09/04/13 23:37 - Τι γινόταν ακριβώς στα Ελευσίνια Μυστήρια; (5)

Τι γινόταν ακριβώς στα Ελευσίνια Μυστήρια; (5)

Μια σειρά αποκαλυπτικών άρθρων για τα τεκταινόμενα μέσα στα Ελευσίνια Μυστήρια και ο τρόπος με τον οποίον πολλοί είχαν μεν πρόσβαση, αλλά τηρούσαν σιγήν ιχθύος μέχρι θανάτου, αφού ο παραβάτης καταδιωκόταν απηνώς, εις περίπτωση κατά την οποίαν απεκάλυπτε τα εντός των Μυστηρίων δρώμενα!.. Διαβάστε τα κείμενα!.. Οι πληροφορίες είναι συγκλονιστικές!..

Ο ¨Αγιος Κλήμης ο Αλεξανδρεύς.

Συνέχεια από το προηγούμενο…

Σήμερα, λοιπόν, θα μιλήσουμε για τις αναφορές που κάνει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς γύρω από τα θέματα των Ελευσινίων Μυστηρίων.

Για το βιογραφικό σημείωνα του μεγάλου αυτού εκκλησιαστικού ανδρός κάναμε ήδη αναφορά στο προηγούμενο δημοσίευμά μας. Να πούμε μόνο ότι ο Κλήμης ταξίδευσε σε πολλά σημεία του τότε γνωστού κόσμου και μαθήτευσε πλησίον πολλών εθνικών και χριστιανών συγγραφέων.

Λένε πως την Αλεξάνδρεια την εγκατέλειψε το 202 μ.Χ. όταν ο Σεβήρος κίνησε τον διωγμό των Χριστιανών κι αφού διέτριψε στην πόλη αυτή περίπου επί μία εικοσαετία!

Το 211 τον βρίσκουμε στην Αντιόχεια, στην εκκλησία της οποία έφερε επιστολή του Αλέξανδρου, ο οποίος αργότερα έγινε επίσκοπος Ιεροσολύμων.

Αναντίρρητα, όπως πιστεύει και ο πανεπιστημιακός μας δάσκαλος Γεώργιος Ε. Μυλωνάς, Καθηγητής της Αρχαιολογίας και Πρόεδρος του Αμερικανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αμερικής, του οποίου οι μελέτες γι’ αυτό το ζήτημα αποτελούν για τον γράφοντα φωτεινή οδό στην αναζήτηση της αλήθειας περί των Ελευσινίων Μυστηρίων, ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς ήταν βαθύς γνώστης της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και φιλοσοφίας αν θέλετε,  καθώς και όλων των παραδόσεων, των ηθών και των εθίμων των προγόνων μας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς και ιδίως στον Πλάτωνα κάνει τακτικές αναφορές, και μάλιστα κάνει αναφορά και σε τριακόσιους (300) άλλους συγγραφείς, τους οποίους δεν γνωρίζουμε από αλλού (!!) **.

Μη λησμονούμε, όμως, κάτι: Για να κατανοήσουμε καλύτερα τα υπό του Κλήμεντος γραφέντα, θα πρέπει να έχουμε υπόψη την εποχή στην οποία έζησε και έδρασε.

Γράφει, λοιπόν, ο παραπάνω πανεπιστημιακός δάσκαλος:

«Δια την Χριστιανική θρησκείαν το δεύτερο ήμισυ του δευτέρου μετά Χριστόν αιώνος απέβη εποχή κρίσιμος. Ήδη είχεν αρκούντως επεκταθή αλλ’ εχρειάζοντο αγώνες σκληροί δια την εξασφάλισιν της επιβιώσεώς της. Δεν είχε μόνον να αντιμετωπίση τους διωγμούς του επισήμου κράτους, αλλ’ ευρίσκετο εις συνεχή σύγκρουσιν προς τας μάζας των εθνικών και προς τους σοφούς αντιπροσώπους των, οι οποίοι εξεσφενδόνιζον κατ’ αυτής κατηγορίας και χλευασμούς. Μετά αξιοθαυμάστου μαχητικότητας η Εκκλησία του Χριστού αναλαμβάνει αγώνα ουχί απολογητικόν αλλ’ επιθετικόν, συνάμα δε και αγώνα προσηλυτισμού των εθνικών. Εις τον Κλήμεντα και ολίγον βραδύτερον, εις τον Ωριγένην, η Εκκλησία εύρε μαχητάς, οι οποίοι γνωρίζοντες κατά βάθος την αρχαίαν φιλολογίαν και φιλοσοφίαν και ευμενώς προς ταύτας διακείμενοι, ηδύνατο με τα επιχειρήματα των εθνικών να ανατρέπωσι και δια του ορθολογισμού των να προσελκύωσιν εις την νέαν πίστιν τους λογικοτέρους των αντιπάλων. Ο Κλήμης μετά ζέσεως απαραμίλλου επιλαμβάνεται του προσηλυτιστικού έργου και αναδεικνύεται αμείλικτος διώκτης της ειδωλολατρείας*, της οποίας τα τρωτά αποκαλύπτει μετά μεγάλης ευστοχίας. Συγγράφει λόγους και διατριβάς, δια των οποίων προσπαθεί κυρίως να προσελκύση τους εθνικούς εις την πίστιν του Χριστού και κατά δεύτερον λόγον να στηρίξη το ποίμνιόν του…»

Στο επόμενο η συνέχεια…

----------------------------------

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

* Ο γράφων έχει κάνει αρκετές ενστάσεις περί του όρου ειδωλολατρία, για τον οποίο όρο καλύτερα θα ήταν να χρησιμοποιούμε τον όρο ιδεολατρία ή φυσιολατρία. Θρησκόληπτοι πάντως υπήρξαν ανέκαθεν, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, που οι Έλληνες πιστεύουν κυρίως στην Χριστιανική Διδασκαλία.

 ** Μη λησμονούμε το γεγονός ότι ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς έζησε σε μία εποχή όπου στην Αλεξάνδρεια υπήρχε η περίφημη Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας και είχε προ οφθαλμών όλους τους αρχαίους Έλληνες και ξένους συγγραφείς για να μελετήσει!...