26/12/14 20:47 - Οι Τρεις Μάγοι και ο Απολλώνιος ο Τυανέας!.

 

Οι Τρεις Μάγοι και ο Απολλώνιος ο Τυανέας!..

Είναι γνωστό το Ευαγγέλιο του Χριστού που αναφέρεται στους Τρεις Μάγους οι οποίοι πήγαν να προσκυνήσουν τον Ιησού στη Φάτνη των Αλόγων. Πλην, όμως, οι Μάγοι αυτοί ήσαν Αστρονόμοι της εποχής τους! Πραγματικός μάγος ήταν, για παράδειγμα, ο Απολλώνιος ο Τυανέας, όπως αναφέρουν διάφοροι ιστορικοί!.. Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί!..

Οι Τρεις Μάγοι

Περί των Τριών Μάγων, η βασική ιστορική και βιβλική πηγή είναι το Ευαγγέλιο, όπως του Ματθαίου, ο οποίος στο Δεύτερο Κεφάλαιο λέγει περί των Τριών Μάγων τα εξής:

«1 Τού δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλέεμ της Ιουδαίας εν ημέραις Ηρώδου τού βασιλέως, ιδού μάγοι από ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα 2 λέγοντες· Πού εστιν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων; είδομεν γάρ αυτού τον αστέρα εν τή ανατολή και ήλθομεν προσκυνήσαι αυτώ. 3 ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού, 4 και συναγαγών πάντας τους αρχιερείς και γραμματείς τού λαού επυνθάνετο παρ' αυτών που ο Χριστός γεννάται. 5 οι δε είπον αυτώ· Εν Βηθλέεμ της Ιουδαίας· ούτως γάρ γέγραπται διά τού προφήτου· 6 Καί σύ Βηθλέεμ, γη Ιούδα, ουδαμώς ελαχίστη εί εν τοίς ηγεμόσιν Ιούδα· εκ σού γάρ εξελεύσεται ηγούμενος, όστις ποιμανεί τον λαόν μου τον Ισραήλ. 7 Τότε Ηρώδης λάθρα καλέσας τους μάγους ηκρίβωσεν παρ' αυτών τον χρόνον τού φαινομένου αστέρος, 8 και πέμψας αυτούς εις Βηθλέεμ είπε· Πορευθέντες εξετάσατε ακριβώς περί τού παιδίου· επάν δε εύρητε απαγγείλατέ μοι, όπως καγώ ελθών προσκυνήσω αυτώ. 9 οι δε ακούσαντες τού βασιλέως επορεύθησαν· και ιδού ο αστήρ ον είδον εν τή ανατολή προήγεν αυτούς έως ελθών εστάθη επάνω ού ήν το παιδίον·
10 ιδόντες δε τον αστέρα εχάρησαν χαράν μεγάλην σφόδρα. 11 και ελθόντες εις την οικίαν είδον το παιδίον μετά Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκύνησαν αυτώ, και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσήνεγκαν αυτώ δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν· 12 και χρηματισθέντες κατ' όναρ μη ανακάμψαι προς Ηρώδην, δι' άλλης οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών. (…)» [Ματθ. 2, 1-12]


Δεν χρειάζεται και πολλή φαιά ουσία για να καταλάβει κανείς ότι οι τρεις Μάγοι της εποχής εκείνης ήσαν Αστρονόμοι, οι οποίοι έκαναν μακροχρόνιες έρευνες και μελέτες. Αυτός και ο λόγος που ασχολήθηκαν τόσο πολύ με το Άστρο τα Βηθλεέμ για το οποίο, ακόμη και σήμερα, υπάρχουν διαφορετικές γνώμες αστρονόμων και φυσικών περί του χαρακτήρα και της φύσης του, ενώ θα πρέπει να τονιστεί, ότι ουδεμία σχέση έχουν με τους σημερινούς αστρολόγους, παρά το γεγονός ότι η Αστρονομία στα αρχαία χρόνια εκαλείτο Αστρολογία.

Ο Απολλώνιος από τα Τύανα

Ο Απολλώνιος από τα Τύανα (Καππαδοκία: Τυανεύς), ήταν ένας διάσημος για την εποχή του φιλόσοφος, περιοδευτής δάσκαλος και θαυματοποιός του Ιου αι. μ.Χ. (πέθανε την εποχή του αυτοκράτορα Νέρβα), που τη ζωή του την περιέγραψε ο Φιλόστρατος II ανατρέχοντας, λέει, στα απομνημονεύματα του Δάμιδος από τη Νίνο, ο οποίος πρέπει να είχε συνοδέψει τον Απολλώνιο στις περιοδείες του.
Στη βιογραφία αυτή, που στις λεπτομέρειες της δεν έχει απολύτως τίποτε το αυθεντικό, ο Φιλόστρατος παρουσιάζει τον Απολλώνιο - εντελώς στο στιλ μιας βιογραφίας του Πυ­θαγόρα - σαν έναν νεοπυθαγόρειο αναμορφωτή, που το φωτοστέφανο της δόξας του έπρεπε να ανυψωθεί και να διευρυνθεί ακόμη πιο πολύ με έναν επιβλητικό κύκλο μύθων: προικισμένος με το χάρισμα της προφητείας και με υπέργειες δυ­νάμεις ο Απολλώνιος ζει διασχίζοντας σαν ασκητής ολό­κληρη την οικουμένη, διδάσκει και κηρύττει, θε­ραπεύει αρρώστους και ανασταίνει νεκρούς, συλλαμβάνεται στη Ρώμη και ύστερα πάλι ελευ­θερώνεται με τρόπο θαυμαστό.
Ενώ ο Απολλώνιος συνέχι­ζε τη ζωή του στην πίστη του λαού σαν ένας πα­ντοδύναμος μάγος, ο Φιλόστρατος θέλησε να τον αναβαθμίσει σε απεσταλμένο του θεού' έτσι μπόρεσε αργότερα ο Ιεροκλής, ο έπαρχος της Βιθυνίας, να αντιπαραθέσει τη μορφή του Απολλώνιου στη μορφή του Χριστού, κάτι για το οποίο δια­μαρτυρήθηκε έντονα σ' ένα του έργο ο Ευσέβιος από την Καισαρεία.
Εν πάση περιπτώσει στη βιογραφία του Φιλόστρατου έχουν την αρχή τους κάποιες επιδράσεις, που εύκολα μπορεί κα­νείς να τις αντιληφθεί και να τις ανιχνεύσει στις ιστορίες Χριστιανών ηρώων και σε θρύλους που αναφέρονται σε αγίους.
Ο Απολλώνιος (ως ιστορικό πρόσωπο) άφησε πίσω του κάποια έργα: «Τελεταί ή περί θυσιών» (παραθέματα στον Ευσέβιο) και έναν «Πυθαγόρου βίον», που με τη σειρά του υπήρξε πηγή για τη βιογραφία του Πυθαγόρα που έγραψε ο Ιάμβλιχος από τη Χαλκίδα (εκεί υπάρχουν διάφορα παραθέματα).
Από τις 77 Επιστολές του Απολλώνιου που μας σώθηκαν, θα μπορούσαν, πάντως, μερικές να εί­ναι γνήσιες, όπως τουλάχιστον μας λένε διάφοροι ιστορικοί ερευνητές.