08/01/19 19:00 - Η Επαλήθευση της Αγίας Γραφής!... (2)

 

Η Επαλήθευση της Αγίας Γραφής!... (2)

Τα ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία τα οποία επαληθεύουν επιστημονικά εις το ακέραιον την Αγία Γραφή, καθώς και απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουμε δεχθεί κατά καιρούς για θέματα της Βίβλου και δη της Καινής Διαθήκης με την οποία αρχίζουμε την μεγάλη αυτή ιστορική και αρχαιολογική έρευνα!..

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο

«1 Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, υιού Δαυίδ, υιού Αβραάμ…»

ΜΕΣΑ στο βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός», Εκδόσεων «Δημιουργία», Αθήνα 2000, μεταξύ άλλων γράφονται και τα εξής:

Τι απαντά ο π. Γεώργιος Μεταλληνός

Θα πρέπει, ευθύς εξ’ αρχής, να πούμε ότι η ερμηνευτική απόδοσις του ως άνω κειμένου του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου είναι του αείμνηστου Πανεπιστημιακού διδασκάλου της Θεολογίας Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα και πως η λέξις «απόγονος» ή η φράσις: «Κατήγετο δε και η Μαρία από το γένος από το οποίον (κατήγετο) και ο Ιωσήφ» όπως και η φράσις ότι η Μαρία «ήτο απόγονος του Δαβίδ και του Αβραάμ» δεν περιλαμβάνονται εις το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, μιας και όπως είπαμε, αποτελούν ερμηνευτικήν απόδοσιν του εν λόγω Πανεπιστημιακού δασκάλου.
Όσον αφορά τώρα το θέμα εάν ο Ιησούς Χριστός κατήγετο από τον οίκον του Δαβίδ και το γένος του Αβραάμ, ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός, εις τηλεοπτικήν συνέντευξιν14 που παρεχώρησε προς τον γράφοντα την Κυριακήν, 22 Νοεμβρίου 1998 και συγκεκριμένως εις την εκπομπήν «Το Ντοκουμέντο της Εβδομάδας» εις την «ΤΗΛΕΤΩΡΑ» απήντησε ότι ο Ιησούς Χριστός ως Θεός ουδεμίαν αιματολογικήν σχέσιν έχει με τον οίκον του Δαβίδ και το γένος του Αβραάμ, παρά μόνο πνευματικήν. Μόνο κατά την ανθρωπίνην φύσιν Του, από την πλευράν της Μητέρας Του, της Παναγίας, υπάρχει μία τέτοια σχέσις, διότι εκείνη κατήγετο «εξ οίκου Δαβίδ».
Πάντα ταύτα, την ώραν που ο γράφων του επέδειξε ένα αυτοσχέδιο σχεδιάγραμμα, σύμφωνα με το οποίο ο Ιησούς Χριστός, ως μη έχων σχέσιν με τον Ιωσήφ, δεν ήταν δυνατό να έχη σχέσιν με το γενεαλογικό δένδρο του Αβραάμ, που καταχωρίζει αναλυτικώς εις το Ευαγγέλιο του ο Ματθαίος. 15

Τι αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που, ως γνωστόν, ήταν ελληνικής και όχι ιουδαϊκής καταγωγής, μιας και η ιδιαιτέρα του πατρίδα ήταν η ελληνιστική Αντιόχεια της Συρίας, αναφερόμενος εις την γενεαλογίαν του Ιησού Χριστού γράφει: 16
«Και αυτός ο Ιησούς, εις τον οποίον αναφέρονται τα θαυμαστά ταύτα σημεία, ήτο περίπου τριάκοντα ετών, όταν ήρχιζε το έργον του.
Και ήτο, καθώς ενομίζετο από τους Ιουδαίους, υιός του Ιωσήφ, ο οποίος ήτο υιός του Ηλί, που ήτο υιός του Ματθάν, ο οποίος ήτο υιός του Λευί, υιού του Μελχί, που είχε πατέρα τον Ιωαννά, υιού του Ιωσήφ, υιού του Ματταθίου, υιού του Αμώς, υιού του Ναούμ, υιού του Εσλίμ, υιού του Ναγγαί, ο οποίος ήτο υιός του Μαάθ, υιού του Ματταθίου, υιού του Σεμεϋ, υιού του Ιωσήχ, υιού του Ιωδά, που είχε πατέρα τον Ιωαννάν, ο οποίος ήτο υιός του Ρησά, υιού του Ζοροβάβελ, που ήτο υιός του Σαλαθιήλ, υιού του Νηρί, υιού του Μελχί, υιού του Αδδί, υιού του Κωσάμ, υιού του Ελμωδάμ, υιού του Ηρ, υιού του Ιωσή, υιού του Ελιέζερ , υιού του Ιωρείμ, υιού του Ματθάτ, υιού του Λευί, υιού του Συμεών, υιού του Ιούδα, υιού του Ιωσήφ, υιού του Ιωνά, υιού του Ελιακείμ, υιού του Μελεά, υιού του Μαϊνάν, υιού του Ματταθά, υιού του Νάθαν, υιού του Δαβίδ, υιού του Ιεσσαί, υιού του Ωβήδ, υιού του Βοόζ, υιού του Σαλμών, υιού του Ναασσών, υιού του Αμιναδάβ, υιού του Αράμ, υιού του Ιωράμ, υιού του Εσρώμ, υιού του Φαρές, υιού του Ιούδα, υιού του Ιακώβ, υιού του Ισαάκ, υιού του Αβραάμ, υιού του Θάρα, υιού του Ναχώρ, υιού του Σερούχ, υιού του Ραγαύ, υιού του Φάλεκ, υιού του Έβερ, υιού του Σαλά, υιού του Καϊνάν, υιού του Αρφαξάδ, υιού του Σήμ, υιού του Νώε, υιού του Λάμεχ, υιού του Μαθουσάλα, υιού του Ενώχ, υιού του Ιάρεδ, υιού του Μαλελεήλ, υιού του Καϊνάν, υιού του Ενώς, υιού του Σήθ, υιού του Αδάμ, ο οποίος δεν εγεννήθη από πατέρα άνθρωπον, αλλ’ έπλασεν αυτόν κατ’ ευθείαν ο Θεός». 17
Το βέβαιον είναι ότι οι δύο γενεαλογίες του Κυρίου ημών Ιησού προβληματίζουν και διχάζουν.
Το ποιος έχει δίκιο θα το δούμε στη συνέχεια…