09/11/11 18:21 - Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού (10)

Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού (10)

Η συνέχεια του κεφαλαίου: «Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού» μέσα από το βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός», όπου οι φίλες και οι φίλοι της ιστοσελίδας μας θα διαβάσουν σήμερα μια τρίτη συνέχεια: Αν ο Ιησούς Χριστός ήταν, ανθρωπολογικώς, Ιουδαίος ή Γαλιλαίος!

Παλιό μονοπάτι στη Γαλιλαία. Ίσως να περπάτησε και σ' αυτό ο Ιησούς!..

Ιησούς ο Γαλιλαίος

Συνεχίζοντας την απάντησίν μας εις αυτούς που χαρακτηρίζουν τον Ιησούν Ιουδαίον και ουχί Γαλιλαίον δεν θα καταγράψωμεν εδώ τα 63 εδάφια της Καινής Διαθήκης που ομιλούν γενικώς περί της Γαλιλαίας, αλλά τα σημεία εκείνα εις τα οποία ο Ιησούς Χριστός χαρακτηρίζεται ως Γαλιλαίος:
1) Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος εις το 26ο Κεφάλαιο του, γράφοντας για τον Ιησούν που βρίσκεται ενώπιον του Καϊάφα, καθώς και την άρνησιν και μετάνοιαν του Πέτρου, αναφέρει την ερώτησιν που υποβάλλει προς τον Πέτρον μία μικρή υπηρέτρια: «Και συ ήσθα μετά Ιησού του Γαλιλαίου»; (Ματθ. 26,29).
2) Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, γράφοντας για την άρνησιν του Πέτρου, καταχωρίζει και το ακόλουθο συγκλονιστικό στοιχείο δείγμα και της ντοπιολαλιάς των Γαλιλαίων: «Και η παιδίσκη ιδούσα αυτόν πάλιν ήρξατο λέγειν τοις παρεστηκόσιν, ότι ούτος εξ’ αυτών εστίν. Ο δε πάλιν ηρνείτο. Και μετά μικρόν πάλιν οι παρεστώσες έλεγον τω Πέτρω αληθώς εξ αυτών ει και γαρ Γαλιλαίος ει και η λαλιά σου ομοιάζει»!! (Μάρκ. 14, 69-70)
3) Ο Λουκάς εις το 13ο Κεφάλαιό του, περί προτροπών του Κυρίου εις μετάνοιαν των Γαλιλαίων, γράφει: «Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς δοκείτε ότι οι Γαλιλαίοι ούτοι αμαρτωλοί παρά πάντας τους Γαλιλαίους εγένεντο, ότι τοιαύτα πεπόνθασιν;» (Λουκ. 13,2).
Να θυμίσωμεν εδώ το γεγονός, ότι την ώραν που ομιλούσε ο Κύριος περί των σημείων των καιρών, παρουσιάσθηκαν μερικοί, οι οποίοι Του ανέφεραν για τους συμπατριώτες Του Γαλιλαίους, που εσφάγησαν εις τον ιερό και ανέμιξε ο Πιλάτος το αίμα των με τις θυσίες τις οποίες κατά την ώραν της σφαγής των προσέφεραν για να τους δώση ο Ιησούς την ως άνω απάντησιν, που μνημονεύσαμε.
4) Ο ίδιος Ευαγγελιστής εις το 22ο Κεφάλαιο, αναφερόμενος εις την άρνησιν του Πέτρου, μας θυμίζει τον άνθρωπον που μόλις είδε τον Πέτρο εβεβαίωσε μετ’ επιμονής ότι: «Επ’ αληθείας και ούτος μετ’ αυτού ην και γαρ Γαλιλαίος έστιν» (Λουκ. 22,59).
5) Ο Ιωάννης, εις το 4ο Κεφάλαιό του, γράφοντας για την αναχώρησιν του Ιησού από την πόλιν Συχάρ, όπου μετέβη εις την Γαλιλαίαν, αποφεύγοντας την ιδιαιτέραν Του πατρίδα, την Ναζαρέτ, γράφει: «Μετά δε τας δύο ημέρας εξήλθεν εκείθεν και απήλθεν εις την Γαλιλαίαν. Αυτός γαρ ο Ιησούς εμαρτύρησεν ότι προφήτης εν τη ιδία πατρίδι τιμήν ουκ έχει»!! (Ιω. 4,43-44).

«ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ Ο ΑΠΟ ΝΑΖΑΡΕΤ ΤΗΣ
ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ»!!

Κλείνοντας το άρθρο μου – απάντησιν εις όσους πιστεύουν ότι ο Ιησούς ήτο Ιουδαίος και ουχί Γαλιλαίος- θα θυμίσω εις τους αναγνώστες τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα, που αποτελούν πλέον αδιαμφισβήτητα στοιχεία του γεγονότος ότι ο Ιησούς κατήγετο από την εξελληλισθείσαν περιοχήν της Γαλιλαίας και ουχί της Ιουδαίας:
1) Κατά την θριαμβευτικήν είσοδον του Κυρίου εις τα Ιεροσόλυμα οι όχλοι εφώναζαν: «Ούτος εστίν Ιησούς ο προφήτης ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας»!!! (Ματθ. 21,11).
2) Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εις το 7ο κεφάλαιο του, που μιλάει για τις αμφιβολίες περί του Ιησού (στίχ. 1-13), παρουσιάζει τον Κύριον να διδάσκη με θείαν εξουσίαν (στίχ.. 14-30), την υπόσχεσιν ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα (στιχ. 31-39) και τα διαφορετικά αποτελέσματα από την διδασκαλίαν Του (στιχ. 40-53), καταγράφει δε τις διχογνωμίες του λαού για το εάν είναι ή όχι ο Χριστός και για άλλους που έλεγαν: «μη γαρ εκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται; Ουχί η γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαυίδ και από Βηθλεέμ της κώμης, όπου ην Δαυίδ, ο Χριστός έρχεται;» (Ιω. 7, 41-42) πράγμα που δείχνει τον προβληματισμόν τους αφού: «σχίσμα ουν εν τω όχλω εγένετο δι’ αυτόν (Ιω. 7,43).
Πιο κάτω ο Ιωάννης, καταγράφοντας ένα διάλογον μεταξύ Νικόδημου και Φαρισαίων, θα γράψη: «Απεκρίθησαν και είπον αυτώ˙ μη και συ εκ της Γαλιλαίας ει; Ερεύνησον και ίδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ουκ εγήγερται!» (Ιω. 7,52).
3) Ο Λουκάς, εις το 4ο κεφάλαιο του, γράφοντας για την επίσκεψιν του Ιησού εις την Ναζαρέτ, αναφέρει την είσοδον του Χριστού εις την συναγωγήν, όπου εδιάβασε ένα χωρίο του Προφήτου Ησαϊου, άφησε σαφώς να εννοηθή ότι η Ναζαρέτ ήτο η ιδιαιτέρα πατρίς Του: «Αμήν λέγω υμίν ότι ουδείς προφήτης δεκτός έστιν εν τη πατρίδι αυτού»3 (Λουκ. 4,24).
Δεν θα ήθελα να κουράσω άλλο τους καλοπροαίρετους αναγνώστες με άλλες παραπομπές και αναφορές της Καινής Διαθήκης για τον Ιησούν από την Ναζαρέτ της Γαλιλαίας (Μάρκ. 1,9, Ιω. 1,46 κ.λ.π. κ.λ.π. κ.λ.π.)
Θα κλείσω μόνο με το εξής ερώτημα:
-Αφού ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός παραδέχεται ότι είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, τι χρείαν άλλην έχομεν μαρτύρων;

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1) Περί αυτών απεκαλύφθησαν πολλά εις την τηλεοπτικήν εκπομπήν του γράφοντος «Το Ντοκουμέντο της Εβδομάδος» εις την «ΤΗΛΕΤΩΡΑ».
2) Για τους Έλληνες προφήτες που προεφήτευσαν με καταπληκτικήν ακρίβειαν τον Ερχομόν του Θεανθρώπου εις την Γην γιατί ορισμένοι δεν ομιλούν; (Περισσότερα εις το βιβλίο μου).
3) Θυμίζω εδώ και την αντίδρασιν των Ιουδαίων, όπως την περιγράφει ο Ιωάννης εις το Ευαγγέλιό του: «Έλεγον ουν τω Πιλάτω οι αρχιερείς των Ιουδαίων˙ αλλ’ ότι εκείνος είπε βασιλεύς ειμί των Ιουδαίων. Απεκρίθη ο Πιλάτος ο γέγραφα, γέγραφα» (Ιω. 19, 21-22).