08/11/11 17:43 - Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού (9)

Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού (9)

Η συνέχεια του κεφαλαίου: «Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού» μέσα από το βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός», όπου οι φίλες και οι φίλοι της ιστοσελίδας μας θα διαβάσουν σήμερα μια άλλη συνέχεια: Αν ο Ιησούς Χριστός ήταν, ανθρωπολογικώς, Ιουδαίος ή Γαλιλαίος!

«ΙΗΣΟΥΣ Ο ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ!..»

«Ούτος έστιν Ιησούς ο προφήτης ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας»!.. (Ματθ. 21,11)


Κάποιοι γνωστοί παραθρησκευτικοί κύκλοι, τους οποίους ευθέως αποκαλώ χριστέμπορους, έβαλαν ένα θρησκόληπτο νέο να μου κάνει ένα δημοσίευμα ως… απάντησιν εις ένα βιβλίο μου περί «ελληνικότητος» του Ιησού Χριστού του οποίου ο τίτλος είναι «ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ»1 (Εκδόσεις ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήναι).
Ο νεαρός αυτός ενόμισε ότι θα πλήξη τον γράφοντα με αοριστολογίες, προφητείες2 και ψαλμούς της Γραφής (λες και η επιστημονική έρευνα αγνοεί την αποστολήν της και δεν λαμβάνει υπ' όψιν της τις επιστημονικές τεκμηριώσεις) αποδεικνύοντας την πλημμελή γνώσιν του περί της Αγίας Γραφής, καταχωρίζοντας ορισμένα αόριστα εδάφια της Καινής Διαθήκης για ν’ «αποδείξει» ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν…Ιουδαίος!
Επειδή κατ’ ευτυχήν συγκυρίαν και ευλογημένην σύμπτωσιν ο γράφων εμελέτησε πολύ την Καινήν Διαθήκην, προς χάριν και μόνον των αναγνωστών θα αποδείξω περιτράνως το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν Γαλιλαίος και ουχί Ιουδαίος, με αναφορές και αποσπάσματα της Καινής Διαθήκης και ουχί της…Μπαγκαβάντ Γκιτά, των Βεδών ή του Κορανίου που κάποιοι τεχνηέντως και επιμελώς προσπαθούν να μας διδάξουν!

Η επαλήθευσις των προφητειών

Προς άρσιν πάσης παρεξηγήσεως θα ήθελα ευθύς εξ’ αρχής να αναφέρω ότι υιοθετώ, ασπάζομαι και αποδέχομαι πλήρως τους προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης και «δεν έχω ανάγκη» των συμβουλών του κάθε λογής καθηγητού της Αγγλικής, και ουχί της Ελληνικής Φιλολογίας, όπως ο ως άνω νεαρός, που μου έκανε την επίθεσιν, χωρίς να διαβάση το βιβλίο μου. Οι Προφήτες ελάλησαν και οι προφητείες επαληθεύθησαν εις το πρόσωπο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, για τον λόγον και μόνον ότι όντως προήλθεν εκ της Ιουδαίας επειδή εγεννήθη εις την Βηθλεέμ, την πόλιν της Ιουδαίας, δικαιώνοντας όλους τους μετέπειτα θεολόγους και κληρικούς, που μετά πάθους ιερού εβεβαίωναν τα λεχθέντα των προφητών.
Υπάρχει, όμως, μια διαφορά, που γίνεται κατ’ επανάληψιν σαφής μέσα εις την Καινήν Διαθήκην: Άλλο προέλευσις και άλλο καταγωγή! Ναι μεν ο Ιησούς Χριστός εγεννήθη εις την Βηθλεέμ της Ιουδαίας, αλλά ουδείς τονίζει το γεγονός ότι η ιδιαιτέρα Του πατρίδα ήταν η Ναζαρέτ της εξελληνισθείσης περιοχής της Γαλιλαίας!
Προς απόδειξιν των ως άνω ισχυρισμών μου θα καταχωρίσω τα εδάφια της Καινής Διαθήκης που αποδεικνύουν ότι ο Ιησούς Χριστός και Ναζωραίος ελέγετο και Γαλιλαίος.

Ιησούς ο Ναζαρηνός

1) Ο Μάρκος καθώς ωμίλει για την θεραπείαν του δαιμονιζομένου εις την Καπερναούμ της πενθεράς του Πέτρου και άλλων, αναφέρει έναν άνθρωπον της συναγωγής με ακάθαρτον: πνεύμα, ο οποίος αντικρίζοντας τον Ιησούν ανεφώνησε: «΄Εα τι ημίν και σοι Ιησού Ναζαρηνέ; Ήλθες απολέσαι ημάς; Οίδά σε τις ει, ο άγιος του Θεού» (Μάρκ. 1,24).
2) Ο Μάρκος κάνοντας αναφορά εις την άρνησιν του Πέτρου, αναφέρει τον λόγον της υπηρετρίας του αρχιερέως, η οποία όταν είδε τον Πέτρο να ζεσταίνεται αφού τον εκοίταξε προσεκτικά είπε: «Και συ μετά του Ιησού του Ναζαρηνού ήσθα» (Μάρκ. 14,67).
3) Ο ίδιος Ευαγγελιστής, αναφερόμενος εις τις Μυροφόρες γυναίκες εις τον τάφον, όπου υπήρξε και το αγγελικό μήνυμα περί της Αναστάσεως του Κυρίου, περιγράφει τον νέον, που εκάθητο, εις το δεξιό μέρος του μνημείου ενδεδυμένος με στολή λευκήν και τους είπε: «Μη εκθαμβείσθε˙ Ιησούν ζητείτε τον Ναζαρηνόν τον εσταυρωμένον˙ ηγέρθη ουκ εστίν ώδε, ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν» (Μάρκ. 16,6).
4) Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αναφερόμενος εις την επίσκεψιν του Ιησού εις την Ναζαρέτ μας θυμίζει τον δαιμονιζόμενον που έλεγε εις τον Ιησού: «΄Εα τι ημίν και σοι Ιησού Ναζαρηνέ; Ήλθες απολέσαι ημάς; Οίδά σε τις ει, ο άγιος του Θεού» (Λουκ. 4,34).

Ιησούς ο Ναζωραίος

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, εις το 2ο Κεφάλαιό του, καθώς αναφέρεται εις την εγκατάστασιν της Αγίας Οικογενείας εις την Ναζαρέτ, θυμίζει την επαλήθευσιν των προφητειών : «ότι Ναζωραίος κληθήσεται»! (Ματθ. 2,23)
1) Ο ίδιος ο Ευαγγελιστής, εις το 26ο Κεφάλαιο, αναφερόμενος εις την άρνησιν και μετάνοιαν του Πέτρου, μας θυμίζει την γυναίκα του προαυλίου που είδε τον Πέτρο και είπε εις τους εκεί συγκεντρωθέντας: «Εκεί και ούτος ην μετά Ιησού του Ναζαραίου» (Ματθ. 26,71).
2) Ο Μάρκος, αναφερόμενος εις την θεραπείαν του τυφλού της Τιμαίου, λέει: «…ακούσας ότι Ιησούς ο Ναζωραίος έστιν, ήρξατο κράζειν και λέγειν˙ υιέ Δαυίδ Ιησού, ελέησόν με» (Μάρκ. 10,47).
3) Ο Λουκάς, εις το 18ο Κεφάλαιό του, αναφερόμενος και αυτός εις την θεραπείαν του τυφλού της Ιεριχούς, λέει για τον θόρυβον του λαού και την αναγγελίαν προς αυτόν «ότι Ιησούς ο Ναζωραίος παρέρχεται» (Λουκ. 18,37).
4) Ο ως άνω Ευαγγελιστής, καθώς αναφέρεται εις την εμφάνισιν του Κυρίου εις τους δύο μαθητάς εις Εμμαούς, καταγράφει τον διάλογον του Κυρίου μ’ αυτούς όπου υπάρχει το σχετικό χωρίο: «Και είπεν αυτοις˙ ποία; Οι δε είπον αυτώ τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ος εγένετο ανήρ προφήτης δυνατός εν έργω και λόγω εναντίον του Θεού και παντός του λαού…» (Λουκ. 24,19).
5) Ο αγαπημένος μαθητής του Ιησού και Ευαγγελιστής Ιωάννης εις το 18ο Κεφάλαιό του, περιγράφοντας την σύλληψιν του Κυρίου εις την Γεθσημανήν καταγράφει την απάντησιν που έδωσαν εις τον Ιησούν καθώς ο ίδιος ερωτούσε: «τίνα ζητείτε; Απεκρίθηκαν αυτώ˙ Ιησούν τον Ναζωραίον, λέγει αυτοίς ο Ιησούς εγώ ειμί…» (Ιω. 18.4-5)
Όταν λοιπόν ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός παραδέχεται ότι είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, απορώ και εξίσταμαι πως κάποιοι τον θέλουν… Ιουδαίον !!!
7) Και να σκεφθή κανείς ότι ο Ιησούς Χριστός παραδέχεται δύο φορές ότι είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος διαβάζοντας την συνέχειαν του Ευαγγελίου:
«Ως ουν είπεν αυτοίς ότι εγώ εγώ ειμί, απήλθον εις το οπίσω και έπεσεν χαμαί.
Πάλιν ουν αυτούς επηρώτησε˙ τίνα ζητείτε; Οι δε είπον Ιησούν τον Ναζωραίον.
Απεκρίθη Ιησούς είπον υμίν ότι εγώ ειμί, ει ουν εμέ ζητείτε άφετε τούτους υπάγειν (Ιω. 18, 6-8).
8) Ο Ιωάννης, γράφοντος για την Σταύρωσιν και τον θάνατον του Κυρίου, αναφέρει την υπό του Πιλάτου τεθείσαν επιγραφήν επί του σταυρού: «Ην δε γεγραμμένον Ιησούς ο Ναζωραίος ο βασιλεύς των Ιουδαίων» (Ιω. 19,19).
9) Εις τις Πράξεις των Αποστόλων, καθώς διαβάζομεν για την πρώτην ομιλίαν του Πέτρου προς τα πλήθη, κάποιαν στιγμήν λέει: «΄Ανδρες Ισραηλίται, ακούσατε τους λόγους τούτους. Ιησούν τον Ναζωραίον, άνδρα από του Θεού αποδεδειγμένον εις υμάς δυνάμεσι και τέρασι και σημείοις οις εποίησε δι’ αυτού ο Θεός εν μέσω υμών, καθώς και αυτοί οίδατε…» (Πραξ. 2,22).
10) Εις τις Πράξεις των Αποστόλων, καθώς βλέπομεν τον Πέτρο να θεραπεύη, διαβάζομεν: «Είπε δε Πέτρος, αργύριον και χρυσίον ουχ υπάρχει μοι˙ ο δε έχω τούτο σοι δίδωμι εν τω ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου έγειρε και περιπάτει» (Πραξ. 3,6).
11) Εις τις Πράξεις των Αποστόλων, όπου διαβάζομεν για τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη ενώπιον του συνεδρίου, θα βρούμε ένα χωρίο που φέρει τον Απόστολο Πέτρο να λέη εις τους άρχοντες του λαού και τους προεστώτες του Ισραήλ τα εξής: «…γνωστόν έστω πάσιν υμών και παντί τω λαώ Ισραήλ ότι εν τω ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, ον υμείς εσταυρώσατε, ον ο Θεός ήγειρεν εκ νεκρών, εν τούτω ούτος παρέστηκεν ενώπιον υμών υγιής». (Πράξ. 4,10).
12) Εις τις Πράξεις των Αποστόλων, καθώς διαβάζομεν για τον Στέφανο που κηρύττει τον Χριστό και οδηγείται εις το συνέδριο, ακούμε τους ψευδομάρτυρες να λέγουν: «Ακηκόαμεν γαρ αυτού λέγοντος ότι Ιησούς ο Ναζωραίος ούτος καταλύσει τον τόπον τούτον και αλλάξει τα έθη α παρέδωκεν ημίν ο Μωϋσής» (Πραξ. 6,14).
13) Εις τις Πράξεις των Αποστόλων, διαβάζομεν ότι την ώραν που ο Παύλος πίπτει κατά γης, μετά την εκτυφλωτικήν λάμψιν, ακούγεται η φωνή του Κυρίου να του λέει: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις;» Ο Παύλος τον ρωτάει: «Ποιος είσαι κύριε;» Λαμβάνει δε την απάντησιν: «Εγώ ειμί Ιησούς (ο Ναζωραίος) ον συ διώκεις» (Πραξ. 9.4-5).
Εις τις εκδόσεις «Ωφελίμου Βιβλίου» και συγκεκριμένα εις το Ταμείον της Αγίας Γραφής, υπάρχει εντός παρενθέσεως ο όρος
«Ναζωραίος» ως απάντησις του ιδίου του Ιησού προς τον Παύλο.
14) Εις τις Πράξεις των Αποστόλων, διαβάζοντας για τον λόγον του Παύλου προς τους Ιουδαίους των Ιεροσολύμων, ακούμε τον Παύλο να μνημονεύη το επεισόδιο της Δαμασκού και της φωνής του Κυρίου να του λέη: «Εγώ ειμί Ιησούς ο Ναζωραίος ον συ διώκεις»! (Πραξ. 22,8).
Για μίαν ακόμη φοράν δηλαδή, ακούμε τον ίδιον τον Ιησούν Χριστόν να αποκαλή τον εαυτό Του Ναζωραίον!!
15) Δεν θα αναφερθώ εις το 24ο Κεφάλαιο των Πράξεων που ομιλεί για «της των Ναζωραίων αιρέσεως» (Πραξ. 24,5) αλλά θα κλείσω το κεφάλαιον περί Ιησού του Ναζωραίου με το 26ο Κεφάλαιο των Πράξεων, όπου βλέπομεν τον Παύλο να απολογείται προς τον Αγρίππαν, όστις τον θεωρεί αθώον, λέγοντας μεταξύ άλλων και τα εξής: «Εγώ μεν ουν έδοξα εμαυτώ προς το όνομα Ιησού του Ναζωραίου δεν πολλά εναντία πράξαι» (Πραξ. 26,9).

Συνεχίζεται...