19/11/11 18:57 - Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού (13)

Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού (13)

Η συνέχεια του κεφαλαίου: «Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού» μέσα από το βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός», όπου οι φίλες και οι φίλοι της ιστοσελίδας μας θα διαβάσουν για πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία. Σήμερα η συνέχεια της διάστασης, που είχε ο Ιησούς με τους Ιουδαίους, όπου θίγεται εμμέσως πλην σαφώς το θέμα της καταγωγής Του!.

ΓΙΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΕΧΩΡΙΖΕ ΤΗΝ ΘΕΣΙΝ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ;

Όπως διαπιστώνει ο αναγνώστης από τα μέχρι τούδε αναφερθέντα, περί της καταγωγής και του «προκύψαντος θέματος» του πατρός του Ιησού, ώσπου να φθάσωμεν εις το θέμα της Ναζαρέτ, καλό είναι να διερωτηθώμεν τα εξής:
-Γιατί ο Ιησούς Χριστός διαχώριζε συνεχώς την θέσιν Του από τους Ιουδαίους; Και γιατί όταν ομιλούσε για τον Μωϋσήν εχρησιμοποιούσε πάντα την φράσιν «σας έδωσε» και όχι «μας έδωσε;» 67 μήπως για να ξεχωρίζη την καταγωγήν Του; Η μοναδική ίσως, φορά που αφήνει να εννοηθή εμμέσως κάποιαν σχέσιν Του με τους Ιουδαίους (κι αυτή σε θρησκευτικό και όχι φυλετικό επίπεδο) είναι η στιγμή της συναντήσεως Του με την Σαμαρείτιδα όπου η βιβλική αυτή γυναίκα λέει στον Ιησού, ότι «ου γαρ συγχρώνται Ιουδαίοι Σαμαρείταις» (Ιω. 4,9), για να της απαντήση ο Χριστός: «Υμείς προσκυνείτε ο ουκ οίδατε, ημείς προσκυνούμεν ο οίδαμεν ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν». (Ιω. 4,22)
-Γιατί ο Ιησούς Χριστός αφήνει πολλά «υπονοούμενα» και κάποιους «υπαινιγμούς» για τον πατέρα Του; Τι ήθελε ακριβώς να πη γι’ αυτό το μεγάλο θέμα, αναγκάζοντας τους Ιουδαίους να Του κάνουν συνεχώς ερωτήσεις επ’ αυτού και ο Ιησούς να δίνη τις θαυμαστές απαντήσεις Του; Ας θυμηθώμεν εδώ έναν διάλογον μεταξύ Ιησού και Ιουδαίων, όπως μας τον αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης:
«Εγόγγυζον ουν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι είπεν, εγώ είμι ο άρτος, ο καταβάς εκ του ουρανού, και έλεγον ουχ ούτός εστιν Ιησούς ο υιός του Ιωσήφ, ου ημείς οίδαμεν τον πατέρα και την μητέρα; Πώς ουν λέγει ούτος ότι εκ του ουρανού καταβέβηκα;
Απεκρίθη ουν ο Ιησούς και είπεν αυτοίς μη γογγύζετε μετ’ αλλήλων.
Ουδείς δύναται ελθείν προς με, εάν μη ο πατήρ ο πέμψας με ελκύση αυτόν, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα.
Έστι γεγραμμένον εν τοις προφήταις˙ και έσονται πάντες διδακτοί Θεού. Πας ο ακούων παρά του πατρός και μαθών έρχεται προς με…»68
Αλήθεια, γιατί μέχρι και ο μαθητής Του ο Φίλιππος κάποιαν στιγμήν ικετεύει τον Ιησούν λέγοντας Του: «Κύριε, δείξον ημίν τον πατέρα και αρκεί ημίν»; 69
Εις το σημείο αυτό ο Ιησούς δείχνει ενοχλημένος και απαντά: «Τοσούτον χρόνον μεθ’ υμών είμι, και ουκ εγνωκάς με Φίλιππε; Ο εωρακώς εμέ εώρακε τον πατέρα και πως συ λέγεις, δείξον ημίν τον πατέρα;» 70
Η φράσις του Ιησού «ουκ έγνωσαν τον πατέρα ουδέ εμέ» 71 γιατί λέγεται με τόσο παράπονο από τον Θεάνθρωπον;
Και για να κλείσωμεν: η φράσις «πορεύομαι προς τον πατέρα» 72 που αναφέρει ο Ιησούς λέγεται ασφαλώς, για τον ουράνιον Πατέρα.
Οι θεολόγοι βεβαίως το γνωρίζουν.
Όπως γνωρίζουν ασφαλώς και την διάστασιν του Ιησού με τους Ιουδαίους.
Εις το σημείο αυτό αξίζει τον κόπο να διαβάσωμε ένα άρθρο σχετικό με το θέμα που μας απασχολεί και το οποίο προδημοσιεύσαμε στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Νέοι Άνθρωποι» της 2ας Ιουλίου 1999, μιας και αναφερόμεθα στην διάστασι μεταξύ Ιησού και Ιουδαίων:

«ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ»

Οι χαρακτηρισμοί και οι κρίσεις του Κυρίου για τους Ιουδαίους

«Υμείς εκ του πατρός του διαβόλου εστέ…»
(Ιω. Η΄44)

ΕΠΕΙΔΗ ορισμένοι «θεολόγοι του γλυκέως ύδατος» κατάφεραν να γίνουν «βασιλικώτεροι του βασιλέως» και να υποστηρίζουν, ότι ο Ιησούς ήτο Ιουδαίος και ουχί Γαλιλαίος (ετονίσαμε σε προηγούμενο άρθρο μας εις τους «Νέους Ανθρώπους» της 18ης Ιουνίου 1999, ότι ναι μεν ο Χριστός εγεννήθη στην Βηθλεέμ της Ιουδαίας, αλλά κατήγετο από την Ναζαρέτ της εξελληνισθείσης περιοχής της Γαλιλαίας), θα θυμίσω σήμερον στους καλόπιστους και καλοπροαίρετους αναγνώστες τους χαρακτηρισμούς και τις κρίσεις του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού για τους «ομόφυλους» τους Ιουδαίους, ώστε να δυνηθούν να βγάλουν οι ίδιοι τα συμπεράσματά των.
Εις τον 8ο Κεφάλαιον του Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον θα επισημάνωμε τέσσερα βασικά στοιχεία:
α) Τον Κύριον και την θέσιν Του απέναντι στην αμαρτωλή γυνή (στιχ. 1-11)
β) Τον Κύριο να λέη ότι είναι υπό του φως του κόσμου (στιχ. 12-29)
γ) Τις κρίσεις του Κυρίου περί των Ιουδαίων (στιχ. 30-50) Και:
δ) Τις ύψιστες περί εαυτού μαρτυρίες του Ιησού, καθώς και την απόπειρα λιθοβολισμού του (στίχ. 51-59).

ΕΓΡΑΦΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ;

Είναι ν’ απορή κανείς πως διάφοροι θεολογούντες επί αιώνες τώρα προσπάθησαν να μας περάσουν το μήνυμα ότι ο Ιησούς ήτο (περίπου)…αγράμματος ή αναλφάβητος! Ποιος; Ο κατέχων την Γνώσιν των Γνώσεων!...Την Αλήθειαν!... «Εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή» θα διακηρύξη ο Ιησούς προς τους μαθητές του (Ιω. 14,6).
Ας διαβάσωμεν, όμως, το ακόλουθον χωρίον και θα επανέλθωμεν:
«Ιησούς δε επορεύθη εις το όρος των ελαιών. Όρθου δε πάλιν παρεγένετο εις το ιερόν, και πας ο λαός ήρχετο προς αυτόν˙ και καθίσας εδίδασκεν αυτούς.
Άγουσι δε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι γυναίκα επί μοιχεία κατειλημμένην και στήσαντες αυτήν εν μέσω λέγουσιν αυτώ˙ διδάσκαλε, αυτή η γυνή κατείληπται επ’ αυτοφώρω μοιχευομένη˙ και εν τω νόμω ημών Μωϋσής ενετείλατο τας τοιαύτας λιθάζειν.
Συ ουν τι λέγεις; Τούτο δε είπον εκπειράζοντες αυτόν, ίνα σχώσιν κατηγορίαν κατ’ αυτού. Ο δε Ιησούς κάτω κύψας τω δακτύλω έγραφεν εις την γην.
Ως δε επέμενον ερωτώντες αυτόν, ανέκυψε και είπεν αυτοίς˙ ο αναμάρτητος υμών πρώτος βαλέτω λίθον επ’ αυτήν.
Και πάλιν κάτω κύψας έγραφεν εις την γην…» (Ιω. 8,18)!!
Ερωτώ τώρα, τους σοφούς και μορφωμένους και διανοούμενους:
- Ώστε ο Χριστός δεν έγραφε, λοιπόν; Δεν εγνώριζε γράμματα; Δεν ήξευρε γραφήν; Και η Καινή Διαθήκη τι μαρτυρεί δύο φορές;
Θλίβομαι και ντρέπομαι ως Έλλην Ορθόδοξος Χριστιανός, που υποτιμούν τόσο πολύ τον Ιησού Χριστό μας, τον Κύριο μας και Θεό μας!...Τον Γνώστη των Πάντων!...Τον Παντογνώστη Θεό!...Και όλα αυτά στο όνομα ποιας πλάνης αλήθεια; Και ποίου αποπροσανατολισμού; Πού στοχεύει αυτός ο αποπροσανατολισμός; Για ποιο σκοπό; Θεός οίδεν…
Ακόμη δε περισσότερον όταν ορισμένοι προσπαθούν να αμφισβητήσουν την επιστολή που έστειλε ο Ιησούς Χριστός προς τον Τοπάρχην της Εδέσσης, τον Άγβαρον μόνον και μόνον γιατί την αναφέρει ο Πατήρ της Εκκλησιαστικής Ιστορίας μας, ο Ευσέβιος Καισαρείας!!

«ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»!...

Τι σύμπτωσις!...Λίγο πιο κάτω από το κεφάλαιο που διαβάζουμε, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, ακούμε τον Ιησού Χριστό να διαλαλή προς πάντας λέγοντας πως αυτός είναι το φως του κόσμου!
«Πάλιν ουν αυτοίς ο Ιησούς ελάλησε λέγων˙ εγώ ειμί του φως του κόσμου˙ ο ακολουθών εμοί ου μη περιπατήση εν τη σκοτία, αλλ’ έξει το φως της ζωής» (Ιω. 8,12).
Είναι η στιγμή που οι Φαρισαίοι του λέγουν: «Συ περί εαυτού μαρτυρείς˙ η μαρτυρία σου ουκ έστιν αληθής» (Ιω. 8,13).
Για να τους αποκριθή ο Ιησούς: «Καν εγώ μαρτυρώ περί εμαυτού, αληθής έστιν η μαρτυρία μου, ότι οίδα πόθεν ήλθον και πού υπάγω˙ υμείς δε ουκ οίδατε πόθεν έρχομαι ή πού υπάγω.
Υμείς κατά την σάρκα κρίνετε˙ εγώ ου κρίνω ουδένα. Και εάν κρίνω δε εγώ, η κρίσις η εμή αληθής έστιν, ότι μόνος ουκ ειμί, αλλ’ εγώ και ο πέμψας με πατήρ.
Και εν τω νόμω δε τω υμετέρω (σσ. Προσοχή! «τω υμετέρω» και ουχί «τω ημετέρω» ο νόμος ο δικός σας δηλαδή και όχι ο νόμος ο δικός μας!) γέγραπται ότι δύο ανθρώπων η μαρτυρία αληθής έστιν.
Εγώ ειμί ο μαρτυρών περί εμαυτού και μαρτυρεί περί εμού ο πέμψας με πατήρ» (Ιω. 8,14-18).

Συνεχίζεται…