18/12/11 18:50 - Ελληνικός Χριστιανισμός!.. (10)

Ελληνικός Χριστιανισμός!.. (10)

Διαβάστε όλους εκείνους τους Έλληνες φιλοσόφους, κατ’ αλφαβητική σειρά, που έζησαν προ Χριστού και των οποίων τα ρήματα θυμίζουν πολλά από αυτά που περιέχονται μέσα στην Αγία Γραφή, έτσι όπως ακριβώς τα παρουσιάζουμε στο ομώνυμο βιβλίο μας: «Ελληνικός Χριστιανισμός»!..


ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ
Ιου­δαίος συγγραφέας ενός ελληνικού συγγράμμα­τος άγνωστόυ τίτλου (2ος αι. π.Χ.). Το έργο απο­τελεί ερμηνεία των νόμων του Μωυσή. Με όλα τα μέσα της αλληγορικής ερμηνείας ο Αριστόβουλος ήθελε προφανώς να αποδείξει την εξάρτηση της ελλη­νικής φιλοσοφίας από την Παλαιά Διαθήκη. Η γνησιότητα του έργου αμφισβητήθηκε επανει­λημμένα. Μας είναι γνωστό μόνο από παραθέ­ματα (Ευσέβιος από την Καισαρεία, Κλήμης από την Αλεξάνδρεια).

ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΣ Ο ΤΑΡΑΝΤΙΝΟΣ
Φιλόσοφος και θεωρητικός της μουσικής τον 4ο αι. π.Χ., από τον Τάραντα. Μαθητής του πατέρα-του Σπίνθαρου και του Λάμπρου από τις Ερυθρές. Έφυγε για την Ελλάδα και, ύστερα από τη μόρφωση που πήρε στην Κόρινθο και στη Μαντινεία, συνέχι­σε τη μόρφωση του στην Αθήνα ως μαθητής του Αριστοτέλη· είδε μάλιστα τον εαυτό του και ως διάδοχο του Αριστοτέλη στη διεύθυνση του Πε­ριπάτου, υποχρεώθηκε όμως να υποχωρήσει μπροστά στον Θεόφραστο, πράγμα που τον επίκρανε πολύ· γενικά θεωρούνταν άνθρωπος εριστικός. Ο αριθμός των 453 έργων, για τον οποίο μας μιλάει η παράδοση, δείχνει μακροχρόνια ζωή και μεγάλη συγγραφική δραστηριότητα, θεωρείται ως ο κύριος δημιουργός του λογοτε­χνικού είδους της βιογραφίας, που βρήκε την παραπέρα εξέλιξη του στον Περίπατο. Από τους Βίους του Αριστόξενου μας σώθηκαν αποσπάσματα για τον Πυθαγόρα, τον Αρχύτα τον Ταραντίνο, τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα (με κακόβουλους σαρ­καστικούς υπαινιγμούς σε βάρος του Αριστοτέ­λη) και τον Τελεστή τον Σελινούντιο, καθώς και για ποιητές τραγωδιών (Περί τραγωδοποιών). Ξεχωριστό ήταν το ενδιαφέρον του Αριστόξενου για τους Πυθαγορείους (Πυθαγορικαί αποφάσεις = απο­φθέγματα, Βίος Πυθαγορικός), την παράδοση των οποίων τη συνέχισε και στα μουσικοθεωρητικά του έργα. Το πιο σημαντικό βιβλίο του σ' αυτή την περιοχή είχε τον τίτλο Αρμονικά στοιχεία (3 βιβλία σε επεξεργασμένη, καθώς φαίνε­ται, μορφή): με τους ακριβείς ορισμούς μουσι­κών εννοιών που περιλαμβάνονταν εκεί (τόνος, απόλυτο ύψος τόνου, διάστημα, τονικές κλίμα­κες με τη χρωματική διαίρεση) ο Αριστόξενος ίδρυσε για πρώτη φορά την αρμονία ως αυτοτελή επιστή­μη, δεδομένου μάλιστα ότι πραγματεύθηκε χω­ριστά και τη ρυθμική: από το έργο του "Ρυθμικά στοιχεία έχουμε μόνο αποσπάσματα (ένα μέρος πάνω σε πάπυρο)· θέμα του οι βασικές ρυθμικές μονάδες, η θέση και η άρση. Αποσπάσματα μας σώθηκαν και από άλλα μουσικοθεωρητικά του έργα: Περί αρμονικών (διδασκαλίες παλαιότε­ρων αρμονικών), Περί μουσικής, Περί μελοποιίας, Περί μουσικής ακροάσεως, Περί τόνων, Ιστορικά της αρμονικής, Περί αυλών, Περί ορ­γάνων, Περί τραγικής ορχήσεως- ακόμη και στα Σύμμικτα συμποτικά του πραγματευόταν κατά κύριο λόγο μουσικολογικά θέματα. Ο θε­μελιακός τρόπος με τον οποίο συζητούσε τα θέ­ματα αυτά επέδρασε στη συνέχεια στον Κλεωνείδη, στον Κλαύδιο Πτολεμαίο, στον Θέωνα τον Σμυρναίο, στον Αριστείδη τον Κοϊντιλιανό, στον Βοήθιο, ως τους βυζαντινούς λογίους.
Τα Αρμονικά στοιχεία μας παραδόθηκαν σε 49 χειρόγραφα και εκδόθηκαν για πρώτη φορά (σε λατινική γλώσσα) στη Βενετία το 1562.

ΠΕΡΙ αρμονίας έχουμε ήδη κάνει αναφορά στον Άδραστο (ίδε όνομα). Ωστόσο, για να δώσουμε περισσότερα στοιχεία, σχετικώς με την αρμονία, θα λέγαμε ότι η αρμονία είναι ένας όρος της αρχαίας Ελληνικής μουσικής Στους αρχαίους Έλληνες συγγρα­φείς και. κυρίως, θεωρητικούς της μουσικής, ο όρος είχε αρκετές σημασίες: 1) -ταίριασμα- δηλαδή συμφω­νία ήχων 2) κάποτε, -μουσική», γενικά 3) κυρίως, όμως, σύμφωνα με μαρτυρίες των Αριστείδη Κοϊντιλιανού και Αριστοξένου από την εποχή των παλαιών θεωρητικών τους οποί­ους ο πρώτος αποκαλεί «οι πάνυ παλαιότατοι» και είναι γνωστοί ως Αρμονικοί, ο όρος σημαίνει την ογδόη ή οκτάβα και τη διαφορετική διάταξη των φθόγγων μέσα στην ογδόη ή σε ένα σύστημα με τα μέρη του συνδε­δεμένα έτσι ώστε να αποτελούν ένα τέλειο σύνολο.
Με την ίδια σημασία χρησιμοποίησαν τον όρο και συγγραφείς του 5ου και 4ου π.Χ αιώνα, μεταξύ των οποίων οι Πλάτων, Αριστοτέλης και Ηρακλείδης Ποντικός: «Εκ πασών οκτώ ουσών χορδών μίαν αρμονίαν ξυμφωνείν» (= από όλες τις οκτώ «χορδές» ή φθόγ­γους απαρτίζεται μία αρμονία Πλά­τωνος Πολιτεία, Ι΄, 617 Β).
Και ο Ηρακλείδης Ποντικός, στο τρίτο βι­βλίο του Περί μουσικής που αναφέρει ο Αθηναίος (Δειπνοσοψισταί), μιλά για τρεις ελληνι­κές αρμονίες: δωρική, αιολική και ιωνική (κατ' αναλογία προς τις τρεις ελληνικές φυλές), αποκλείοντας ως ξένες τις φρυγική και λυδική.

ΤΙ ΛΕΕΙ, όμως, για την αρμονία η Παλαιά Διαθήκη;
Διαβάζομεν:
n «ανθ’ ων αγγέλων τροφήν εψώμισας τον λαόν σου και έτοιμον άρτον απ’ ουρανού παρέσχες αυτοίς ακοπιάτως πάσαν ηδονήν ισχύοντα και προς πάσαν αρμόνιον γεύσιν». (Σοφ. Σολ. 16, 20).

Συνεχίζεται…