28/05/12 22:28 - Αποκάλυψις Τώρα!...

Αποκάλυψις Τώρα!...

Διάλεξις η οποία εδόθη από τον Άγγελο Π. Σακκέτο εις την αίθουσαν του Κέντρου Νεότητος Σαλαμίνος, την 1ην Δεκεμβρίου 1985, κατόπιν προσκλήσεως του οικείου πνευματικού συλλόγου, με αφορμή τις πολιτιστικές εκδηλώσεις «ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ ’85».

«Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες
τους λόγους της προφητείας και τηρούντες
τα εν αυτή γεγραμμένα».
(Αποκ. Α΄ 3)

Αξιότιμες Κυρίες,
Αξιότιμες Δεσποινίδες,
Αξιότιμοι Κύριοι και εν Χριστώ αδελφοί.

ΜΕΓΙΣΤΗ αισθάνομαι την τιμήν που το «Καφενείον των Ιδεών» - ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός δια την Ανάπτυξιν του Πνεύματος και της Τέχνης – με προσκαλεί δια μίαν ακόμη φορά εις το βήμα τούτο, ώστε να αναπτύξω τις προσωπικές μου σκέψεις για ένα θέμα που απασχολεί εκατομμύρια ανθρώπους πάνω στην Γη και που έχει σχέσιν με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και το συγκλονιστικότερο έργο που έχει γραφή από ανθρώπινο χέρι, για το τέλος του κόσμου, όπως είναι η Αποκάλυψις.
Όχι γιατί ο ομιλών έχει υποβάλλει τα διαπιστευτήριά του εις την τάξι των ηθικολόγων (ήμαρτον Κύριε!), ούτε γιατί εξουσιοδοτείται να ομιλή περί θεολογικών θεμάτων, αφού υπάρχουν προς τούτοις Θεολογικές Πανεπιστημιακές Σχολές, προς ανάπτυξιν και κάλυψιν των όποιων ζητημάτων. Δόξα τω Θεώ και Τρεμπέλα βγάλαμε (αυτή τη γιγάντια μορφή των θρησκευτικών γραμμάτων) και Μπρατσιώτη και Χαστούπη και Αγουρίδη και Γαλίτη και Θεοδώρου ακόμη και Παπαπέτρου και Φαράντι και πλήθος άλλων Καθηγητών Πανεπιστημίου. Ακόμη δε και άλλοι, ιερωμένοι αυτή τη φορά, όπως ο Αρχιμανδρίτης Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, αυτός ο Πρωθηγούμενος της Ιεράς Μονής Πετράκη, μακαριστός πλέον, που για τον υποσημειούμενο δεν θ’ αποτελή, παρά τον σύγχρονο Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, σε μια κοινωνία που βρίθει εκ των βδελυγμάτων της πορνείας, της αμαρτίας και των πάσης φύσεως ανομιών. Αλλά γιατί στους υλιστικούς καιρούς μας οι υπερνέφελες θεολογικές σκέψεις δεν αγγίζουν τις πλατειές λαϊκές μάζες, με αποτέλεσμα να γίνονται βορά στους κάθε λογής αντίχριστους που εμφανίζονται κατ’ εύσχημον τρόπον, φορώντας πολλές φορές το προσωπείον της αγαθότητας, για να επαληθευτούν τα λόγια του Ιησού Χριστού, που έλεγε ότι: «Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς υμάς εν ενδυμασία προβάτων, έσωθεν δε εισι λύκοι άρπαγες»!1
Ναι! Κάτω από ένα καθαρώς δημοσιογραφικό βλέμμα θα εξετάσουμε τα πράγματα δηλώνοντας εκ των προτέρων ότι ουδεμία θέσιν θα λάβουμε εις τα δογματικά θέματα της Εκκλησίας, τόσον κατά την ομιλία, όσον και κατά τις ερωταπαντήσεις του ακροατηρίου, ώστε να μην παρεκκλίνουμε της πορείας της σημερινής διαλέξεως, που αποκλειστικόν σκοπόν έχει την δικαίωσιν των αποκαλύψεων του Κυρίου, μέσω του Ευαγγελιστού Ιωάννου, εις την σημερινήν εποχήν, με μίαν απλήν αναφορά στο παρελθόν και μία εκτενή διείσδυσιν εις τα σημερινά διαδραματιζόμενα γεγονότα. Τούτο, προς αποφυγήν πάσης παρεξηγήσεως και ζητώ από τώρα «συγγνώμη» από τους παρισταμένους Θεολόγους Καθηγητάς αν κάπου (σε κάποιο σημείο), εκ παραδρομής ασφαλώς, υποπέσομε σε κάποιο λάθος.

ΕΛΕΓΕ ο Σοφοκλής: «Θάρσει· τ’ αληθές λέγων ου σφάλλη ποτέ». Η δημοσιογραφική δεοντολογία επιβάλλει όχι μόνον να γνωρίζουμε, αλλά και να λέμε την αλήθειαν προς πάσαν κατεύθυνσιν, χωρίς φόβο, χωρίς πάθος, χωρίς υστεροβουλία. Και θα την πούμε όσο και αν πικράνουμε μερικούς. Γιατί απόψε θ’ αποκαλυφθούν πράγματα που ίσως για πρώτη φορά αποκαλύπτονται σ’ ακροατήριο – για να δικαιωθούν οι προλαλήσαντες του Κυρίου και, πολύ περισσότερο, ο ίδιος ο Ιωάννης.
Κυρίες, Δεσποινίδες και Κύριοι.
Άλλος λίγο και άλλος πολύ έχει ακούσει για την Αποκάλυψιν του Ιωάννου. Και την ζωή του και το έργο του. Ας μην αναφερθούμε, λοιπόν, σε θέματα, που γνωρίζουμε. Οφείλουμε, όμως, να δώσουμε μίαν απάντησιν σ’ αυτούς που ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ το Βιβλίον της Αποκαλύψεως ότι έχει γραφή δια χειρός του Ιωάννου. Υπάγονται και αυτοί στην κατηγορία των αντιχρίστων, αλλά ο Θεός (και ας ελπίσω ότι δεν βλασφημώ μιλώντας δια του στόματος του Αϊνστάϊν) «δεν παίζει ζάρια στους ουρανούς». Κάτι γνωρίζει. Και ξέρει πώς δίδει τις απαντήσεις Του.
Η Αποκάλυψις, λοιπόν, έχει γραφεί από τον Ιωάννη. Και αποδεικνύεται το γεγονός ότι είναι ο Συγγραφεύς της Αποκαλύψεως από τα εξής:
α) Μπορούμε ν’ αγνοήσουμε την αρχαιοτάτη παράδοσιν των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας; Όχι! Τον 2ον μετά Χριστόν αιώνα, ο φιλόσοφος και μάρτυς Ιουστίνος γράφει: «Ιωάννης, ο Απόστολος εκ των δώδεκα, έγραψε την Αποκάλυψιν εν τη νήσω Πάτμω και μετά ταύτα το Ευαγγέλιον». Ότι την έγραψε δε ο Ιωάννης αναφέρουν και άλλοι Πατέρες, όπως ο Ειρηναίος, ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, ο Άγιος Κυπριανός, ο Τερτυλλιανός, ο Ιππόλυτος, ο Ωριγένης, ο Μέγας Αθανάσιος και άλλοι.
β) Ομιλεί με τόση αυθεντία προς τους Επισκόπους της Μικράς Ασίας (Εφέσου, Σμύρνης, Περγάμου, Θυατείρων, Σάρδεων, Φιλαδελφείας και Λαοδικείας), που μόνον ένας Απόστολος θα μπορούσε να ομιλήση.
γ) Η φιλολογική (το ύφος δηλαδή) και η ιδεολογική συγγένεια με το Ευαγγέλιο του Ιωάννου είναι ταυτόσημες, που δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας. Κάτι μικροδιαφορές που παρατηρούνται, τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι ο Συγγραφεύς της Αποκαλύψεως, υπαγόρευσε τα ζωντανά οράματά του εις τον μαθητήν του Πρόχορον αμέσως μετά τα συγκλονιστικά γεγονότα που είδε. Επόμενο, ήταν λοιπόν, να ευρίσκεται κάτω από την επίδρασιν αυτών.
Κλείνοντας αυτήν την παρένθεσιν θα ήθελα να τονίσω ότι κάποιες παροιμίες (ασεβείς φράσεις, καλύτερα) που υπάρχουν για τους μετά Χριστόν προφήτες, στερούνται σοβαρότητος και σημασίας, δεδομένου ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, για παράδειγμα, και μετά Χριστόν και σύγχρονος Προφήτης υπήρξε…2

Συνεχίζεται...