13/03/14 21:45 - Η διαλεύκανση μιας απορίας σχετικά με τους Τρεις Μάγους και την περιτομή του Ιησού!..

 

Η διαλεύκανση μιας απορίας σχετικά με τους Τρεις Μάγους και την περιτομή του Ιησού!..

Απάντηση στην ερώτηση: «Πώς έγινε η περιτομή του Κυρίου την 8η μέρα μετά τη γέννησή Του στην Ιερουσαλήμ αφού λογικά όταν οι μάγοι που Τον προσκύνησαν αναχώρησαν για την πατρίδα τους παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου στον ύπνο τού Ιωσήφ και τον πρόσταξε να φύγει με την Παναγία και το Χριστό για την Αίγυπτο, οπότε πώς μπορούμε χρονολογικά να το εξηγήσουμε;»

ΕΡΩΤΗΣΗ:

«Πώς έγινε η περιτομή του Κυρίου την 8η μέρα μετά τη γέννησή Του στην Ιερουσαλήμ αφού λογικά όταν οι μάγοι που Τον προσκύνησαν αναχώρησαν για την πατρίδα τους παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου στον ύπνο του Ιωσήφ και τον πρόσταξε να φύγει με την Παναγία και το Χριστό για την Αίγυπτο, οπότε πώς μπορούμε χρονολογικά να το εξηγήσουμε;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για να έχουμε μια πλήρη εικόνα τι αναφέρει η Καινή Διαθήκη περί του ως άνω θέματος, διαβάζομε τι λένε τα Ευαγγέλια.

Α. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 2ο Κεφάλαιο αναφέρει:

«15 Καί εγένετο ως απήλθον απ' αυτών εις τον ουρανόν οι άγγελοι, και οι άνθρωποι οι ποιμένες είπον προς αλλήλους· Διέλθωμεν δή έως Βηθλέεμ και ίδωμεν το ρήμα τούτο το γεγονός ό ο Κύριος εγνώρισεν ημίν. 16 και ήλθον σπεύσαντες και ανεύρον την τε Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τή φάτνη. 17 ιδόντες δε διεγνώρισαν περί τού ρήματος τού λαληθέντος αυτοίς περί τού παιδίου τούτου· 18 και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαληθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς. 19 η δε Μαριάμ πάντα συνετήρει τα ρήματα ταύτα συμβάλλουσα εν τή καρδία αυτής.
20 και υπέστρεψαν οι ποιμένες δοξάζοντες και αινούντες τον Θεόν επί πάσιν οίς ήκουσαν και είδον καθώς ελαλήθη προς αυτούς. 21 Καί ότε επλήσθησαν ημέραι οκτώ τού περιτεμείν το παιδίον, και εκλήθη το όνομα αυτού Ιησούς, το κληθέν υπό τού αγγέλου πρό τού συλληφθήναι αυτόν εν τή κοιλία. 22 Καί ότε επλήσθησαν αι ημέραι τού καθαρισμού αυτών κατά τον νόμον Μωϋσέως, ανήγαγον αυτόν εις Ιεροσόλυμα παραστήσαι τώ Κυρίω, 23 καθώς γέγραπται εν νόμω Κυρίου ότι πάν άρσεν διανοίγον μήτραν άγιον τώ Κυρίω κληθήσεται, 24 και τού δούναι θυσίαν κατά το ειρημένον εν τώ νόμω Κυρίου, ζεύγος τρυγόνων ή δύο νεοσσούς περιστερών. 25 Καί ιδού ήν άνθρωπος εν Ιερουσολύμοις ώ όνομα Συμεών, και ο άνθρωπος ούτος δίκαιος και ευλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τού Ισραήλ, και Πνεύμα ήν άγιον επ' αυτόν· 26 και ήν αυτώ κεχρηματισμένον υπό τού Πνεύματος τού αγίου μη ιδείν θάνατον πριν ή ίδη τον Χριστόν Κυρίου. 27 και ήλθεν εν τώ Πνεύματι εις το ιερόν· και εν τώ εισαγαγείν τους γονείς το παιδίον Ιησούν τού ποιήσαι αυτούς κατά το ειθισμένον τού νόμου περί αυτού 28 και αυτός εδέξατο αυτόν εις τας αγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεόν και είπε· 29 Νύν απολύεις τον δούλόν σου, δέσποτα, κατά το ρήμά σου εν ειρήνη,
30 ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, 31 ό ητοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών. 32 φώς εις αποκάλυψιν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. 33 και ήν Ιωσήφ και η μήτηρ αυτού θαυμάζοντες επί τοίς λαλουμένοις περί αυτού. 34 και ευλόγησεν αυτούς Συμεών και είπεν προς Μαριάμ την μητέρα αυτού· Ιδού ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν τώ Ισραήλ και εις σημείον αντιλεγόμενον. 35 και σού δε αυτής την ψυχήν διελεύσεται ρομφαία, όπως αν αποκαλυφθώσιν εκ πολλών καρδιών διαλογισμοί. 36 Καί ήν Άννα προφήτις, θυγάτηρ Φανουήλ, εκ φυλής Ασήρ· αύτη προβεβηκυία εν ημέραις πολλαίς, ζήσασα μετά ανδρός έτη επτά από της παρθενίας αυτής, 37 και αυτή χήρα έως ετών ογδοήκοντα τεσσάρων, ή ουκ αφίστατο από τού ιερού νηστείαις και δεήσεσι λατρεύουσα νύκτα και ημέραν· 38 και αύτη αυτή τή ώρα επιστάσα ανθωμολογείτο τώ Κυρίω και ελάλει περί αυτού πάσι τοίς προσδεχομένοις λύτρωσιν εν Ιερουσαλήμ. 39 Καί ως ετέλεσαν πάντα τα κατά τον νόμον Κυρίου, υπέστρεψαν εις την Γαλιλαίαν εις πόλιν εαυτών Ναζαρέτ.»

Β. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στον 2ο Κεφάλαιο γράφει:

«1 Τού δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλέεμ της Ιουδαίας εν ημέραις Ηρώδου τού βασιλέως, ιδού μάγοι από ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα 2 λέγοντες· Πού εστιν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων; είδομεν γάρ αυτού τον αστέρα εν τή ανατολή και ήλθομεν προσκυνήσαι αυτώ. 3 ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού, 4 και συναγαγών πάντας τους αρχιερείς και γραμματείς τού λαού επυνθάνετο παρ' αυτών που ο Χριστός γεννάται. 5 οι δε είπον αυτώ· Εν Βηθλέεμ της Ιουδαίας· ούτως γάρ γέγραπται διά τού προφήτου· 6 Καί σύ Βηθλέεμ, γη Ιούδα, ουδαμώς ελαχίστη εί εν τοίς ηγεμόσιν Ιούδα· εκ σού γάρ εξελεύσεται ηγούμενος, όστις ποιμανεί τον λαόν μου τον Ισραήλ. 7 Τότε Ηρώδης λάθρα καλέσας τους μάγους ηκρίβωσεν παρ' αυτών τον χρόνον τού φαινομένου αστέρος, 8 και πέμψας αυτούς εις Βηθλέεμ είπε· Πορευθέντες εξετάσατε ακριβώς περί τού παιδίου· επάν δε εύρητε απαγγείλατέ μοι, όπως καγώ ελθών προσκυνήσω αυτώ. 9 οι δε ακούσαντες τού βασιλέως επορεύθησαν· και ιδού ο αστήρ ον είδον εν τή ανατολή προήγεν αυτούς έως ελθών εστάθη επάνω ού ήν το παιδίον·
10 ιδόντες δε τον αστέρα εχάρησαν χαράν μεγάλην σφόδρα. 11 και ελθόντες εις την οικίαν είδον το παιδίον μετά Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκύνησαν αυτώ, και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσήνεγκαν αυτώ δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν· 12 και χρηματισθέντες κατ' όναρ μη ανακάμψαι προς Ηρώδην, δι' άλλης οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών. 13 Αναχωρησάντων δε αυτών ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ' όναρ τώ Ιωσήφ λέγων· Εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον, και ίσθι εκεί έως αν είπω σοι· μέλλει γάρ Ηρώδης ζητείν το παιδίον τού απολέσαι αυτό. 14 ο δε εγερθείς παρέλαβεν το παιδίον και την μητέρα αυτού νυκτός και ανεχώρησεν εις Αίγυπτον, (…)»

Τι συμπέρασμα βγάζουμε από την ανάγνωση των παραπάνω ευαγγελικών περικοπών;

1. Ο Λουκάς κάνει σαφή αναφορά στους ποιμένες που πήγαιναν στη Βηθλεέμ να δουν τον Χριστό. Δεν αναφέρεται σε Μάγους και δεν μας διευκρινίζει τον χρόνο αυτού του τοπικού ταξιδίου των ποιμένων καθώς διήλθαν προς τη Βηθλεέμ. [««15 Καί εγένετο ως απήλθον απ' αυτών εις τον ουρανόν οι άγγελοι, και οι άνθρωποι οι ποιμένες είπον προς αλλήλους· Διέλθωμεν δή έως Βηθλέεμ και ίδωμεν το ρήμα τούτο το γεγονός ό ο Κύριος εγνώρισεν ημίν. 16 και ήλθον σπεύσαντες και ανεύρον την τε Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τή φάτνη. 17 ιδόντες δε διεγνώρισαν περί τού ρήματος τού λαληθέντος αυτοίς περί τού παιδίου τούτου· 18 και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαληθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς. 19 η δε Μαριάμ πάντα συνετήρει τα ρήματα ταύτα συμβάλλουσα εν τή καρδία αυτής. 20 και υπέστρεψαν οι ποιμένες δοξάζοντες και αινούντες τον Θεόν επί πάσιν οίς ήκουσαν και είδον καθώς ελαλήθη προς αυτούς.(…)»

2. Ο Λουκάς γίνεται πιο σαφής στο χρόνο αφίξεως του Βρέφους στα Ιεροσόλυμα μετά την περιτομή η οποία, κατά το έθος, γινόταν στις 8 ημέρες: «21 Καί ότε επλήσθησαν ημέραι οκτώ τού περιτεμείν το παιδίον, και εκλήθη το όνομα αυτού Ιησούς, το κληθέν υπό τού αγγέλου πρό τού συλληφθήναι αυτόν εν τή κοιλία. 22 Καί ότε επλήσθησαν αι ημέραι τού καθαρισμού αυτών κατά τον νόμον Μωϋσέως, ανήγαγον αυτόν εις Ιεροσόλυμα παραστήσαι τώ Κυρίω, (…)».

Το γεγονός τούτο δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας ότι η φυγή στη Αίγυπτο έγινε τουλάχιστον μετά τον «καθαρισμό», αφού, σύμφωνα με τον νόμο (Λευιτικό 12/ιβ/1-5), ο χρόνος για τον «καθαρισμό» μιας γυναίκας που γεννούσε ένα αγόρι ήταν σαράντα ημέρες, πράγμα που σημαίνει ότι η επίσκεψη στον ναό συνέβη σαράντα μέρες μετά την γέννηση! Κατά συνέπεια, η φυγή της Αγίας Οικογένειας στην Αίγυπτο δεν μπορούσε να γίνει πριν τον «καθαρισμό».

3. Οι Μάγοι όταν ήλθαν στη Βηθλεέμ βρήκαν τον Ιησού σε σπίτι και όχι στη φάτνη, που Τον είδαν οι ποιμένες («και ελθόντες εις την οικίαν είδον το παιδίον μετά Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκύνησαν αυτώ, και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσήνεγκαν αυτώ δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν·»). 

Γιατί στην οικία και όχι στη φάτνη;

Είναι γνωστό ότι ο τόπος της γεννήσεως του Χριστού είναι η πόλη της Βηθλεέμ. Από εκεί καταγόταν ο Ιωσήφ. Εδώ, όπως αναφέρει και ο Αρχιμ. Ιωακείμ Οικονομίκος, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ι. Μ. Κίτρους, υπάρχει μία παρανόηση σχετικά με τα της γεννήσεως.
«Ο Χριστός γεννήθηκε μέσα σε ένα σπήλαιο, γιατί στο σπίτι όπου έμενε η Αγία Οικογένεια δεν υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος τόπος για να γεννήση η Παναγία. Αυτό το βλέπουμε καθαρά στον Ευαγγελιστή Λουκά ο οποίος γράφει: "Εγένετο δε εν τω είναι αυτούς εκεί, επλήσθησαν αι ημέραις του τεκείν αυτήν, και έτεκεν τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον, και εσπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλινε αυτόν εν τη φάτνη, διότι ούκ ήν τόπος εν τω καταλύματι" (Λουκ. 2, 6 - 7). Από την τελευταία φράση του παραπάνω χωρίου καταλαβαινουμε πώς η Αγία Οικογένεια, βρήκε σπίτι για να μείνει κατά την μετάβασή της στην Βηθλεέμ, αλλά εκεί πού έμενε δεν υπήρχε κάποιος κατάλληλος χώρος για να γεννήσει η Παναγία. Για τον λόγο αυτό, πήγε στο διπλανό σπήλαιο και εκεί μακρυά από τα αδιάκριτα μάτια γέννησε τον Υιόν αυτής τον Πρωτότοκον.»

4. Απομένει, λοιπόν, ο χρόνος αναχώρησης των Μάγων:

Οι Μάγοι, όπως είδαμε, όταν ήλθαν να δουν τον Ιησού δεν Τον βρήκαν στη Φάτνη, αλλά στο σπίτι, όπου διέμενε η Αγία Οικογένεια και όπου η παραμονή τους εκεί ή πέριξ της Βηθλεέμ ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη των 8 ημερών, διότι λογικά θα κάθισαν ως φιλοξενούμενοι, που ήρθαν από πολύ μακριά για να προσκυνήσουν τον Ιησού, αρκετό χρόνο, όπως εξηγούμε παρακάτω. Διαβάζουμε:
«12 και χρηματισθέντες κατ' όναρ μη ανακάμψαι προς Ηρώδην, δι' άλλης οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών. 13 Αναχωρησάντων δε αυτών ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ' όναρ τώ Ιωσήφ λέγων· Εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον, και ίσθι εκεί έως αν είπω σοι· μέλλει γάρ Ηρώδης ζητείν το παιδίον τού απολέσαι αυτό. 14 ο δε εγερθείς παρέλαβεν το παιδίον και την μητέρα αυτού νυκτός και ανεχώρησεν εις Αίγυπτον, (…)»

5. Βγαίνει λοιπόν το συμπέρασμα, πως όταν ο άγγελος είπε στον Ιωσήφ να παραλάβει «το παιδίον και την μητέραν αυτού», αυτό έγινε σε χρόνο πολύ μεγαλύτερο των 8 ημερών. Ενδεχομένως ο χρόνος αυτός, σύμφωνα με τον Ματθαίο,  να ήταν έως και δύο ετών, από την ώρα που οι Μάγοι ενημέρωσαν τον Ηρώδη, ότι «ο τεχθείς βασιλεύς» βρίσκεται «εν Βηθλέεμ της Ιουδαίας», μέχρι την ώρα κατά την οποίαν «ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών».
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Ηρώδης διέταξε να φονευθούν τα παιδιά κάτω των 2 ετών, ενώ θα μπορούσε να δώσει διαταγή να φονευθούν μόνον τα νεογεννηθέντα βρέφη. Και τούτο διότι ο Ματθαίος αφήνει να διαφανεί ο χρόνος που ενημερώθηκε ο Ηρώδης από τους Μάγους για τη γέννηση του  παιδίου μέχρι την ώρα που έδωσε διαταγή για να φονευθούν τα παιδιά:  [«16 Τότε Ηρώδης ιδών ότι ενεπαίχθη υπό των μάγων εθυμώθη λίαν, και αποστείλας ανείλεν πάντας τους παίδας τους εν Βηθλέεμ και εν πάσι τοίς ορίοις αυτής από διετούς και κατωτέρω, κατά τον χρόνον ον ηκρίβωσεν παρά των μάγων.» (Ματθ. 2, 16]

6. Όλα αυτά δεικνύουν, ότι οι Ευαγγελιστές όχι μόνον δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας, αλλά ενισχύουν με τα γραφόμενά τους τη συμφωνία τους πάνω στα ιστορικά γεγονότα.