Κατηγορίες

Από Θεού Άρξασθαι!..

Από Θεού Άρξασθαι!..

Πέμπτη 18 Αυγούστου 2016: Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη διαφόρων αγίων και οσίων καθώς και ορισμένα θρησκευτικά γεγονότα, όπως αναγράφονται στη συνέχεια: Φλώρος και Λαύρος οι Μάρτυρες , Το Άγιο Πλήθος των Πενήτων (Φτωχών) , Έρμος (η Ερμής), Σεραπίων και Πολύαινος οι Μάρτυρες , Ιουλιανή η Μάρτυς πλησίον του Στροβίλου , Λέων ο Μάρτυρας , Τέσσερις Όσιοι Ασκητές , Γεώργιος και Ιωάννης Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως , Βαρνάβας, Σωφρόνιος και Χριστόφορος , Σωφρόνιος ο Αγιορείτης , Οσίου Αρσενίου του νέου του εν Πάρω. Διαβάστε, επί πλέον, το Ευαγγέλιο της ημέρας, όπως ακριβώς υπάρχει στο πρωτότυπο, σε νεοελληνική απόδοση του μεγάλου πανεπιστημιακού μας δασκάλου και θεολόγου Παν. Ν. Τρεμπέλα.

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πεμ. θ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. κ΄ 17 - 28):
17 Καὶ ἀναβαίνων ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα παρέλαβε τοὺς δώδεκα μαθητὰς κατ᾿ ἰδίαν ἐν τῇ ὁδῷ καὶ εἶπεν αὐτοῖς· 18 ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ, 19 καὶ παραδώσουσιν αὐ­­­τὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμ­­παῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡ­­­μέρᾳ ἀναστήσεται. 20 Τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά τι παρ᾿ αὐτοῦ. 21 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· τί θέλεις; λέγει αὐτῷ· εἰπὲ ἵνα κα­­θί­σω­σιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου ἐν τῇ βασι­λείᾳ σου. 22 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσ­­θε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν, ἢ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; λέγουσιν αὐτῷ· δυνάμεθα. 23 καὶ λέγει αὐτοῖς· τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε· τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων μου οὐκ ἔστιν ἐ­­μὸν δοῦναι, ἀλλ᾿ οἷς ἡτοί­μα­σται ὑπὸ τοῦ πατρός μου. 24 καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἠγανάκτησαν περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν. 25 ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλε­σάμενος αὐτοὺς εἶπεν· οἴ­­δατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐ­­­θνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 26 οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾿ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι, ἔσται ὑμῶν διάκονος, 27 καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶ­­ναι πρῶτος, ἔσται ὑμῶν δοῦ­­λος· 28 ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονη­­θῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύ­­τρον ἀντὶ πολλῶν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ
17 Καί καθώς ἀνέβαινε ὁ Ἰησοῦς στά Ἱεροσόλυμα, πῆ­ρε μαζί του ἰδιαιτέρως τούς δώδεκα μαθητές στό δρό­μο καί τούς εἶπε: 18 Νά λοιπόν, ἀνεβαίνουμε στά Ἱεροσόλυμα, καί ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου θά παραδοθεῖ στούς ἀρχιερεῖς καί τούς γραμματεῖς, καί θά τόν καταδικάσουν σέ θάνατο, 19 καί θά τόν παραδώσουν στούς ἐθνικούς στρατιῶτες τῆς Ρώμης γιά νά τόν ἐμπαίξουν καί νά τόν μαστιγώσουν καί νά τόν σταυρώσουν, καί ἔπειτα, τήν τρίτη ἡμέρα ἀπό τό θάνατό του, θά ἀναστηθεῖ. 20 Τότε τόν πλησίασε ἡ μητέρα τῶν παιδιῶν τοῦ Ζεβεδαίου μέ τούς γιούς της, ἡ ὁποία τόν προσκύνησε καί ἔδειξε ὅτι σκόπευε νά τοῦ ζητήσει κάτι. 21 Κι αὐτός τῆς εἶπε: Τί θέλεις; Αὐτή τοῦ λέει: Δῶσε διαταγή, ὅταν θά ἀναλάβεις τή βασιλεία σου, νά καθίσουν τά δύο αὐτά παιδιά μου τό ἕνα στά δεξιά σου καί τό ἄλλο στά ἀριστερά σου. 22 Ἀλλά ὁ Ἰησοῦς ἀποκρίθηκε: Δέν ξέρετε τί ζη­τᾶ­τε. Μπορεῖτε νά πιεῖτε τό ποτήριο τοῦ θανάτου πού πρόκειται ἐγώ σέ λίγο νά πιῶ, ἤ νά βαπτισθεῖτε τό βάπτισμα τοῦ μαρτυρίου πού σέ λίγο θά ὑποστῶ; Κι αὐτοί τοῦ ἀπαντοῦν: Μποροῦμε. 23 Τότε ὁ Ἰησοῦς τούς λέει: Τό ποτήριο βέβαια πού θά πιῶ ἐγώ θά τό πιεῖτε καί σεῖς, καί τό βάπτισμα πού πρόκειται νά βαπτισθῶ σέ λίγο μέσα στή θάλασσα τῶν παθημάτων μου θά τό βαπτισθεῖτε· διότι καί σεῖς θά ὑποστεῖτε διωγμούς καί μαρτύριο γιά τό εὐαγγέλιο. Τό νά καθίσετε ὅμως στά δεξιά καί στά ἀριστερά μου δέν εἶναι δικό μου δικαίωμα νά τό δώσω σ’ ὅποιον μοῦ τό ζητήσει, ἀλλά αὐτό θά δοθεῖ σ’ ἐκείνους γιά τούς ὁποίους ἔχει ἑτοιμασθεῖ ἀπό τόν δικαιοκρίτη Πατέρα μου. Αὐτός θά δώσει τίς ἀμοιβές καί τίς διακρίσεις στόν καθένα σύμφωνα μέ τά ἔργα του καί τήν ἀρετή του. 24 Ὅταν τά ἄκουσαν αὐτά οἱ δέκα μαθητές, ἀγανά­κτη­σαν γιά τή συμπεριφορά αὐτή τῶν δύο ἀδελφῶν, οἱ ὁποῖοι ζητοῦσαν νά τούς παραγκωνίσουν καί νά τι­­μηθοῦν περισσότερο ἀπ’ αὐτούς. 25 Ὁ Ἰησοῦς ὅμως, ἀφοῦ τούς κάλεσε νά πλησιάσουν, εἶπε: Γνωρίζετε ὅτι οἱ ἄρχοντες πού ἡγεμονεύουν στά ἔθνη συμπεριφέρονται στούς λαούς τους ὡς κύριοί τους, σάν νά τούς ἔχουν στά χέρια τους καί σάν νά εἶ­ναι οἱ λαοί κτήματά τους· κι ἐκεῖνοι πού ἔχουν μεγάλο ἀξίωμα, ὅπως εἶναι οἱ ἀνθύπατοι, τούς μεταχειρίζονται μέ μεγάλη ἐξουσία, σάν νά εἶναι δοῦλοι τους. 26 Μεταξύ σας ὅμως δέν πρέπει νά συμβαίνει αὐτό. Ἀλλά ὅποιος θέλει νά γίνει μεγάλος ἀνάμεσά σας, ἄς εἶναι ὑπηρέτης σας κι ἄς φροντίζει μέ ἐπιμέλεια πῶς νά γίνεται εὐεργετικός καί ἐξυπηρετικός στούς ἄλλους. 27 Καί ὅποιος θέλει νά εἶναι πρῶτος ἀνάμεσά σας, πρέπει νά ἀσκεῖ τήν ἀγάπη μέ κάθε ταπεινοφροσύνη καί νά γίνεται δοῦλος ὅλων σας. 28 Νά γίνεται διάκονος καί δοῦλος, ὅπως καί ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου δέν ἦλθε γιά νά τόν ὑπηρετήσουν, ἀλλά γιά νά ὑπηρετήσει καί νά δώσει τή ζωή του λύτρο προκειμένου νά ἐξαγορασθοῦν καί νά ἐλευθερωθοῦν ἀπό τήν ἁμαρτία καί τό θάνατο πολλοί.

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ!..
Εὐσεβείας τοῖς τρόποις ἐγγυμναζόμενοι, τοῦ μαρτυρίου τὴν τρῖβον διαπεράτε καλῶς, ὡς αὐτάδελφοι κλεινοὶ Χριστὸν δοξάσαντες, ὅθεν γεραίρομεν ὑμᾶς, ὡς γενναίους Ἀθλητάς, Φλῶρε καὶ Λαῦρε βοῶντες. Ἀπὸ παντοίας ἀνάγκης, ρύσασθε πάντας ἠμᾶς Ἅγιοι.
https://soundcloud.com/byzantine-music/08-18 

Αναρτήθηκε: 18/08/16 14:26

 
Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία είναι δύο ράγες της Ιστορίας πάνω στις οποίες κινείται το όχημα του Ελληνο-Χριστιανικού Πολιτισμού σε μια ατέρμονη πορεία προς την αιωνιότητα!... Λαός που περιφρονεί τις πέτρες και τα χαρτιά του είναι καταδικασμένος ν’ αυτοκτονήσει!..
 
Συνεντεύξεις του Άγγελου Σακκέτου, ως καταστάλαγμα μιας δημοσιογραφικής πορείας 35 περίπου ετών!... Ένας αγώνας δρόμου για την αναζήτηση της αλήθειας και μόνον της αλήθειας.. Την "αληθινής αλήθειας", όπως μάθαμε να λέμε στην δική μας Ελληνική Δημοσιογραφία!..
 
Διαλέξεις και Ομιλίες, έτσι όπως ακριβώς εδόθησαν στο παρελθόν σε διάφορα Πνευματικά Κέντρα, Συλλόγους, Σωματεία και διάφορα Ιδρύματα των Αθηνών ή της Περιφέρειας, ιδίως για θέματα σχέσεων Ελληνισμού και Ορθοδοξίας!..
 
Θύμησες και αναμνήσεις!... Νοσταλγικές ιστορίες, που φαντάζουν σήμερα σαν παραμύθι!.. Εκπληκτικές εμπειρίες και διηγήματα ή αφηγήσεις από διάφορους ανθρώπους, που έζησα ή γνώρισα στο διάβα της ζωής μου!.. Όλα εκείνα τα γεγονότα, που πέρασαν από τη φτωχική μου ζωή, ιδίως στο χωριό μου!
Αναζήτηση
Search
Newsletter
Για να λαμβάνετε newsletter παρακαλώ στείλτε μας το email σας!

Είσοδος χρηστών