17/06/13 0:24 - Ἀπὸ τὸν Ὅσιον Μνημόνιον εἰς τὸ … Μνημόνιον!

Ἀπὸ τὸν Ὅσιον Μνημόνιον εἰς τὸ … Μνημόνιον!

Τι σύμπτωσις!... Σήμερον, ἑορτὴ τοῦ Ὁσίου Μνημονίου, ἔχει τὰ γενέθλιά του καὶ ὁ πρώην Πρωθυπουργὸς κ. Γεώργιος Παπανδρέου, ὅστις ἦτο ὁ ἀρχιτέκτων τῆς ὑπογραφῆς τοῦ πρώτου Μνημονίου μὲ τὴν Τρόϊκαν, ἐν τῷ ἔτει 2010 (!) ... Διαβάστε τὸ κείμενο!..

Ἀπὸ τὸν Μέγα Λεξικὸν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης τῶν Ἐκδόσεων «Πάπυρος»

ΛΕΓΟΥΣΙ τινές, ὡς τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ὅτι τὴν σημερινὴν ἡμέραν ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν μνήμην ἑνὸς χριστιανοῦ ἱερωμένου ὅστις ἔζησεν τὸν 4ον αἰώνα μετὰ Χριστόν. Τὸ ὄνομα τοῦ ἱερωμένου αὐτοῦ ἐλέγετο Μνημόνιος καὶ ὑπῆρξεν Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος Κύπρου, ὅστις ἐχειροτόνησεν διάκονον τὸν Ὅσιον Τύχωνα, ἡ μνήμη τοῦ ὁποίου ἑορτάζεται ἐπίσης σήμερον, 16ην Ἰουνίου.

Οὗτος διεδέχθη τὸν ὅσιον Μνημόνιον εἰς τὴν Ἐπισκοπὴν Ἀμαθοῦντος, ἤτις (Ἐπισκοπὴ) ὑπάγεται ἐκκλησιαστικῶς εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Λεμεσού.

Δὲν ἠδυνάμεθα νὰ γνωρίζωμεν περισσότερα διὰ τὴν ζωὴν καὶ τὸ ἔργον τοῦ Ὁσίου Μνημονίου, πέραν τῶν ὅσων λέγομεν εἰς τὸν βίον τοῦ Ὁσίου Τύχωνος. Γνωρίζομεν, ὅμως, ἀρκετὰ διὰ τὸ … Μνημόνιον!

Τί θλιβερὰ ἡμέρα!.. Τί θλιβεραὶ στιγμαί!.. Ἡ κυρίαρχος Ἑλλάς, ἀπὸ τὴν στιγμὴν κατὰ τὴν ὁποίαν εἰσῆλθεν ἀναγκαστικῶς «ὑπὸ τὸν ζυγόν» τῆς Τρόϊκας, κατέστη ὑποχρεωτικῶς «ὑποζύγιον» τριῶν κυρίων οἵτινες ἐκπροσωποῦν ταύτην. Ἡ δὲ ὑπογραφὴ ἐκ μέρους τῆς Ἑλλάδος ἐτέθη ἀπὸ ἕναν ἄνθρωπον ὡς ὁ πρὸ ἔτους ἀπελθών πρωθυπουργὸς κ. Γεώργιος Παπανδρέου!

Ὁποία ὁμολογία!.. Ὁποία εἰλικρίνεια πρὸ τῆς ἀδεκάστου ἱστορίας!.. Ὡς ἀνέφερεν ὁ πρώην πρωθυπουργὸς (ΓΑΠ ἀποκαλούμενος) τοῦ ἐδόθη χρόνος, ἵνα ἀποφασίση, μόλις δέκα λεπτῶν! Δέκα λεπτὰ τῆς ὥρας ἧσαν ἱκανὰ διὰ νὰ περάσουν τὰ δεσμὰ εἰς τάς χεῖρας τῆς Ἑλλάδος!

Ἀλλὰ δὲν ἔφθανε μόνον αὐτό!.. Λεξικὰ τινὰ ἀναφέρουσι, ὅτι ὁ ὅρος «μνημόνιο» σημαίνει, πέραν τῶν ἄλλων καὶ … μνημόσυνον  ἢ νεκροταφεῖον, ὡς τοῦ «Παπύρου» (Μέγα Λεξικὸν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης). Φωτοτυπία τοῦ κειμένου τούτου δημοσιεύομεν ἀνωτέρω.

Νὰ σᾶς ἀποκαλύψωμεν καὶ ἓν ἄλλον στοιχεῖον διὰ νὰ συνειδητοποιήση ὁ ἁπλοῦς ἀναγνώστης πόσον θλιβερὰ εἶναι καὶ ἡ σύμπτωσις ὁρισμένων πραγμάτων;

Σήμερον, ἑορτὴ τοῦ Ὁσίου Μνημονίου, ἔχει τὰ γενέθλιά του καὶ ὁ πρώην Πρωθυπουργὸς κ. Γεώργιος Παπανδρέου, ὅστις ἦτο ὁ ἀρχιτέκτων τῆς ὑπογραφῆς τοῦ πρώτου Μνημονίου μὲ τὴν Τρόϊκαν, ἐν τῷ ἔτει 2010.

Τυχαῖον;

Καλὴν ἑσπέραν!...