20/11/11 18:06 - Η Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνισμού!..

Η Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνισμού!..

Τα συγκλονιστικά στοιχεία που έφερε μία πολύχρονη μελέτη με εκατοντάδες πολύχρωμους χάρτες, στατιστικούς πίνακες, φωτογραφίες, ιστορικά ντοκουμέντα, χειρόγραφα και πάσης φύσεως εκπληκτικά πειστήρια για την παγκόσμια ελληνική παρουσία!..

Οι εικόνες (πάνω και κάτω) είναι από το περιοδικό ROM.

ΜΕΤΑ από 36 συμπληρωμένα χρόνια παρουσίας στην συγγραφική και δημοσιογραφική μου πορεία, ήλθε η ώρα να κάνουμε έναν απολογισμό των μέχρι τούδε πεπραγμένων μας μέσα στον χώρο της ιστορικής έρευνας που όπως όλοι αντιλαμβάνονται άπτεται των θεμάτων του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας!
Χιλιάδες συγκλονιστικά ντοκουμέντα, που απαρτίζουν το δημοσιογραφικό αρχείο του γράφοντος (χάρτες, εικόνες, φωτογραφίες, χειρόγραφα και ένα πλήθος εθνολογικών και ιστορικών ντοκουμέντων) επεξεργάζονται και τοποθετούνται δίπλα σε ένα πλήθος πειστηρίων για την παγκόσμια ελληνική παρουσία σε ένα πολύτομο έργο, που φέρει τον τίτλο: «Η Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνισμού» και μάλιστα την ώρα που ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία βάλλονται από τους πάσης φύσεως ανθέλληνες και αντίχριστους!

ΕΛΛΑΔΑ: ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ!..

Μικρό δείγμα αυτής της εργασίας, διότι όπως αντιλαμβάνεσθε όλοι, μέσα σε μία σελίδα δεν μπορεί να χωρέσει όλη αυτή η μακρόχρονη συγγραφική και δημοσιογραφική πορεία, είναι ένα κείμενο αλιευμένο εκ του Πολιτιστικού Χάρτου της Ελλάδος της Ελληνικής Λαογραφικής Ιστορήσεως, το οποίο γράφει για την Ελλάδα τα εξής:

« Ελλάδα, Μητέρα ηρώων και αθανάτων, πού τρέφονταν με αμβροσία και νέκταρ. Χώρα τυλιγμένη σε πέπλα μύθων και στεφανωμένη με δάφνες. Μούσα των τελειότερων αριστουργημάτων που έγιναν ποτέ από χέρι ανθρώπου. Φωτοδότρα δάδα του πολιτισμού, πού καίει άσβεστη εδώ και αιώνες φωτίζοντας τις χώρες όλου του κόσμου. Χώμα σπαρμένο με πέτρες ιερές, πού κουβαλούν μέσα τους ιστορία αιώνων. Ο πιο λαμπερός ήλιος και ο πιο γαλανός ουρανός του κόσμου…
Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Μια χώρα που μας κάνει υπερήφανους για την φυσική της ομορφιά, τον πολιτισμό της και την ιστορία της περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο λαό του κόσμου. Μια χώρα πού κρύβει στα σπλάχνα της αμύθητους αρχαιολογικούς θησαυρούς και κουβαλά μια σημαντική και μεγαλειώδη μοίρα: είναι η χώρα πού γέννησε την τέχνη, την επιστήμη, την φιλοσοφία και τον πολιτισμό πολλούς αιώνες πριν και τα πρόσφερε απλόχερα σαν δώρο σ’ ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Ο πολιτισμός της, άφθαρτος στους αιώνες πού πέρασαν από πάνω του, θα είναι πάντα μια άσβεστη φλόγα πού θα καίει ευεργετικά για όλη την ανθρωπότητα. Και τα μνημεία της, πυκνοσπαρμένα σε κάθε γωνιά της γης της, θα διαλαλούνε στους αιώνες την ιστορία της και θα κλέβουνε πάντα τον θαυμασμό των επισκεπτών τους, έχοντας κερδίσει μία θέση στην αιωνιότητα και την αθανασία.
Γιατί η ομορφιά, η αληθινή ομορφιά, δεν πεθαίνει ποτέ ».

Η Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνισμού!..

Κλείνοντας, θα ήθελα να αφιερώσω στους αναγνώστες της εφημερίδας μας, όχι κάποιες οικουμενικές σκέψεις του γράφοντος, αλλά την ίδια την Διακήρυξη της Εθνικής Ανεξαρτησίας μας, που, όπως θα διαπιστώσετε, περιέχει, πέραν των άλλων, και οικουμενικά μηνύματα. Ας την διαβάσουμε:

«Απόγονοι του σοφού και φιλανθρώπου έθνους των Ελλήνων, σύγχρονοι των νυν πεφωτισμένων και ευνομουμένων λαών της Ευρώπης και θεαταί των καλών, τα οποία ούτοι υπό την αδιάρρηκτον των νόμων αιγίδα απολαμβάνουσιν, ήτον αδύνατον πλέον να υποφέρωμεν μέχρις αναλγησίας και ευηθείας την σκληράν του οθωμανικού κράτους μάστιγα, ήτις ήδη τέσσαρας περίπου αιώνας επάταξε τας κεφαλάς ημών και, αντί του λόγου, την θέλησιν ως νόμον γνωρίζουσα, διώκει και διέταττε τα πάντα δεσποτικώς και αυτογνωμόνως. Μετά μακράν δουλείαν ηναγκάσθημεν, τέλος πάντων, να λάβωμε τα όπλα εις χείρας και να εκδικήσωμεν εαυτούς και την πατρίδα ημών, από μίαν τοιαύτην φρικτήν και ως προς την αρχήν αυτής άδικον τυραννίαν, ήτις ουδεμίαν είχε ομοίαν, ή καν δυναμένην οπωσούν μετ’ αυτής να παραβληθή δυναστείαν.
Ο κατά των Τούρκων πόλεμος ημών, μακράν του να στηρίζηται εις αρχάς τινας δημαγωγικάς και στασιώδεις ή ιδιωφελείς μέρους τινος του σύμπαντος ελληνικού έθνους σκοπούς, είναι πόλεμος εθνικός, πόλεμος ιερός, πόλεμος, του οποίου η μόνη αιτία είναι η ανάκτησις των δικαίων της προσωπικής ημών ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της τιμής, τα οποία, ενώ την σήμερον όλοι οι ευνομούμενοι και γειτονικοί λαοί της Ευρώπης τα χαίρουσιν, από ημάς μόνον η σκληρά και απαραδειγμάτιστος των οθωμανών τυραννία επροσπάθησε με βίαν ν’ αφαιρέση και εντός του στήθους ημών να τα πνίξη. Είχομεν ημείς, τάχα, ολιγώτερα, παρά τα λοιπά έθνη, λόγον δια να στερώμεθα εκείνων των δικαίων ή είμεθα φύσεως κατωτέρας και αχρειεστέρας, δια να νομιζώμεθα ανάξιοι αυτών και καταδικασμένοι εις αιώνιον δουλείαν να έρπωμεν ως κτήνη και αυτόματα εις την άλογον θέλησιν ενός απηνούς τυράννου, όστις ληστρικώς και άνευ τινός συνθήκης ήλθε μακρόθεν να μας καθυποτάξη; Δίκαια, τα οποία η φύσις ενέσπειρε βαθέως εις την καρδίαν των ανθρώπων και τα οποία οι νόμοι, σύμφωνα με την φύσιν, καθιέρωσαν, όχι τριών ή τεσσάρων, αλλά και χιλίων και μυρίων αιώνων τυραννία δεν δύναται να εξαλείψη και αν η βία ή η ισχύς προς καιρόν τα καταπλακώση, ταύτα πάλιν, απαλαίωτα και ανεξάλειπτα καθ’ εαυτά, η ισχύς εμπορεί ν’ αποκαταστήση και αναδείξη οία και πρότερον και απ’ αιώνων ήσαν! Δίκαια, τέλος πάντων, τα οποία δεν επαύσαμεν με τα όπλα να υπερασπιζώμεθα εντός της Ελλάδος, όπως οι καιροί και αι περιστάσεις επέτρεπον.
Από τοιαύτας αρχάς των φυσικών δικαίων ορμώμενοι και θέλοντες να εξομοιωθώμεν με τους λοιπούς συναδελφούς μας Ευρωπαίους χριστιανούς, εκινήσαμεν τον πόλεμον κατά των Τούρκων, μάλλον δε τους κατά μέρος πολέμους ενώσαντες, ομοθυμαδόν εστρατεύσαμεν, αποφασίσαντες ή να επιτύχωμεν τον σκοπόν μας και να διοικηθώμεν με νόμους δικαίους ή να χαθώμεν εξ ολοκλήρου, κρίνοντες ανάξιον να ζώμεν πλέον ημείς οι απόγονοι του περικλεούς εκείνου έθνους των Ελλήνων υπό δουλείαν τοιαύτην, ιδία μάλλον των αλόγων ζώων, παρά των λογικών όντων. Δέκα μήνες ήδη παρήλθον, αφού ηρχίσαμεν να τρέχωμε τούτο το στάδιον του εθνικού πολέμου. Ο Ύψιστος Θεός μας εβοήθησε, καίτοι όχι ικανά προπαρασκευασμένους, εις το τοιούτον μέγα τω όντι επιχείρημα τα όπλα μας εφάνησαν πολλαχού νικηφόρα, πλήν και πολλαχού εύρον και εισέτι ευρίσκουσιν αντίστασιν όχι μικράν περιστάσεις εναντίαι μας απήντησαν και ταύτας να εξομαλίσωμεν έως ώρας ενησχολούμεθα. Όθεν, δεν πρέπει να φανή παράξενον, αν άχρι τούδε ανεβάλομεν την πολιτικήν της πατρίδος μας διάταξιν, αν δεν επροφθάσαμεν να κηρύξωμεν την ανεξαρτησίαν ημών και να αναφανώμεν ως έθνος ενώπιον πάντων των ευνομουμένων λαών και απάσης της οικουμένης . Πρίν περί της φυσικής ημών υπάρξεως οπωσούν βεβαιωθώμεν, ήτον αδύνατον να σκεφθώμεν και περί της πολιτικής. Έστωσαν, λοιπόν, τα ειρημένα εις μέν τους άλλους ικανή απολογία της αναβολής μας, εις ημάς δε παραμυθία δια την επικρατήσασαν αταξίαν.
Ήδη δε, ότε αι εναντίαι περιστάσεις ήρχιζαν να εξομαλίζωνται, απεφασίσαμεν ή μάλλον ηναγκάσθημεν να οργανίσωμεν και Σύνταγμα πολιτικόν της Ελλάδος και πρώτον μεν κατά μέρος, οίον το της Ανατολικής Χέρσου Ελάδος, το της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, το της Πελοποννήσου, το των νήσων κ.τ.λ. Αλλ’ επειδή ταύτα απέβλεπον μάλλον τας μερικωτέρας σχέσεις, καθ’ ας εκάστη των ειρημένων επαρχιών και νήσων ώφειλε να διαταχθή και διοικηθή, δια τούτο ήτον ανάγκη πάσα επομένως να γενή και εν άλλο γενικόν προσωρινόν Πολίτευμα, εις όλα τα πράγματα και εις όλας τας εσωτερικάς και εξωτερικάς σχέσεις της Ελλάδος επεκτεινόμενον. Προς τούτου την κατασκευήν και σύνταξιν αι κατά μέρος επαρχίαι και νήσοι έπεμψαν τους πληρεξουσίους παραστάτας των ούτοι, λοιπόν, εν Εθνική Συνελεύσει σκεφθέντες και μελετήσαντες ικανώς περί των κοινών πραγμάτων, ωργάνισαν μίαν προσωρινήν Διοίκησιν, καθ’ ην η Ελλάς άπασα μέλλει να κυβερνηθή εφεξής. Ταύτην, και απλώς μεν ως επί της βάσεως του δικαίου και των ορθών νόμων εστηριγμένην, και εν μέρει δε, καθ’ ο ωργανισμένη κοινή των Ελλήνων γνώμη, οφείλουσιν όλοι οι λαοί κάτοικοι της Ελλάδος, ν’ αναγνωρίζωσι μόνην έννομον και εθνικήν Διοίκησιν, αναλόγως προσφερόμενοι.
Τα συνιστώντα την Διοίκησιν Σώματα είναι δύο το Εκτελεστικόν και το Βουλευτικόν, από τα οποία διορίζεται και το Δικαστικόν, ανεξάρτητον όμως από εκείνα διόλου.
Ταύτα διακηρύττει η Εθνική Συνέλευσις προς το πανελλήνιον, εν και μόνον προσεπιφέρουσα, ότι αυτής μεν επεραιώθη το έργον και διαλύεται σήμερον, έργον δε του ελληνικού λαού και χρέος είναι να φανή ευπειθής και υπήκοος εις τους νόμους και τους εκτελεστάς υπουργούς των νόμων. Έλληνες! Είπατε προ ολίγου, ότι δεν θέλετε δουλείαν, και ο τύραννος χάνεται καθημέραν από το μέσον σας αλλά μόνη η μεταξύ σας ομόνοια και ακριβής υποταγή εις την Διοίκησιν εμπορεί να στερεώση την ανεξαρτησίαν σας. Είθε ο κραταιός του Υψίστου βραχίων ν’ ανυψώση και αρχομένους και άρχοντας, την Ελλάδα ολόκληρον, προς την πάρεδρον Αυτού σοφίαν, ώστε ν’ αναγνωρίζωσι τ’ αληθή των αμοιβαία συμφέροντα και οι μεν δια της προνοίας, οι δε λαοί δια της ευπειθείας να στερεώσωσι της κοινής ημών πατρίδος την πολύευκτον ευτυχίαν. Είθε! Είθε!
Εν Επιδαύρω την ιε΄ Ιανουαρίου, α΄ της Ανεξαρτησίας, αωκβ΄»!..

Όπως αντιλαμβάνεσθε «Η Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνισμού» είναι το μεγάλο και πολύτομο έργο που έχει ήδη συμπληρωθεί ως ύλη και επεξεργαζόμαστε πλέον το υλικό της, με την ελπίδα πολύ σύντομα να το έχουν στα χέρια τους οι πολυπληθείς φίλοι και φίλες του γράφοντος!

Ζήτωσαν οι Έλληνες απανταχού της γης!..