15/06/13 22:24 - Ἀρχὴ σοφίας ὀνομάτων ἐπίσκεψις!..

 

Ἀρχὴ σοφίας ὀνομάτων ἐπίσκεψις!..

Τὸ νὰ μὴν γνωρίζωμεν τὴν καθαρεύσουσαν εἶναι ὡσὰν νὰ μὴν γνωρίζωμεν τὴν ἀρχαίαν ἑλληνικὴν γλῶσσαν ἢ αὐτὴν τὴν ὁποίαν διέδωσεν ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος εἰς τὰ πέρατα τοῦ κόσμου (ἑλληνιστική). Αὐτὸ δὲν σημαίνει, ἀσφαλῶς, ὅτι δὲν ὑπάρχει ὡς γλώσσα τῶν παλαιοτέρων λογίων καὶ πρέπει νὰ τὴν καταργήσωμεν!.. Θεὸς φυλάξοι!..

Ἡ κλίσις τοῦ ὀνόματος Αἰγεὺς – έως.

Φίλος τις, μὴ γνωρίζων, ἀσφαλῶς, τὴν παλαιοτέραν γλῶσσαν, τὴν γλῶσσαν τῶν λογίων ὡς ἡ καθαρεύουσα, μὲ ἐπῆρεν εἰς τὸ τηλέφωνον διὰ νὰ μοῦ εἴπη νὰ διορθώσω τὸ ὄνομα Αἰγεὺς σὲ Αἰγέας, διότι εἶναι … λάθος ἔτσι ὅπως τὸ ἔγραψα. Ἐθεώρησε δηλαδὴ λάθος κάτι τὸ ὁποῖον ἠγνόει!

Ἡ λεξιπενία, ἥτις ταλανίζει τὸν δύστυχον τοῦτον λαόν, ἔχει πολλάς προεκτάσεις. Καθιστᾶ δύσκολον ἕως ἀδύνατον, διὰ παράδειγμα, τὴν πρόσβασιν τῶν ἐνδιαφερομένων εἰς τὴν λεξιγραφίαν, ἀφοῦ ἀδυνατεῖ νὰ καταγράψει τάς λέξεις. Πρᾶγμα κατανοητὸν εἰς ἅπαντας, ἀφοῦ ὁ ἐν λόγῳ ἐνδιαφερόμενος μελετητὴς χρησιμοποιεῖ μονάχα λεξίδια, δηλαδὴ μικράς λέξεις μὲ δυὸ ἢ τρεῖς συλλαβάς!

Δὲν εἶναι δηλαδὴ ἕνας ἐπίμονος λεξιθήρας, ἐπιδιώκων τὸ ἐξεζητημένον ὕφος τοῦ λόγου, ἀναζητῶν διὰ τῆς ἐπιμονῆς τάς ἑλληνικάς λέξεις, τὴν στιγμὴν κατὰ τὴν ὁποίαν εἶναι γνωστὸν εἰς ἅπαντας ὅτι ἡ ἐπιμονή εἰς τὴν ἀναζήτησιν ἑλληνικῶν λέξεων ἢ καὶ φράσεων γίνεται μὲ σκοπὸν τὸν ἐπιτηδευμένον καλλωπισμὸν τοῦ λόγου!

Κοντολογίς, ἐπαύσαμεν νὰ εἴμεθα λεξιθηρικοὶ τύποι. Δὲν εἴπομεν νὰ γίνωμεν λεξίθηροι. Νὰ ἀποδίδωμεν δηλαδὴ ἐξαιρετικὴν σημασίαν καὶ σπουδαιότηταν εἰς τάς λέξεις καὶ ὄχι εἰς τὰ νοήματα τοῦ λόγου. Ἀλλὰ τὸ νὰ ἐπιτηδεύω τὸ ὕφος μου μὲ ἐπίμονον ἀναζήτησιν καὶ χρῆσιν ἐξεζητημένων λέξεων ἢ φράσεων δὲν νομίζομεν ὅτι, ὡς ἐργασία, μᾶς βλάπτει.

Ἡ συναγωγὴ τῶν λέξεων εἰς ἕνα ἑλληνικὸν λεξικόν μᾶς εἶναι λίαν πολύτιμος. Ὅπως καὶ ἕνα συντακτικὸν ἢ μία γραμματικὴ διδασκαλία. Ἀλλὰ πρωτίστως νὰ κατέχωμεν τάς λέξεις. Καὶ ὡς ἔλεγεν ὁ κυνικὸς φιλόσοφος Ἀντισθένης: «Ἀρχὴ σοφίας (ἡ τῶν) ὀνομάτων ἐπίσκεψις»!... (*)

---------------------------

[Ἡ εἰκόνα ἄνωθεν τοῦ ἄρθρου εἶναι ἁλιευμένη ἀπὸ τὸ «Γνωμικολογικόν». Θερμάς εὐχαριστίας!..]