29/02/12 19:03 - Η παιδεία του Ιησού Χριστού (1)

Η παιδεία του Ιησού Χριστού (1)

Ένα κείμενο του κ Λουκά Χαρ. Φίλη, Πανεπιστημιακού δασκάλου, μέσα από το βιβλίο του: «Η «Κοινή» ως γλώσσα του Ιησού και των 27 βιβλίων της Καινής Διαθήκης» (τόμος Α΄, τεύχος 1ον, Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα 1993, το οποίον δημοσιεύεται κατόπιν εγκρίσεως του Καθηγητού, στο Παράρτημα του πολύκροτου έργου μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός»!

Το βιβλίο του πανεπιστημιακού δασκάλου, Λουκά Χαρ. Φϊλη: "Η "Κοινή" ως γλώσσα του Ιησού και των 27 βιβλίων της Κ.Δ.", που διδάσκεται επισήμως στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην πάνω εικόνα: Η μελέτη του Νικ. Π. Πάρκα: "Περί της Ελληνικής του Ιησού Εκπαιδεύσεως", που εκδόθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1908.

« Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»

Πληροφορίες περί της παιδικής ηλικίας και της παιδείας του Ιησού Χριστού, όχι κατ’ ανάγκην και ακριβείς1 παρέχει η Απόκρυφος Γραμματεία και, μάλιστα, το Ψευδο- κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ή βιβλίον «καταγωγής της μακαρίας Μαρίας και της παιδικής ηλικίας του Σωτήρος» 2 και το κατά Θωμάν Ευαγγέλιον3 το οποίο διασώζεται σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις. 4
Δεν γεννάται καμία αμφιβολία, ότι ο Ιησούς άκουσε, οπωσδήποτε τα πρώτα Του εγκύκλια μαθήματα στην ιδιαίτερη Του πατρίδα Ναζαρέτ. Η Ναζαρέτ, όπως θα δούμε παρακατιόντες, ήταν ελληνική πόλη. Επομένως, τα πρώτα εγκύκλια μαθήματα Του ο Ιησούς Χριστός τα άκουσε στην Ελληνική γλώσσα5, άλλωστε η παρακολουθήση μαθημάτων ήταν υποχρεωτική από τον εβραϊκό νόμο για όλα τα παιδιά. Την υποχρέωση αυτή είχαν τα παιδιά από το τέταρτο έτος της ηλικίας τους μέχρι το δωδέκατο, με την συμπλήρωση του οποίου, υποτίθεται ότι είχαν εκμάθει στο σύνολο το Μωσαϊκό νόμο. Επ’ αυτών, αναφερόμενος ο Ιώσηπος, παραδίδει˙ «μανθανέτωσαν δε και οι παίδες πρώτους τους νόμους, μάθημα κάλλιστον και της ευδαιμονίας αίτιον». 6
Ο Ιησούς Χριστός εξεδήλωσε από την παιδικήν Του ηλικία τον ένθερμο ζήλο Του για το Νόμο7 . Όλα τα παιδιά των Εβραίων υποχρεώνονταν και υποχρεώνονται, ακόμα να πηγαίνουν κάθε Σάββατο σε ιερά Σχολεία, τα οποία λειτουργούσαν στις Συναγωγές. Ήταν τα κοινά Γραμματοδιδασκαλεία. 8 Και ο Ιησούς ήταν υποχρεωμένος να εγγραφεί σε ένα κοινό Γραμματοδιδασκαλείο. Ο Ιησούς δε φαίνεται να έχει φοιτήσει σε καμία από τις Σχολές των Φαρισαίων, των Σαδδουκαίων ή των Εσσηνών, γι’ αυτό και οι ισχυρισμοί περί προσεταιρισμού και αποδοχής από μέρους του Ιησού εθίμων αυτών ή οι ισχυρισμοί των Ε. Renan, G. Leageal κ.α., κατά τους οποίους η διδασκαλία του Ιησού ήταν το απαύγασμα των θεωριών των Φαρισαίων, των Σαδδουκαίων και των Εσσηνών, δεν ευσταθούν, πολύ δε περισσότερο, αφού είναι γνωστό ότι ο Ιησούς έψεξε και κατέκρινε αυτούς δριμύτατα9 δια των «ουαί».
Πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ιερουσαλήμ λειτουργούσαν, κατά τους χρόνους του Ιησού, μια μόνο μεγάλη Ιουδαϊκή Σχολή, η λεγόμενη «Μπετ- Μαδράς» 10 και πέντε άλλες μικρότερες, οι των «Λιβερτίνων και Κηρυναίων και Αλεξανδρέων και των από Κιλικίας και Ασίας» 11 ήτοι οι των Ελληνιστών ενώ είχαν ιδρυθεί και ελληνικό Γυμνάσιο και Εφηβείο. Η «Μπετ – Μαδράς» ήταν Σχολή, καθαρά της σχολαστικής θεολογίας, από την οποία αποφοιτούσαν και οι νομοδιδάσκαλοι, περί των οποίων γίνεται λόγος στο Ευαγγέλιο12, οι νομικοί, οι γραμματείς και οι έμμισθοι γραμματείς του Συνεδρίου, οι ιεροκήρυκες και οι ερμηνευτές των Γραφών, καθώς και οι καθοιονδήποτε τρόπο απεσταλμένοι σε ιουδαϊκές πόλεις για διαφώτιση και προσηλυτισμό13. Οι πέντε άλλες Σχολές των Ελληνιστών ήταν, μάλλον, παραφυάδες φιλοσοφικών αιρέσεων, κυριότερος σκοπός των οποίων ήταν ο συμβιβασμός τους με τα μονοθεϊκά διδάγματα του Μωσαϊκού νόμου. 14 Αν και ο νόμος υποχρέωνε και τον Ιησού να φοιτήσει σε κάποιο σχολείο, σε καμία από τις Σχολές αυτές δε φαίνεται να έχει φοιτήσει ο Ιησούς Χριστός.
Πέραν της υποχρεώσεως του νόμου και ο Ιωσήφ, ως προστάτης της Μύριαμ και του «παιδίου» Ιησού15 δεν ήταν, προφανώς, διατεθειμένος να αφήσει αναλφάβητο το «παιδίον» Ιησούς. Άλλωστε, η οικονομική του κατάσταση, κατά πάσαν πιθανότητα δεν ήταν ευκαταφρόνητη16, αφού, μάλιστα, κληρονόμησε και τα περιουσιακά στοιχεία των γονέων της Μαριάμ.17 . Έτσι ο Ιωσήφ διέθετε τα απαιτούμενα οικονομικά μέσα για την εκπλήρωση του σκοπού της μορφώσεως του «παιδίου» Ιησού. Άλλωστε, οι γραμματιστές ή διδάσκαλοι δεν ήταν απαιτητικοί, τα δε δίδακτρα, κατά την εποχή εκείνη και παλαιότερα ήταν πενιχρά. 18
Κατά τα προμνημονευθέντα δύο Απόκρυφα βιβλία, ήτοι το Ψευδο – Ματθαίου (ΧΧΧΙΙ) κα το Ευαγγέλιο κατά Θωμάν (Ελληνικό πρωτότυπο, ΙΧ), ο Ιησούς ήρθε στην Καπερναούμ με τους γονείς Του σε ηλικία 8 ετών. Ο Ιωσήφ ενέγραψε το «παιδίον» Ιησούς σε ένα Γραμματοδιδασκαλείο στην Καπερναούμ, για να μάθει την Ελληνική. Κατά την είσοδό τους στο Γραμματοδιδασκαλείο, ακολούθησε, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Θωμά (Λατινική Μετάφραση, ΧΙΙ) διάλογος μεταξύ Ιωσήφ και διδασκάλου, κατά τον οποίον ο νομοδιδάσκαλος ερωτά να πληροφορηθεί, ποια γλώσσα επιθυμεί να διδάξει «το παιδίον» αυτού Ιησού, για να λάβει την απάντηση, ότι πρώτα ελληνικά και έπειτα τα εβραϊκά. Στον εν συνεχεία διάλογο μεταξύ διδασκάλου και Ιησού αναφερόμενος ο Ειρηναίος, παρατηρεί˙
«…ως του Κυρίου τα δια του διδασκάλου αυτώ φήσαντος, καθώς έθος εστίν, ειπέ άλφα, αποκρίνασθαι το άλφα. Πάλιν τε το βήτα του διδασκάλου κελεύσαντος ειπείν, αποκρίνασθαι τον Κύριον˙ Συ μοι πρότερον ειπέ τι εστί το άλφα, και τότε σοι ερώ τι έστι το βήτα. Και τούτο εξηγούνται (κατά τη γνώμη του Ειρηναίου), ως αυτού μόνου το άγνωστον επισταμένου, ο εφανέρωσεν εν τω τύπω του άλφα» 19
Κατά τις ίδιες πηγές, ο Ιησούς παρακολούθησε μαθήματα πρώτα σε αστική Σχολή στην Καπερναούμ και μετά ο Ιωσήφ.
«ιδών τον νουν του παιδίου και την ηλικιότητα πάλιν εβουλεύσατο μη είναι αυτό άπειρον γραμμάτων˙ και παραλαβών αυτό παρέδωκεν ετέρω διδασκάλω. Είπε δ’ ο διδάσκαλος τω Ιωσήφ. Πρώτον παιδεύσω αυτό τα ελληνικά και έπειτα τα εβραϊκά».20
Στον Ψευδο- Ματθαίο (ΧΧΧΙ), ως διδάσκαλοι του Ιησού, που του δίδαξαν το αλφάβητο, μνημονεύονται οι Ζακχαίος και Λευΐς, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως ιεροκήρυκες ή ερμηνευτές του Νόμου. Πρέπει να σημειωθεί ότι την εποχή του Ιησού δεν υπήρχαν Δημόσια Σχολεία στην Ιουδαία. Για πρώτη φορά ιδρύθηκαν Δημόσιες Σχολές Εκπαιδεύσεως επί αρχιερέως Ιησού Γαμάλα (65 μ.Χ.) κατά το πρότυπο των Σχολών, οι οποίες λειτουργούσαν στην Ιερουσαλήμ. Πρόκειται για τις καλούμενες «Μπετ – Ασεφέρ» 21 .

Συνεχίζεται…