14/09/14 22:40 - Οι μυθικές διαστάσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου!... (22)

 

Οι μυθικές διαστάσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου!... (22)

Θρύλοι και ιστορίες για τον Στρατηλάτη όλων των εποχών, όπως είναι ο Έλληνας Μακεδόνας βασιλιάς Μέγας Αλέξανδρος, έτσι όπως περιγράφονται σε ένα μεσαιωνικό χειρόγραφο που βρέθηκε στις αρχές του 16ου αιώνα και το οποίο αναλύουμε μέσα στο βιβλίο μας «Η άγνωστη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου»!.. Διαβάστε τα κείμενα!..

Συνέχεια από το προηγούμενο…

Στίχ. 1299-1318. Νέα επιστολή Δαρείου προς Πώρον για βοήθεια.

Και έδωσέ τους χρήματα, τίποτες μη ειπούνε,
λεύθεροι στην πατρίδα τους να πάνε για να δούνε.
Και πάλι Δάρειος ήθελε δια να πολεμήση,
φουσάτο γαρ εγύρευε τότες να ’λθη να ποίση.
Γράφει και Πώρω βασιλεί, φόρις να του γρικήση,400
δια να στείλη δύναμιν κι, αν τύχη, να νικήση.
«Βασιλεύς Δάρειος Πώρω πεφιλημένω,
πρέπει σου να με λυπηθής, σαν μ’ έχουν καμωμένο.
Ήλθεν θηρίον άγριον κ’ εμένα τριγυρίζει,
τες χώρες μου ολόγυρα όλες τες αφανίζει.
Ζητώ τη φαμελία μου αυτείνος να μου δώση,
αυτείνος δεν προσδέχεται να μου την παραδώση•
Και να του δώσω έταξα πράμα πολύ μεγάλο,
κ’ εκείνος με περηφανεί, παίζει με δίχως άλλο.
κ’ εσύ θυμήσου τη φιλιά, την είχαν οι γονείς μας,
λοιπόν φουσάτο στείλε μας να πάμε στους εχθρούς μας.
Στας Καπηλίας το λοιπόν εκεί για ν’ αποδώσουν,
διότις έχουν την τροφήν ως δια να τους δώσουν•
Και γαρ αν καταβοδωθώ401 εκείνους να νικήσω,
των κουρσεμάτων τά ’μισυ να ’λθω να σου χαρίσω•

Στίχ. 1319-1338. Ορμή Αλεξάνδρου προς Μηδίαν. Απαίτησις Βήσσου και Αρνοβαρζάνη να γίνουν διάδοχοι του Δαρείου.

τον ίππον τον Βουκέφαλον, κείνον τον τιμημένον,
να σου τον στείλω και αυτόν με άλυσες402 δεμένον.
Ας έλθη γληγορώτερα εδώ δια να σώση,
με τους εχθρούς μας το λοιπόν να πάγη να μαλώση».
Ως τ’ άκουσεν Αλέξανδρος, προς Δάρειον σπουδάζει,
και τη στρατιά του έκραξε, τότες την ορδινιάζει.
Και όρμησεν Αλέξανδρος κ’ υπάγει στην Μηδία.
Ο Δάρειος ηυρίσκετον κάτω στη Βατανία.
Εκείθεν τότες έφυγε, πάγει στας Καπηλίας,
και το φουσάτο Δάρειου πάγει της απωλείας.
Δάρειου ήλθε εύνουχος404 σ’ Αλέξανδρον και λέγει,
είπε του για τον Δάρειον, το πώς αυτείνος φεύγει.
Αλέξανδρος εβιάζετον ως δια να βοδώση,
ηθέλησε τον Δάρειον στη χώρα να τον σώση.
Ιδών Βήσσος ονόματι και ο Αρνοβαρζάνης,
είπασι γαρ του Δάρειου• «Την αφεντιά σου χάνεις•
και θε να σε σκοτώσωμε, να χάσης την ζωήν σου
απάνω τώρα το λοιπόν που χάνεις την τιμήν σου,
να μας τιμήση το λοιπόν αυθέντης οπού μπαίνει,
για σένα μεις να γένωμεν αφέντες γεναμένοι».

Στίχ. 1339-1358. Σπαθοκόπημα Δαρείου υπό Βήσσου και Αρβαζάνιου.

Απιλογήθη Δάρειος, εις αύτους τότε λέγει,
εβούρκωσαν τα μάτια του κι αρχίζει για να κλαίγη
Και είπε τους• «Αφέντες μου, πού ’στε δούλοι δικοί μου,
ειπέτε τι σας έκαμα και χάνω τη ζωή μου•
γνωρίσετε τι ο βασιλεύς θέλει με εζητήσει
’ς τούτα που λογαριάζετε για να με ξεδικήση».
Και ταύτα είπε Δάρειος, κι αυτοί δεν του γρικούσι,
κ’ οι δύο ξεσπαθώσασι τότε και του βαρούσι.
Σκοτώνουν τον αφέντη τους εκείν’ οι οργισμένοι,
ειπέτε μου, τι κέρδισαν οι ’ναθεματισμένοι;404
Έδ’ ανομιά405 την έκαμαν, μεγάλη ασωτία,
να σφάξουν τον αυθέντη τους, δεν είχαν αμαρτία;
Και το ψωμί που το ’φαγαν εκείνο να τους πνίξη,
και να τους έλθη στο κορμί πολύ κακό και τήξη.406
και παγωμένον ηύρασι τον Στράγγαλο ποτάμι,
οι Μακεδόνες απερνούν μ’ όλη τους τη δυνάμη.
Βήσσος και Αρβαζάνιος εκείθεν τότε πάσι.
δεν έσωσεν Αλέξανδρος εκεί για να τους φθάση.
Και ηύρηκεν Αλέξανδρος Δάρειον ματωμένον,
εξαπλωμένον εις την γην και σπαθοκοπημένον•407

Η συνέχεια στο επόμενο…