11/11/11 17:26 - Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού (11)

Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού (11)

Η συνέχεια του κεφαλαίου: «Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού» μέσα από το βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός», όπου οι φίλες και οι φίλοι της ιστοσελίδας μας θα διαβάσουν για πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία, που έχουν σχέση με τη λεγόμενη καταγωγή του Χριστού!..

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Μετά από όλα αυτά αξίζει να θυμηθώμεν τι έγινε με τον Ιησούν Χριστόν, σύμφωνα με το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, του οποίου ολόκληρο σχεδόν το 7ο κεφάλαιο δημιουργεί σοβαρούς προβληματισμούς για όλα όσα ανέφερε ο Ιησούς εις την Γαλιλαίαν.
Έχουν ήδη γίνει τα θαύματα του Ιησού με τον πολλαπλασιασμόν των πέντε άρτων και των δύο ιχθύων (Ιω.6,1-15) τον περίπατον του Κυρίου επί της θαλάσσης (Ιω. 6, 16-21) τα όσα είπε περί του «άρτου της ζωής» κ.λ.π. για να φθάσωμεν την ώραν που ο Ιησούς «περιεπάτει…εν τη Γαλιλαία» μιας και δεν ήθελε να πάει εις την Ιουδαίαν επειδή οι Ιουδαίοι εζητούσαν να Τον σκοτώσουν44 .
Επλησίαζε, λοιπόν, η εορτή των Ιουδαίων, η Σκηνοπηγία, κατά την οποίαν οι Ιουδαίοι επί επτά ημέρες παρέμεναν κάτω από σκηνές, εις ανάμνησιν της ζωής την οποίαν επέρασαν, ως σκηνίται, οι πρόγονοι τους εις την έρημον.
Εδώ αξίζει να πούμε τα εξής: Εξ αφορμής της ως άνω εορτής ήρθαν προς τον Χριστόν οι αδελφοί Του για να Του πουν ότι πρέπει να πάη εις την Ιουδαίαν κάνοντας τα θαύματά Του και εις την συνέχειαν στα Ιεροσόλυμα, όπου οι πάντες θα Τον πιστεύσουν. Η φράσις, λοιπόν, «είπον ουν προς αυτόν οι αδελφοί αυτού» (Ιω. 7,3) έδωσε λαβή για πολλές ερμηνείες (και πιο πολλούς…πονοκεφάλους) εις τους θεολόγους, όπως του καθηγητού Παν. Ν. Τρεμπέλα, ο οποίος ερμηνεύοντας το χωρίο αυτό λέει ότι είναι οι «νομιζόμενοι αδελφοί του, τα τέκνα δηλαδή του Ιωσήφ εκ της γυναικός που είχε προτού αρραβωνιασθή με την Μαρίαν».
Είναι η στιγμή κατά την οποίαν οι αδελφοί του Κυρίου προέτρεπον τον διδάσκαλον να μεταβή εις την Ιουδαίαν, ώστε να δουν όλοι το έργο Του και να Τον αναγνωρίσουν όλοι. «Ουδείς γαρ εν κρυπτώ τι ποιεί και ζητεί αυτός εν παρρησία είναι ει ταύτα ποιείς, φανέρωσον σεαυτόν τω κόσμω. Ουδέ γαρ οι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν» (Ιω. 7,4-5).
Εις το σημείο αυτό αξίζει να παραθέσωμεν ένα χωρίο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (Κεφ. 12, 46-50), μέσα εις το οποίο ο αναγνώστης προβληματίζεται για το ποιους ο Κύριος θεωρεί συγγενείς Του:
«΄Ετι δε αυτού λαλούντος τοις όχλοις ιδού η μήτηρ και οι αδελφοί αυτού ειστήκεισαν έξω, ζητούντες λαλήσαι αυτώ. Είπε δε τις αυτώ˙ ιδού η μήτηρ σου και οι αδελφοί σου εστήκασιν έξω ζητούντές σε ιδείν.
Ο δε αποκριθείς είπε τω λέγοντι αυτώ˙ τις έστιν η μήτηρ μου και τίνες εισίν οι αδελφοί μου;
Και εκτείνας την χείρα αυτού επί τους μαθητάς αυτού έφη˙ ιδού η μήτηρ μου και οι αδελφοί μου.
Όστις γαρ αν ποιήση το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανοίς, αυτός μου αδελφός και αδελφή και μήτηρ εστίν.».

Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΟΥΣΕ, ΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ, Ο ΙΗΣΟΥΣ

Για να μην πολυλογούμε, ο Ιησούς πήγε κρυφά εις τα Ιεροσόλυμα («ου φανερώς, αλλ’ ως εν κρυπτώ») 45 όπου κανένας δεν ομιλούσε περί Αυτού ελεύθερα και φανερά, από φόβον προς τους Ιουδαίους άρχοντες, οι οποίοι εμισούσαν τον Χριστόν και κατεδίωκαν τους οπαδούς Του46 .
Παρά ταύτα, ο Ιησούς, εν τω μέσω της εορτής και ενώ είχαν περάσει 4 ημέρες ανέβη εις τον ιερόν περίβολον του ναού και εδίδασκε εκεί δημοσίως, για την θείαν εξουσίαν.
Οι Ιουδαίοι εξέφραζαν την έκπληξίν τους αλλά και την απορίαν τους «πως ούτος γράμματα οίδε μη μεμαθηκώς;» 47 . και όχι μόνον…Μέχρι… δαιμονισμένον εχαρακτήρισαν τον Ιησούν μόλις Αυτός τους απεκάλυψε ότι θέλουν Τον σκοτώσουν.48 Και εδώ ο Χριστός δίνει την απάντησίν Του η οποία γεννά πολλά ερωτηματικά όσον αφορά το θέμα της περιτομής:
«Σας έδωσε ο Μωϋσής την περιτομήν όχι διότι η περιτομή ωρίσθη από τον Μωϋσήν, αλλά από παράδοσιν των προγόνων, και μάλιστα περιτέμνετε άνθρωπον και εν ημέρα Σαββάτω» 49 .
Προσοχή! Ο Ιησούς λέει εις τους Ιουδαίους ότι «σας έδωσε ο Μωϋσής την περιτομήν» δεν λέει «μας την έδωσε», πράγμα που αφήνει πολλά ερωτηματικά για το πώς ο Χριστός, ως «Ιουδαίος» δεν εδέχετο κάτι που ήταν μία παλαιά ιουδαϊκή παράδοσις.
Αλήθεια, γιατί; 50

«ΠΟΘΕΝ ΕΙΜΙ;»

Οι Ιεροσυλυμίτες, όσο εδίδασκε ο Χριστός, επροβληματίζοντο για το ποιος είναι και από πού κατάγεται. Ας δούμε, όμως, τι λέει αυτολεξεί το Ευαγγέλιο του Ιωάννη;
«Αλλά τούτον οίδαμεν πόθεν εστίν˙ ο δε Χριστός όταν έρχηται, ουδείς γινώσκει πόθεν εστίν.
Έκραξεν ουν εν τω ιερώ διδάσκων ο Ιησούς και λέγων˙ καμέ οίδατε, και οίδατε πόθεν ειμί και απ’ εμαυτού ουκ ελήλυθα, αλλ’ έστιν αληθινός ο πέμψας με, ον υμείς ουκ οίδατε˙
Εγώ οίδα αυτόν, ότι παρ’ αυτού είμι, κακείνος με απέστειλεν».
51
Και η ερμηνευτική απόδοσις του Παν. Ν. Τρεμπέλα:

«Αλλά αυτός εδώ γνωρίζομεν από πού είναι και από ποίους κατάγεται˙ ο Χριστός όμως, όταν θα έλθη, κανείς δεν ηξεύρει ούτε τον χρόνον της εμφανίσεώς του, αλλ’ ούτε και τον τρόπον με τον οποίον θα έλθη. Κατόπιν λοιπόν της απιστίας και της θεληματικής τυφλώσεως, που εδείκνυον οι Ιουδαίοι, ύψωσεν ο Ιησούς την φωνήν του μέσα εις τον ιερόν περίβολον του ναού διδάσκων και λέγων˙ Και εμέ γνωρίζετε και ηξεύρετε από πού είμαι. Αλλ’ η γνώσις σας αυτή περί εμού δεν είναι πλήρης. Σεις γνωρίζετε μόνον, ότι είμαι από την Ναζαρέτ. Και όμως δεν έχω έλθει από τον εαυτόν μου, όπως υποθέτετε σεις, αλλ’ η αποστολή μου είναι γνήσια αληθινή, διότι πραγματικός και αληθινός είναι ο Θεός, ο οποίος με έστειλε, τον οποίον σεις δεν ηξεύρετε. Εγώ όμως τον γνωρίζω, διότι έχω γεννηθή από αυτόν και έχω ως Θεός την αυτήν φύσιν και ουσίαν με αυτόν. Αλλ’ επί πλέον αυτός με απέστειλεν εις τον κόσμον και δι’ αυτό με βλέπετε μεταξύ σας ως όμοιόν σας άνθρωπον». 52
Όπως διαπιστώνει ο αναγνώστης, ο Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας εις την ερμηνευτικήν του απόδοσιν «προσθέτει» και λόγια εις το κείμενο, όπως ότι ο Ιησούς κατάγεται από την Ναζαρέτ, πράγμα βεβαιωμένο, δεδομένου ότι ο Ιησούς ήταν απάτωρ, αλλά η μητέρα Του είχε σχέσιν με την Γαλιλαίαν, αν και όπως είπαμε, οι γονείς της Θεοτόκου δεν αναφέρονται πουθενά εις τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, παρά μόνο εις τα Απόκρυφα Ευαγγέλια53 .
Τίθεται, λοιπόν το σπέρμα μιας αμφιβολίας περί της καταγωγής του Ιησού; Ποιος ήτο; Και από πού κατήγετο; Υπάρχει, ωστόσο, συνέχεια επ’ αυτού…

«ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ;»

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το παρακάτω κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Ιωάννου, όπου ο προβληματισμός των Φαρισαίων γίνεται μεγαλύτερος για τις σχέσεις του Ιησού με τους Έλληνες.
«Είπε ουν ο Ιησούς˙ έτι μικρόν χρόνον μεθ’ υμών είμι και υπάγω προς τον πέμψαντά με.
Ζητήσετέ με και ουχ ευρήσετε˙ και όπου ειμί εγώ, υμείς ου δύνασθε έλθείν.
Είπον ουν οι Ιουδαίοι προς εαυτούς˙ πού ούτως μέλλει πορεύεσθαι ότι ημείς ουχ ευρήσομεν αυτόν; Μη εις την διασποράν των Ελλήνων μέλλει πορεύεσθαι και διδάσκειν τους Έλληνας;…» 54
Και με το παραπάνω κείμενο αποδεικνύει το γεγονός το όχι μόνον υπήρχε σχέσις Ιησού και Ελλήνων αλλά και ο φόβος των Ιουδαίων ότι τους διδάσκει κιόλας, μιας και η Γαλιλαία ήταν τόπος διασποράς των Ελλήνων.
Προχωρώντας μάλιστα πιο κάτω εις το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, θα δούμε κάτι το οποίο θα μας προβληματίση ακόμη περισσότερο:
«Πολλοί ουν εκ του όχλου ακούσαντες τον λόγον έλεγον˙ ουτός έστιν αληθώς ο προφήτης˙ άλλοι έλεγον ούτος έστιν ο Χριστός˙ άλλοι έλεγον˙ μη γαρ εκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται; Ουχί η γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαυΐδ και από Βηθλεέμ της κώμης, όπου ην Δαυίδ, ο Χριστός έρχεται;
Σχίσμα ουν εν τω όχλω εγένετο δι’ αυτόν…»55 .

Εδώ ο καλόπιστος αναγνώστης παρατηρεί ότι υπάρχει διχογνωμία για τον Χριστόν, που άλλον τον δέχονται ως τον Αναμενόμενον Χριστόν και άλλοι αμφιβάλλουν διότι προσμένουν τον Αναμενόμενον από το γένος του Δαβίδ και την Βηθλεέμ και όχι από την Γαλιλαίαν! Πράγμα που σημαίνει ότι εμμέσως, πλην σαφώς, προβληματίζονται για τον Ιησούν, που ως Γαλιλαίος δεν μπορεί να έχη σχέσιν με τον Δαβίδ.
Πέραν, όμως, των ανωτέρω αναγραφομένων, και ενώ οι διχογνωμίες του όχλου συνεχίζονται, έρχεται ο Νικόδημος (ένας εκ των μελών του Συνεδρίου, που ήλθε εν καιρώ νυκτός) και διαφωνεί με τους αρχιερείς και Φαρισαίους, όσον αφορά την σύλληψιν του Ιησού, με το επιχείρημα ότι πρέπει να τον ακούση πρώτα δικαστής, που εκπροσωπεί τον νόμον, ώστε να μάθη από τον Χριστόν, κατά την απολογίαν Του, τι αξιοκατάκριτο και αξιόποινο έκαμε. Οπότε οι Φαρισαίοι του απαντούν: «μη και συ εκ της Γαλιλαίας ει; Ερεύνησον και ίδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ουκ εγήγερται…»56
Τι εγνώριζαν, λοιπόν, οι Φαρισαίοι;

Συνεχίζεται…