15/06/13 0:06 - Ἄδοντες καὶ ἀγραυλοῦντες!..

 

Ἄδοντες καὶ ἀγραυλοῦντες!..

Διάφοροι ἐπίκαιροι καλοπροαίρετοι καὶ βαθιὰ ἀνθρώπινοι συλλογισμοί, πάνω σὲ καθημερινὰ ζητήματα, ἀφήνοντας τὸ πνεῦμα ἐλεύθερο καὶ ἀδέσμευτο νὰ ἵπταται πάνω ἀπὸ κάθε τί, ποὺ ἐνδιαφέρει τὸν κόσμο καὶ ἰδιαίτερα τοὺς Ἕλληνες! Στοχασμοὶ γραμμένοι σὲ ἁπλὴ καθαρεύουσα γλσσα, ὥστε νὰ μὴ χάνουμε τοὺς πνευματικούς μας δεσμοὺς μὲ τὴν γλσσα τῶν πατεράδων μας, τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη καὶ τόσων ἄλλων λογίων της εὐλογημένης αὐτῆς φυλῆς!..

Ἐπληροφορήθην ὅτι ἐντὸς καὶ πέριξ τοῦ προαυλίου τῆς ΕΡΤ πλῆθος κόσμου συνέρρευσεν ἴνα συμπαρασταθῆ εἰς τοὺς δημοσιογράφους οἵτινες ἐν μίᾳ νυκτὶ ἀπὸ ἐργαζόμενοι εὑρέθησαν ἄνεργοι! Λυπηρὸν νὰ τὸ εἴπωμεν, ἀποκαρδιωτικὸν νὰ τὸ σκεφθῶμεν!

Ἄδοντες καὶ ἀγραυλοῦντες, λοιπόν, εἰς τὴν συναυλίαν τὴν ὁποίαν ἐδιοργάνωσαν, ἐδέχθησαν τὰ τηλεγραφήματα (ἐν προκειμένῳ ἠλεκτρονικὰ μηνύματα) συναδέλφων διεθνῶν ὀργανώσεων οἱ ὁποῖοι ἐδήλωσαν τὴν ἀμέριστον καὶ ἠθικὴν συμπαράστασίν των εἰς τοὺς Ἕλληνας δημοσιογράφους, προκειμένου νὰ ἀρθῆ, ὡς λέγουσιν, ἡ ἀδικία εἰς βάρος των.

Ἄδοντες καὶ ἀγραυλοῦντες, λοιπόν!.. Ἰδοὺ τὸ νέος ἔθος τῶν καιρῶν ὅπου οἱ πάντες δείχνουν ὡς νὰ … πανηγυρίζωσι τὴν ἀπώλειαν τῆς ἐργασίας των ἀντὶ τῶν συνηθισμένων θρήνων καὶ κοπετῶν! Εἰ δ’ ἄλλως, ὡς λέγει ὁ λαός: ««Τῶν οικιῶν ὑμῶν ἐμπιπραμένων ὑμεῖς ἄδετε»!..

Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν Ἑσπερίαν ὁποία φενάκη!... Ὁποία ὑποκρισία!.. Ὁποία ὑπερνέφελος εἰρωνεία! Ὁποία ἀδιόρατος προσποίησις καὶ ὑπερβολὴ μὲ τὰ διαδικτυακὰ μηνύματά των ἢ τὶς πολύκλαυστες δηλώσεις των!

Ἐκκωφαντικοὶ συναγερμοὶ -λέει- ἠκούσθησαν εἰς τὰ ὦτα τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, ὡσὰν νὰ εἴχωμεν τὴν ἐποχὴν τῆς κηρύξεως τοῦ Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, διὰ τὰ δικαιώματα τῶν δημοσιογράφων πολλοὶ τῶν ὁποίων δὲν πταίουν εἰς τίποτε διὰ τὴν ἀπώλειαν τοῦ ἄρτου τοῦ ἐπιουσίου, πρὸς τοὺς ὁποίους ἐκ προοιμίου συμπαριστάμεθα ὁλοψύχως καὶ ἐγκαρδίως!

Ἀλλ’ οὐδεμία κίνησις, οὐδεμία σειρήνα ἠκούσθη ἐκ μέρους τῶν διεθνῶν δημοσιογραφικῶν ὀργανώσεων, ἔστω καὶ μηδαμινή, διὰ τὰ δικαιώματα χιλιάδων ἄλλων ἀνέργων, οἵτινες εὑρέθησαν ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ ἄνευ ἐργασίας ἢ ἐδοκιμάσθησαν ἀγρίως μὲ περικοπάς ἀπὸ τοὺς ἤδη γλίσχρους μισθοὺς ἢ συντάξεων, τὴν ὥραν καθ’ ἢν ἄλλοι συνάνθρωποί μας ἀποφασίζουν νὰ δώσουν τέλος εἰς τὴν ἄχαρον ζωὴν των, αὐτόχειρες γινόμενοι ὄντες, ἐν τῆ φοβερᾶ δίνη τῆς οἰκονομικῆς των ἀσφυξίας!

Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί!..

Ὁ λαμπτὴρ ὅστις κρέμαται ἄνωθεν τῶν τηλεοπτικῶν καμερῶν ἂς φωτίση πρῶτα τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν τῶν κυβερνώντων καὶ εἰς τὴν συνέχεια τὸν λογισμὸν ὅλων ὑμῶν, οἵτινες διὰ μίαν εἰσέτι φορὰν ἐπιβεβαιώνετε τὴν εὐαγγελικὴν ρῆσιν: «ὑποκριτά, ἔκβαλε πρώτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου»!

Ἠδὺς (γλυκύτατος δηλαδή) ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου! Κι ἀκόμη πιὸ ἠδὺς ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ τὰ διαχρονικὰ καὶ πανανθρώπινα ἢ οἰκουμενικὰ μηνύματά Του!

Καλὴν ἑσπέραν!..