08/03/15 21:33 - Ποια είναι τα Βιβλία της Αγίας Γραφής;

 

Ποια είναι τα Βιβλία της Αγίας Γραφής;

Απάντηση σε αναγνώστη της ιστοσελίδας μας ο οποίος ρωτά ποια είναι συγκεκριμένα τα Βιβλία της Αγίας Γραφής και αν είναι δυνατόν να κάνουμε μια συγκεκριμένη και συνοπτική αναφορά σ’ αυτά. Διαβάστε το άρθρο που ακολουθεί έτσι όπως ακριβώς υπάρχει μέσα στο ανέκδοτο έργο μας «Το Δίκαιον και η Αγία Γραφή»!..

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Επειδή ορισμένοι αναγνώστες, για πολλούς και ποικίλους λόγους, δεν είχαν μέχρι στιγμής την δυνατότητα να έχουν έρθει σ’ επαφή με την Αγία Γραφή, θεωρήσαμε αναγκαίο να καταχωρίσουμε εδώ όλα τα βιβλία της Βίβλου και - ει δυνατόν - να εξηγήσουμε ορισμένα πράγματα σχετικώς με τα βιβλία αυτά. Ταυτόχρονα κάνουμε μία περιληπτική αναφορά για κάθε ένα από τα βιβλία της Αγίας Γραφής, ώστε οι αναγνώστες να έχουν μία γενική εικόνα περί των θεμάτων της Βίβλου.

1. Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

Η Παλαιά Διαθήκη, την οποίαν μεταχειρίζεται η Ορθόδοξος Εκκλησία μας, αποτελείται από 49 βιβλία, τα οποία εγράφησαν σε διάφορες εποχές. Το αρχαιότερον από αυτά—η Πεντάτευχος του Μωϋσέως —εγράφη περί το 1400 π.Χ. και τα νεώτερα περί το 100 π.Χ.
Αν και τα βιβλία αυτά εγράφησαν σε διάφορες εποχές, παρουσιάζουν θαυμαστήν ενότητα, οφειλομένην-κατά τους θεολόγους- εις τα θείον πνεύμα, το οποίον διαπνέει αυτά.
Τα περισσότερα εξ αυτών των βιβλίων εγράφησαν εξ αρχής εις την Εβραϊκήν γλώσσαν, ολίγα δε εγράφησαν εις την Αραμαϊκήν και εις την Ελληνικήν γλώσσαν. Η Αραμαϊκη — μία από τις Σημιτικές γλώσσες — ήτο η μητρική γλώσσα των Ιουδαίων μετά την επιστροφήν των εκ της Βαβυλωνείου αιχμαλωσίας, η δε Ελληνική ομιλείτο από όλους τους περί την Μεσόγειον θάλασσαν λαούς από της εποχής του Μ. Αλεξάνδρου και των Διαδόχων του.
Τα βιβλία αυτά, σύμφωνα προς το περιεχόμενό τους, διαιρούνται εις ιστορικά, εις προφητικά και εις διδακτικά ή ποιητικά.

Α'. Τα Ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης:

1. Γ έ ν ε σ ι ς• εις τούτο εκτίθενται η δημιουργία του κόσμου και των πρωτοπλάστων, η παρακοή των, ο κατακλυσμός, ο βίος των Πατριαρχών Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ και των δώδεκα υιών του μέχρι της εγκαταστάσεώς των εις την Αίγυπτον.
2. Έ ξ ο δ ο ς• τούτο περιέχει την έξοδον των Ισραηλιτών εκ της Αιγύπτου υπό την ηγεσίαν του Μωϋσέως και την χορήγησιν της Μωσαϊκής νομοθεσίας επί του όρους Σινά.
3. Λ ε υ ϊ τ ι κ ό ν•   εις τούτο περιλαμβάνεται παν ο,τι έχει σχέση με τα καθήκοντα των ιερέων, ήτοι τα της θείας λατρείας, τα περί θυσιών, περί εορτών, περί καθαρμών και εξής.
4. Α ρ ι θ μ ο ί• τούτο περιέχει την αρίθμηση των Λευϊτών κα των δυναμένων να φέρουν όπλα Ισραηλιτών, ως και την περιπλάνηση των Ισραηλιτών εις την έρημον επί σαράντα έτη.
5. Δευτερονόμιον• τούτο περιέχει τρεις σπουδαίες ομιλίες του Μωϋσέως προς τον λαόν, επαναλαμβάνει διαφόρους νόμους εκ της Νομοθεσίας, παραθέτει σύντομη διήγηση των έργων του Μωϋσέως και τα του θανάτου του μεγάλου τούτου Νομοθέτου των Ισραηλιτών.
Τα πέντε αυτά βιβλία ονομάζονται όλα μαζί Πεντάτευχος. Συγγραφεύς αυτών είναι ο Μωϋσής, και αποτελούν το θεμέλιον της μετά ταύτα θρησκευτικής και εθνικής ζωής των Ισραηλιτών.
6. Ι η σ ο ύ ς του Ν α υ ή' εις τούτο εξιστορείται η κατάκτηση της Χαναάν υπό του διαδεχθέντος τον Μωϋσέα Ιησού του Ναυή.
7. Κ ρ ι τ α ί• περιέχει την δράση των Κριτών, οι οποίοι εστάλησαν υπό του Θεού, για να κυβερνήσουν τον λαό σε κρίσιμες στιγμές.
8. Ρ ο υ θ ' τούτο διηγείται την καλήν συμπεριφοράν της εθνικής μεν, αλλ' ευσεβούς Ρουθ απέναντι της πενθεράς της. Αν και εθνική, εν τούτοις αξιώθηκε, ώστε εκ των απογόνων της προήλθεν ο Σωτήρ.
9.Βασιλειών Α .— 10. Βασιλειών Β'.—11. Βασιλειών Γ'. - 12. Βασιλειών Δ'. : Εις τα τέσσαρα αυτά βιβλία εξιστορείται η δράση των βασιλέων του Ισραήλ (Σαούλ, Δαβίδ, Σολομώντος και εξής) μέχρι της αλώσεως της Ιερουσαλήμ υπό των Βαβυλωνίων, ήτοι από του 1000 περίπου μέχρι του 586 π.Χ.
13. Παραλειπομένων Α'.— 14. Παραλειπομένων Β'. Τα βιβλία αυτά δεν αποτελούν συμπλήρωση μόνον της ιστορίας των Εβραίων από του Δαβίδ μέχρι της Βαβυλωνείου αιχμαλωσίας, αλλ' είναι και περίληψη της ιστορίας της Π. Διαθήκης από του Αδάμ μέχρι της Βαβυλωνείου αιχμαλωσίας•
15. Ε σ δ ρ α ς Α'. - 16. Ε σ δ ρας Β'.—17. Ν ε ε μ ί α ς. Εις αυτά τα βιβλία εκτίθενται οι ενέργειες του Έσδρα και του Νεεμία για την θρησκευτική και εθνική οργάνωση του Ιουδαϊσμού μετά την επιστροφή των Ισραηλιτών εκ της Βαβυλωνείου αιχμαλωσίας (535 π.Χ. ).
18. Τ ω β ί τ : Το βιβλίο αυτό περιέχει τον βίον του ευσεβούς Τωβίτ και του γιου του Τωβία, οι οποίοι, στην εξορία έμειναν
πιστοί εις τον Νόμον του Θεού εν μέσω των ειδωλολατρών.
19. Ι ο υ δ ί θ το βιβλίο αυτό διηγείται πώς ο Θεός δια της ηρωϊκής Ιουδίθ έσωσε τους Ισραηλίτες από την καθυποδούλωσή τους εις τους Ασσυρίους.
20. Ε σ θ ή ρ • και τούτο το βιβλίο διηγείται πώς ο Θεός έσωσε δια της ευσεβούς Εσθήρ τους ανά το Περσικόν κράτος Ιουδαίους από βεβαίαν σφαγήν και
21. Μακκαβαίων Α'. - 22. Μακκαβαίων Β'.—23. Μακκαβαίων Γ'. Εις τα βιβλία αυτά εξιστορούνται οι ηρωϊκοί αγώνες των Ιουδαίων υπό την αρχηγίαν των Μακκαβαίων, για ν’ αποτινάξουν τον ζυγόν των Σελευκιδών (167 - 142 μ.Χ.).

Β'. Τα προφητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης

Τα βιβλία που ακολουθούν περιέχουν τον βίο και την δράση των προφητών της Βίβλου, οι οποίοι, για πολλούς ιστορικούς και θεολόγους, υπήρξαν η δόξα του Ιουδαϊσμού.
Η Παλαιά Διαθήκη περιέχει τα βιβλία δεκαέξι (16) προφητών. Εκ τούτων οι τέσσαρες (4) καλούνται μεγάλοι προφήτες, διότι τα έργα των είναι εκτενέστερα από τα έργα των άλλων δώδεκα (12), οι οποίοι καλούνται μικροί προφήτες.
Οι δώδεκα μικροί προφήτες είναι:
1) ο Ωσηέ,
2) ο Αμώς,
3)ο Μιχαίας,
4) ο Ιωήλ,
5) ο Οβδιού,
6) ο Ιωνάς,
7) ο Ναούμ,
8) ο Αββακούμ,
9) ο Σοφονίας,
10 ) ο Αγγαίος,
11) ο Ζαχαρίας και
12) ο Μ α λ α χ ι α ς.

Οι μεγάλοι τέσσαρες προφήτες είναι :
1) ο Η σ α ΐ ας,
2) ο Ι ε ρ ε μ ι α ς,
3) ο Ι ε ζ ε κ ι η λ και
4) ο Δ α ν ι ή λ.

Εις τα προφητικά βιβλία υπάγονται και:
1) Οι θρήνοι Ιερεμίου,
2 η Επιστολή Ιερεμίου και
3) ο Β α ρ ο υ χ (ακόλουθος του Ιερεμίου).

Γ'. Τα ποιητικά ή διδακτικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.

Από τα είδη του ποιητικού λόγου οι Ισραηλίτες ανέπτυξαν μόνον την θρησκευτική λυρική ποίηση και δι’ αυτής εξέφραζαν τις ψυχικές των διαθέσεις προς τον Θεόν.
Τα ποιητικά και διδακτικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι:
1. Ι ώ β. Τούτο έχει ως θέμα τις συμφορές και τις θλίψεις του ευσεβούς Ιώβ, τις οποίες αυτός υπέμεινε με ακλόνητη υπομονή και πίστη εις τον Θεόν. Εξ αφορμής των δοκιμασιών τούτων ο Ιώβ και τρεις φίλοι του συζητούν και εξετάζουν το μέγα ζήτημα, γιατί υποφέρουν οι δίκαιοι εις τον βίον τούτον.
2. Ψ α λ μ ο ί. Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει 160 ψαλμούς από διαφόρους Εβραίους ποιητές, αλλ’ οι περισσότεροι εξ αυτών
είναι έργα του προφητάνακτος Δαβίδ, του ενδοξοτέρου βασιλέως των Ισραηλιτών. Σε όλες τις ιερές Ακολουθίες και τις τελετές της Εκκλησίας αναγινώσκονται ή ψάλλονται ψαλμοί εκ του βιβλίου των Ψαλμών, εκ του Ψαλτηρίου. Οι ψαλμοί εκφράζουν ποικιλότατα θρησκευτικά συναισθήματα.
3. Πα ρ ο ι μ ί α ι  Σολομώντος' τούτο είναι συλλογή σπουδαίων και σοφών γνωμικών.
4. Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ή ς• και τούτο περιέχει διάφορα γνωμικά, εις τα οποία τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι όλα εις την ζωήν είναι μάταια και εφήμερα και μόνον η αρετή και η τήρηση των εντολών του Θεού έχουν αξίαν
5. Ά σ μ α  Ασμάτων• ποίημα, δια του οποίου εκφράζεται αλληγορικώς η αγάπη του Θεού προς τους Ισραηλίτες ή του Χριστού προς την Εκκλησίαν.
6. Σ ο φ ί α Σολομώντος• εγράφη ελληνιστί περί το 100 π.Χ. παρ’ αγνώστου Ελληνιστού Ιουδαίου και αναπτύσσει την αξίαν της σοφίας, την οποίαν θεωρεί ως το σπουδαιότερον και πολυτιμότερον απόκτημα δια τον άνθρωπον.
7. Σ ο φ ία Σ ε ι ρ ά χ• και τούτο το βιβλίο περιέχει ωφέλιμα γνωμικά δια πάσαν περίπτωσιν του βίου και σπουδαίες ηθικές διδασκαλίες.


2. Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Το δεύτερο βιβλίο της Αγίας Γραφής είναι η Καινή Διαθήκη. Αυτή ονομάζεται Καινή Διαθήκη, όχι μόνον διότι χρονικώς είναι μεταγενέστερη της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και διότι περιέχει τη νέα συμφωνία μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων, κατά την οποίαν θα σωθούν μόνον όσοι πιστεύουν εις τον Χριστών και εφαρμόζουν εις την ζωήν των την διδασκαλίαν του.
Η Καινή Διαθήκη περιλαμβάνει τον βίον και την διδαακαλίαν του Κυρίου και των Αποστόλων. Ονομάζεται απλώς και «Ευαγγέλιον» διότι περιέχει την ευφρόσυνη αγγελία, ότι ήλθε ο Σωτήρ, για να σώσει τον κόσμο και να ιδρύσει την βασιλείαν του Θεού επί της γης.
Η Καινή Διαθήκη αποτελείται από 27 βιβλία, τα οποία όλα εγράφησαν εξ αρχής εις την Ελληνικήν γλώσσαν.
Η Ελληνική αυτή γλώσσα είναι η Κοινή Ελληνική, η οποία ήταν απλούστερη της Ελληνικής γλώσσας των κλασσικών χρόνων.
Εις την Ελληνικήν Καινήν Διαθήκην, λόγου χάριν, δεν θα εύρωμεν τον δυϊκόν αριθμόν, τον δεύτερον αόριστον, την ευκτικήν έγκλισιν και εξής. Δια τούτο και σήμερα ακόμη ο ελληνικός λαός εννοεί το Ευαγγέλιον χωρίς μεγάλες δυσκολίες.
Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, συμφώνως προς το περιεχόμενον αυτών, διαιρούνται εις ιστορικά, διδακτικά και προφητικά.

Α'. Τα ιστορικά βιβλία είναι τα εξής:

1) Το κατά Μ α τ θ α ι ο ν   Ε υ α γ γ έ λ ι ο ν, το οποίον εγράφη από τον Ματθαίον, τον μαθητήν του Κυρίου, κατ' αρχάς εις την Αραμαϊκήν γλώσσαν, αλλ’ ο ίδιος φαίνεται ότι το μετέφρασε αμέσως εις την Ελληνικήν, όπως έχομεν αυτό έως σήμερον. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον προωρίζετο κυρίως δια τους Ιουδαίους χριστιανούς, για να πεισθούν αυτοί, ότι ο Ιησούς είναι ο υπό των προφητών προαγγελθείς Μεσσίας, ο Σωτήρ του κόσμου.
2) Τ ο   κ ατά  Μ ά ρ κ ο ν   Ευαγγέλιον. Τούτο εγράφη από τον Μάρκον, μαθητήν και ακόλουθον του Πέτρου, συμφώνως προς τα κηρύγματα του Αποστόλου τούτου. Σκοπός δε του Μάρκου ήταν να δείξει δια του Ευαγγελίου του εις τους εξ εθνικών προερχομένους χριστιανούς, ότι ο Ιησούς είναι Υιός του Θεού και Θεός αληθινός. Δια τούτο εις το Ευαγγελίον του Μάρκου εκτίθενται τα έργα και τα θαύματα του Κυρίου, τα οποία αποδεικνύουν την θεότητά του, εν εκτάσει και λεπτομερώς, ενώ παραλείπονται οι ομιλίες του Κυρίου ή παρατίθενται λίγες μόνον και αυτές πολύ συντόμως.
3) Το  κ α τ ά  Λουκάν  Ε υ α γ γ έ λ ι ο ν. Ο Λουκάς ήταν Έλληνας στην καταγωγή και ιατρός στο επάγγελμα. Υπήρξε μαθητής και ακόλουθος του Απ. Παύλου και συνέγραψε, πλην του Ευαγγελίου, και τις Πράξεις των Αποστόλων. Και τα δύο αυτά βιβλία τα αφιερώνει εις έναν πλούσιν φίλον του, τον Θεόφιλον, για να τον ενισχύσει στην πίστη του προς τον Χριστό.
Επειδή ο Λουκάς ήταν, ως ιατρός, πεπαιδευμένος, το Ευαγγέλιον και οι Πράξεις είναι τα καλύτερα βιβλία της Καινης Διαθήκης ως προς την γλώσσα, ενώ τα άλλα τρία Ευαγγέλια έχουν πολλούς εβραϊσμούς, διότι οι συγγραφείς των ήσαν Εβραίοι και δεν εγνώριζαν καλώς την ελληνικήν.
Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια, το κατά Ματθαίον, κατά Μάρκον και κατά Λουκάν, λέγονται Συνοπτικά Ευαγγέλια, διότι ομοιάζουν τόσον πολύ αναμεταξύ των και εις το περιεχομένων και εις τις φράσεις ακόμη, ώστε να μπορεί κανείς να κάνει εκ των τριών αυτών ευαγγελίων μία συνοπτική διήγηση του βίου και της διδασκαλίας του Κυρίου. Εγράφησαν δε και τα τρία προ της Αλώσεως της Ιερουσαλήμ υπό του Τίτου (70 μ.Χ.) μεταξύ των ετών 60 - 70 μ.Χ.
4) Το κατά Ι ω ά ν ν η ν Ευαγγέλιον. Τούτο έγραψαν ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου. Το Ευαγγέλιον τούτο χαρακτηρίζεται υπό των αρχαίων Πατέρων ως «πνευματικόν ευαγγέλιον», διότι περιέχει κατά το πλείστον ομιλίες του Κυρίου και πολύ λίγες διηγήσεις των έργων του. Σκοπός του Ευαγγελίου τούτου είναι να πεισθούν οι αναγνώστες του, ώστε να πιστεύσουν εις τον Χριστόν, ότι είναι ο προαιώνιος Λόγος και Υιός του Θεού. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον εγράφη μεταξύ 80 - 90 μ.Χ.
5) Οι Πράξεις των Αποστόλων. Εις το βιβλίο αυτό ο Λουκάς διηγείται την δράση των Αποστόλων, και μάλιστα του Πέτρου και του Παύλου, προς διάδοσιν του Ευαγγελίου και ίδρυσιν των πρώτων χριστιανικών Εκκλησιών.

Β'. Τα διδακτικά. Εις τα διδακτικά βιβλία της Καινής Διαθήκης υπάγονται οι δεκατέσσαρες (14) επιστολές του Αποστόλου Παύλου και οι επτά (7) Καθολικές.

Οι παραπάνω επιστολές απευθύνονται προς όλους τους χριστιανούς, ενώ δια των επιστολών τούτων οι Απόστολοι επεδίωκαν την ανάπτυξη διαφόρων αληθειών της πίστεως ή την επίλυση ζητημάτων, τα οποία ανεφύησαν εις την ζωήν των πρώτων πιστών και των πρώτων χριστιανικών Εκκλησιών.
Κατά την σειράν που υπάρχουν εις την Καινήν Διαθήκην, οι δεκατέσσαρες επιστολές του Παύλου και οι επτά Καθολικές είναι οι εξής:
Επιστολές του Παύλου:
1 ) προς Ρωμαίους
2 ) πρώτη προς Κορινθίους•
3 ) δευτέρα προς Κορινθίους•
4 ) προς Γαλάτας•
5 ) προς Εφεσίους
6 ) προς Φιλιππησίους•
7 ) προς Κολοσσαείς
8 ) πρώτη προς Θεσσαλονικείς•
9 ) δευτέρα προς Θεσσαλονικείς
10 ) πρώτη προς Τιμόθεον
11 ) δευτέρα προς Τιμόθεον
12 ) προς Τίτον
13 ) προς Φιλήμονα και
14 ) προς Εβραίους.

Οι Καθολικές επιστολές είναι:
 μία (1) του Ιακώβου αδελφοθέου,
 δύο (2) του Αποστόλου Πέτρου,
 τρεις (3) του ευαγγελιστού Ιωάννου και
 μία (1) του Ιούδα του αδελφοθέου.

Γ . Τα προφητικά. Η Καινή Διαθήκη έχει ένα μόνον προφητικό βιβλίον, την Αποκάλυψιν του Ιωάννου, την οποίαν ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου έγραψεν ευρισκόμενος σε εξορία εις την νήσον Πάτμον μεταξύ 90 -100 μ. Χ.
Εις το εν λόγω βιβλίο, ο Ιωάννης περιγράφει τους διωγμούς της Εκκλησίας και συνιστά υπομονή εις τους πιστούς. Επίσης προφητεύει τον τελικόν θριάμβον της Εκκλησίας και την μετά την Δευτέραν Παρουσία του Κυρίου κρίσιν και αποκατάστασιν των πάντων.