Κατηγορίες

Ο Λόγος του Θεού!.. 2 Ιανουαρίου 2017

 

Ο Λόγος του Θεού!.. 2 Ιανουαρίου 2017

Η Εκκλησία μας σήμερα τιμά ορισμένους αγίους και οσίους, όπως και διάφορα εκκλησιαστικά γεγονότα, με ιστορική διάσταση, ως εξής: Σιλβέστρος Πάπας Ρώμης , Βασίλειος ο Μάρτυρας εξ Αγκύρας , Θεοδότη , Θεαγένης ο Ιερομάρτυρας , Σέργιος , Θεόπιστος , Ισίδωρος ο Ιερομάρτυρας , Θεόπεμπτος , Μάρκος ο Κωφός , Σειρίολος ο Δίκαιος , Κοσμάς ο Θαυματουργός Α’ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως , Σιλβέστρος εκ Ρωσίας , Ιουλιανή η Δικαία , Γεώργιος (η Ζώρζης) ο Νεομάρτυρας ο Γκιουρτζής , Σεραφείμ του Σάρωφ. Διαβάστε επί πλέον το αποστολικό κήρυγμα της ημέρας, μέσα από τις Πράξεις των Αποστόλων, που μεταφέρουν τον Λόγο του Θεού, όπως ακριβώς υπάρχει στο πρωτότυπο κείμενο, σε νεοελληνική απόδοση Παν. Ν. Τρεμπέλα (Εκδόσεις « Ο Σωτήρ»).

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. λ΄ ἑβδ. ἐπ. (Ἑβρ. η΄7-13):
7 εἰ γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος, οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος. 8 μεμφόμενος γὰρ αὐτοῖς λέγει· ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν, 9 οὐ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλα­βομένου μου τῆς χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου· ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου, κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει Κύριος· 10 ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος· διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεόν, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν. 11 καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, λέγων· γνῶθι τὸν Κύριον· ὅτι πάντες εἰδήσουσί με ἀπὸ μικροῦ αὐτῶν ἕως μεγάλου αὐτῶν· 12 ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν, καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι. 13 ἐν τῷ λέγειν καινὴν πεπαλαίωκε τὴν πρώτην· τὸ δὲ παλαιούμενον καὶ γηράσκον ἐγγὺς ἀφανισμοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ
7 Εἶναι πραγματικά ἀνώτερη καί καλύτερη ἡ νέα διαθήκη. Διότι ἐάν ἡ πρώτη ἐκείνη ἦταν τέλεια καί δέν εἶχε ἐλλείψεις, δέν θά ὑπῆρχε ἀνάγκη νά εἰσαχθεῖ καί νά συναφθεῖ δεύτερη. 8 Αὐτή μάλιστα ἡ δεύτερη διαθήκη προφητεύθηκε ἀπό τό ἴδιο τό Ἅγιον Πνεῦμα. Διότι κατηγορώντας ὁ Θεός ἐκεί­­νους πού ἔλαβαν τήν πρώτη διαθήκη λέει διαμέσου τοῦ προφήτη Ἱερεμία: Ἰδού ἔρχονται ἡμέρες, λέει ὁ Κύριος, καί θά συνάψω νέα διαθήκη μέ τόν οἶκο τοῦ Ἰσρα­ήλ καί μέ τόν οἶκο τοῦ Ἰούδα, δηλαδή μέ τόν νέο Ἰσραήλ τῆς χάριτος, τήν Ἐκκλησία. 9 Ἡ νέα αὐτή διαθήκη δέν θά εἶναι ὅμοια μ’ ἐκείνη πού ἔκανα μέ τούς προπάτορες τοῦ παλαιοῦ Ἰσραήλ καί τοῦ Ἰούδα τήν ἡμέρα πού τούς ἔπιασα ἀπό τό χέρι γιά νά τούς βγάλω ἐλεύθερους ἀπό τή γῆ τῆς Αἰγύπτου. Ἐκεί­­νη ἡ διαθήκη θά καταργηθεῖ. Διότι αὐτοί δέν ἔμει­­ναν πιστοί στή διαθήκη μου, καί γι’ αὐτό κι ἐγώ τούς ἐγκατέλειψα, λέει ὁ Κύριος. 10 Ἀντιθέτως, ἡ νέα διαθήκη τήν ὁποία θά συνάψω μέ τόν οἶκο τοῦ νέου πνευματικοῦ Ἰσραήλ ὕστερα ἀπό τίς ἡμέρες ἐκεῖνες, λέει ὁ Κύριος, θά εἶναι ἐτούτη: Θά δώσω δηλαδή τίς ἐντολές τοῦ νόμου μου μέσα στό νοῦ τους καί θά τίς γράψω ὄχι σέ λίθινες πλάκες, ἀλλά βαθιά στίς καρδιές τους. Ἐγώ θά εἶμαι γι’ αὐτούς ὁ Θεός, καί αὐτοί θά εἶναι γιά μένα ὁ ἐκλεκτός λαός μου. 11 Τότε δέν θά διδάσκει ὁ καθένας τους τό συμπατριώτη του, οὔτε θά λέει στόν ἀδελφό του· ἔλα νά γνωρίσεις τόν Κύριο. Διότι ὅλοι τους θά μέ γνωρίζουν, ἀπό τόν μικρότερο ἕως τόν μεγαλύτερο. 12 Καί θά μέ γνωρίζουν ὅλοι, διότι θά εἶμαι σπλαχνικός στίς ἀδικίες τους καί δέν θά θυμηθῶ πλέον τίς ἁμαρτίες καί τίς ἀνομίες τους. 13 Μιλώντας δηλαδή ὁ Θεός γιά «Νέα Διαθήκη», μ’ αὐ­τό πού εἶπε κατέστησε παλαιά τήν πρώτη. Κι ἐκεῖνο πού παλιώνει καί γηράσκει, κοντεύει νά ἐξαφανισθεῖ.

Αναρτήθηκε: 02/01/17 18:00

 
Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία είναι δύο ράγες της Ιστορίας πάνω στις οποίες κινείται το όχημα του Ελληνο-Χριστιανικού Πολιτισμού σε μια ατέρμονη πορεία προς την αιωνιότητα!... Λαός που περιφρονεί τις πέτρες και τα χαρτιά του είναι καταδικασμένος ν’ αυτοκτονήσει!..
 
Συνεντεύξεις του Άγγελου Σακκέτου, ως καταστάλαγμα μιας δημοσιογραφικής πορείας 35 περίπου ετών!... Ένας αγώνας δρόμου για την αναζήτηση της αλήθειας και μόνον της αλήθειας.. Την "αληθινής αλήθειας", όπως μάθαμε να λέμε στην δική μας Ελληνική Δημοσιογραφία!..
 
Διαλέξεις και Ομιλίες, έτσι όπως ακριβώς εδόθησαν στο παρελθόν σε διάφορα Πνευματικά Κέντρα, Συλλόγους, Σωματεία και διάφορα Ιδρύματα των Αθηνών ή της Περιφέρειας, ιδίως για θέματα σχέσεων Ελληνισμού και Ορθοδοξίας!..
 
Θύμησες και αναμνήσεις!... Νοσταλγικές ιστορίες, που φαντάζουν σήμερα σαν παραμύθι!.. Εκπληκτικές εμπειρίες και διηγήματα ή αφηγήσεις από διάφορους ανθρώπους, που έζησα ή γνώρισα στο διάβα της ζωής μου!.. Όλα εκείνα τα γεγονότα, που πέρασαν από τη φτωχική μου ζωή, ιδίως στο χωριό μου!
Αναζήτηση
Search
Newsletter
Για να λαμβάνετε newsletter παρακαλώ στείλτε μας το email σας!

Είσοδος χρηστών