέλους», αλλά «δόξη και τιμή εστεφάνωσας αυτόν» (1). Ο Θεός βεβαιώνει, ότι θα ομολογήσει τους δικαίους «έμπροσθεν των αγγέλων του Θεού» παρουσιάζει δε τους αγγέλους ως έχοντες πλούσια μεν αλλά περιωρισμένη πάντως την γνώση, αφού περί της Δευτέρας Παρουσίας του «ουδείς οίδεν, ουδέ οι άγγελοι οι εν τω ουρανώ».
Ο Απόστολος Παύλος κάνει έκκληση προς Τιμόθεον «ενώπιον των εκλεκτών αγγέλων», όπως φυλάξει ανόθευτα και τηρήσει πλήρως όσα από αυτόν παρέλαβε. Στην προς Εβραίους επιστολή συγκρίνει τον Κύριο προς τους αγγέλους, για να τονίσει την άπειρον Αυτού υπεροχήν έναντι εκείνων (2).
Και εις πλήθος άλλων χωρίων η Αγία Γραφή ομιλεί για τους αγγέλους ως περί προσωπικών και πραγματικών όντων. Οι άγγελοι δεν είναι άναρχοι, όπως ο Θεός. Είναι δημιουργήματα του Θεού λαβόντα αρχήν.
Ο Απόστολος Παύλος διακηρύττει ρητώς, ότι και οι άγγελοι έλαβαν αρχήν. Εν τω Θεώ, λέγει, και υπό του Θεού «εκτίσθη τα πάντα, τα εν τοις ουρανοίς και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι είτε κυριότητες, είτε αρχαί, είτε έξουσίαι και αυτός έστι προ πάντων, και τα πάντα εν αυτώ συνέστηκε» (3)
Τίθεται όμως το ερώτημα: Πότε έλαβαν αρχήν οι άγγελοι; Πάντως υπήρχαν προ της πλάσεως του ανθρώπου, διότι η Αγία Γραφή λέει, ότι μετά την πτώση και την εκδίωξη των πρωτοπλάστων εκ του Παραδείσου, έταξεν ο Θεός «τα Χερουβίμ και την φλογίνην ρομφαίαν την στρεφομένην φυλάσσειν την οδόν του ξύλου της ζωής» (4)
Εις το βιβλίον του Ιώβ παρουσιάζεται ο Θεός δια μέσου «λαίλαπος και νεφών», ομιλών προς τον Ιώβ και διακηρύττων «ότε εγενήθησαν άστρα ήνεσάν με φωνή μεγάλη πάντες άγγελοί μου». (5)
Εάν δε λάβουμε υπόψη την φράση του πρώτου στίχου της Γενέσεως, ότι «εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν», θα κατανοήσουμε καλύτερα τον απροσμέτρητο κόσμο των αστέρων και γι’ αυτό πρέπει να συμπεράνουμε, ότι οι άγγελοι δημιουργήθηκαν προ πάσης υλικής δημιουργίας.
Ο υμνωδός της Εκκλησίας μας, δοξολογώντας τον Δημιουργό τού παντός, ψάλλει με όλη τη δύναμη της ψυχής του: «έθου των κτισμάτων σου αρχήν των αγγέλων την ασώματον ουσίαν, Ποιητά!. Δικαιολογημένα, λοιπόν, ο ιερός Δαμασκηνός γράφει περί της δημιουργίας των αγγέλων «προ πάσης κτίσεως», διότι, όπως λέγει, «έπρεπε την νοεράν ουσίαν κτισθήναι και ούτω την αισθητήν».
Η φύσις, η ουσία δηλαδή των αγγέλων, είναι άγνωστη σε μας τους ανθρώπους. Κατά τον ιερό Δαμασκηνό: «Άγγελος τοίνυν εστίν ουσία νοερά, αεικίνητος, αυτεξούσιος, ασώματος, Θεώ λειτουργούσα, κατά χάριν το αθάνατον εν τη φύσει ειληφυΐα, ης ουσίας το είδος και τον όρον μόνος ο Κτίστης επίσταται. Ασώματος δε λέγεται και άϋλος, όσον προς ημάς. Παν γαρ συγκρινόμενον προς Θεόν τον μόνον ασύγκριτον παχύ τε και υλικόν ευρίσκεται, μόνον γαρ όντως άϋλον το θείόν εστι και ασώματον.» (6)
Η Αγία Γραφή, αντιδιαστέλλουσα τους αγγέλους από τους ανθρώπους, τους ονομάζει πνεύματα — «ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα» — έχοντα νουν, βούληση, γνώση και προθυμία προς γνώση, αφού επιθυμούν «παρακύψαι» και εις το μυστήριο της δικής μας απολυτρώσεως (7). Είναι, εν συγκρίσει προς όλους μας, άϋλοι και ασώματοι, αφού «το πνεύμα σάρκα και οστέα ουκ έχει» (8) (…)
--------
Από το βιβλίο μας: «ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΞΩΓΗΙΝΑ ΟΝΤΑ – Η Αλήθεια και τα Παραμύθια». 

Με σεβασμό και τιμή
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ. ΣΑΚΚΕΤΟΣ
Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018