18/02/16 14:56 - Από Θεού άρξασθαι!..

Από Θεού άρξασθαι!..

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016. Η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη των οσίων και αγίων ως ακολούθως: Λέοντος πάπα Ρώμης (†461), Θωμά Α και Ιωάννου, πατριαρχών Κων/πόλεως. Αγαπητού επισκόπου Σινάου του ομολογητού και θαυματουργού (†δ΄αι.). Μαρτύρων Αγρίππα, Βικτωρίνου, Δωροθέου και Θεοδούλου. Λέοντος και Παρηγορίου των εν Πατάροις και Πιουλίου. Διαβάστε σήμερα το Ευαγγέλιον της Ημέρας, έτσι όπως ακριβώς υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή (εν προκειμένω στην Καινή Διαθήκη), αλλά και τη νεοελληνική ερμηνευτική του απόδοση από τον μεγάλο Έλληνα πανεπιστημιακό δάσκαλο και θεολόγο Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα!..

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. ιστ΄ ἑβδομ. Λουκᾶ (Μρ. ιβ΄ 38-44):

38 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ· βλέπετε ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θε­λόντων ἐν στολαῖς περιπατεῖν καὶ ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς 39 καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις. 40 οἱ κατεσθίοντες τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι! οὗτοι λήψονται περισσότερον κρῖμα. 41 Καὶ καθίσας ὁ Ἰησοῦς κατέναντι τοῦ γαζοφυλακί­ου ἐθεώρει πῶς ὁ ὄχλος βάλλει χαλκὸν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον. 42 καὶ πολλοὶ πλούσιοι ἔ­­­βαλλον πολλά· καὶ ἐλθοῦσα μία χήρα πτωχὴ ἔβαλε λεπτὰ δύο, ὅ ἐστι κοδράντης. 43 καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα ἡ πτωχὴ αὕτη πλεῖον πάντων ἔβαλε τῶν βαλλόν­των εἰς τὸ γαζοφυλάκιον· 44 πάντες γὰρ ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον· αὕτη δὲ ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν, ὅλον τὸν βίον αὐτῆς.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΝ. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

38 Καί τούς ἔλεγε στή διδαχή του: Προσέχετε ἀπό τούς γραμματεῖς, πού τούς ἀρέσει νά περπατοῦν μέ ἐπίσημες καί ἐπιδεικτικές στολές, πού ἔχουν κατασκευασθεῖ εἰ­δικά γι’ αὐτούς· καί τούς ἀρέσει ἀκόμη νά τούς χαιρε­τοῦν εὐλαβικά καί τιμητικά στά δημόσια κέντρα 39 καί ἐπιδιώκουν τά πρῶτα καθίσματα στίς συναγωγές καί τίς πρῶτες θέσεις στά δεῖπνα. 40 Αὐτοί εἶναι πού κατατρώγουν τά σπίτια καί τήν περιουσία τῶν ἀδύναμων χηρῶν, καί κάνουν μεγάλες προσευχές ὑποκριτικά δῆθεν ἀπό εὐλάβεια, γιά νά ἐξαπατοῦν τούς πιό ἀφελεῖς. Αὐτοί θά ἔχουν μεγαλύτερη καταδίκη ἀπ’ τήν καταδίκη πού θά ἔχουν οἱ κλέφτες καί οἱ ἅρπαγες. 41 Τότε ὁ Ἰησοῦς κάθισε ἀπέναντι ἀπ’ τό θησαυροφυλάκιο τοῦ ναοῦ καί παρατηροῦσε πῶς ὁ πολύς λαός ἔριχνε χάλκινα κέρματα στό θησαυροφυλάκιο. 42 Καί πολλοί πλούσιοι ἔριχναν πολλά. Ἦλθε καί μιά φτωχή χήρα κι ἔριξε δύο λεπτά, δηλαδή ἕναν κοδράντη. 43 Κάλεσε τότε ὁ Ἰησοῦς τούς μαθητές του καί τούς εἶ­πε: Ἀληθινά σᾶς λέω ὅτι ἡ φτωχή αὐτή χήρα ἔριξε πε­­ρισσότερα ἀπ’ ὅλους αὐτούς πού ρίχνουν χρήματα στό θησαυροφυλάκιο. 44 Διότι ὅλοι αὐτοί ἔριξαν ἀπ’ τό περίσσευμά τους. Αὐτή ὅμως ἔριξε ἀπό τό ὑστέ­ρη­μά της καί ἀπό τήν τέλεια φτώχεια της ὅλα ὅσα εἶχε, ὅλη τήν περιουσία της.