Κατηγορίες

Ποία η σχέση του Ιησού με τους Έλληνες; (2)

 

Ποία η σχέση του Ιησού με τους Έλληνες; (2)

Οι βιβλικές και ιστορικές έρευνες που αποδεικνύουν την ένθερμη αγάπη του Ιησού προς τους Έλληνες, αλλά και τη σχέση Του με τους εξελληνισμένους κατοίκους της Γαλιλαίας όπου ο Ιησούς εκήρυττε επί μακρόν χρόνον την διδασκαλίαν Του!.. Εάν σε όλα αυτά προσθέσουμε και τον ειδικό χάρτη που έχει κάνει ο Καθηγητής της Ιστορίας της Επιστήμης κ Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, με τις 154 ελληνικές πόλεις της Παλαιστίνης, κατά την εποχή που ο Χριστός εδίδασκε στην περιοχή, αντιλαμβάνεται κανείς την αλήθεια των ισχυρισμών μας!..

Συνέχεια από το προηγούμενο…

Καθ’ όλην την χώραν μνημονεύονται «πόλεις Ελληνίδες». 30 Η Γάζα ήδη κατά την προελληνιστικήν εποχήν, ετέλει εις ζωηράν εμπορικήν επικοινωνίαν μετά της Ελλάδος από δε της κατακτήσεώς της δια του Μ. Αλεξάνδρου κατέστη μακεδονικόν οπλοστάσιον. Πόλις «Ελληνίς» χαρακτηρίζεται αυτή παρ’ Ιωσήπω. 31 –Η Ανθηδών ήτο Ελληνική, ως εκφαίνει το όνομά της.32 Εν Ασκάλωνι εκόπησαν νομίσματα του Μ. Αλεξάνδρου – Η Ιόπη, παλαιά πόλις του μύθου του Περσέως και της Ανδρομέδας, ήτο επί των διαδόχων μακεδονικόν οπλοστάσιον. – Η Απολλωνία (σημιτιστί: Αρσούφ) εθεμελιώθη πιθανώς εις Ελληνικήν εποχήν, διότι ο Απόλλων εθεωρείτο φυλετικός θεός των Σελευκιδών. – Ο Πύργος Στράτωνος φέρει ελληνικό όνομα, καίπερ ιδρυθείς υπό των Σιδωνίων. – Η Δώρα33 ήδη από του 5ου αι. π.Χ. ήτο φόρου υποτελής εις τους Αθηναίους. – Εν Άκη (Πτολεμαϊδι) ήδη επί των ρητόρων Ισαίου και Δημοσθένους, υπήρχεν ελληνική εμπορική παροικία, πολυάριθμα νομίσματα εκόπησαν εκεί, επί δε των διαδόχων ήτο σπουδαίον οπλοστάσιον˙ ο κυρίως εξελληνισμός της και η εκ νέου ίδρυσίς της συνετελέσθη επί Πτολεμαίου Β΄ Φιλαδέλφου, ότε και εκλήθη Πτολεμαϊς – Η Σαμάρεια ήδη διά του Μ. Αλεξάνδρου, επωκίσθη υπό Ελλήνων. – Η Σκυθόπολις εμφανίζεται ελληνώνυμος ήδη κατά τον γ’ αιώνα.- Παρά τη λίμνην Γεννησαρέτ ανθεί υπό Αντιόχου του Μεγάλου (218 π.Χ.) η Φιλωτερία ή Φιλωτέρα, 34 ομώνυμος πόλις εν Άνω Αιγύπτω, ούτω καλουμένη από τίνος αδελφής Πτολεμαίου Β’ Φιλαδέλφου. 35 – Εκείθεν του Ιορδάνου αναφέρονται ως «Ελληνίδες» πόλεις 36 αι: Ίππος και Γάδαρα. Η Πέλλα και το Δίον, 37 ομώνυμοι Μακεδονικών πόλεων, ιδρύθησαν πιθανώς υπό του Μ. Αλεξάνδρου το βραδύτερον επί των διαδόχων. -. Η Φιλαδέλφεια, παλαιά πρωτεύουσα των Αμμωνιτών, εξελληνίσθη υπό Πτολεμαίου Β΄ του Φιλάδελφου.

Από τόσον εξελληνισμένου περιβάλλοντος υπέστη ισχυράν επίδρασιν και η Ιουδαία. Εν πρώτοις ωκειώθη την παγκόσμιον τότε Ελληνικήν γλώσσαν, απαραίτητον δια το εμπόριον και δια την μετά του εξωτερικού επικοινωνίαν. Οι Παλαιστίνοι λόγιοι, οι κληθέντες εις Αλεξάνδρειαν προς μετάφρασιν της Πεντατεύχου, ήσαν εγκρατείς και της Ελληνικής. 38 Συν τη γλώσση εισήλθον εις την χώραν η φιλοσοφική σκέψις, τα έθιμα των Ελλήνων και ο όλος Ελληνικός πολιτισμός.

Εκ της αντιθέσεως του εις τον Νόμον και εις τα πάτρια καθόλου προσκεκολλημένου Ιουδαϊσμού προς τον ειδωλολατρικόν Ελληνισμόν διεμορφώθησαν εν τοις κόλποις του Ιουδαϊκού λαού δύο αντιμαχόμεναι μερίδες: η των Ελληνοφίλων, ή και επικρατεστέρα, υπό τον Ιησούν ή Ιάσωνα αρχιερέα και έπειτα τον αρχιερέαν Μενέλαον και ή των Χασιδείμ (Ασιδαίων) των συντηρητικών, των πιστών, των ευσεβοφρόνων εθνικιστών υπό τον Ονίαν Γ΄.

Η οξύτης Αντιόχου του Επιφανούς προς ριζικήν κατάργησιν της Ιουδαϊκης θρησκείας και λατρείας και επιβολήν της Ελληνικής, κατά πρόδηλον παρέκκλισιν από της υπό του Μ. Αλεξάνδρου κεχαραγμένης πολιτικής της ανεξιθρησκείας, εξήγειρεν ου μόνον τους Χασιδείμ, αλλ’ όλον τον λαόν εις αγώνας υπέρ της πατρώας πίστεως υπό τον ιερέα Ματταθίαν και τους πέντε υιούς του: Ιωάννην, Σίμωνα, Ιούδαν, Ελεάζαρ και Ιωνάθαν, τους ούτω καλουμένους Μακκαβαίους…» (3)

Εάν σε όλα αυτά προσθέσουμε και τον ειδικό χάρτη που έχει κάνει ο Καθηγητής της Ιστορίας της Επιστήμης κ Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, με τις 154 ελληνικές πόλεις της Παλαιστίνης, κατά την εποχή που ο Χριστός εδίδασκε στην περιοχή (4), αντιλαμβάνεται κανείς την αλήθεια των ισχυρισμών μας.

Αύριο η συνέχεια…

Με σεβασμό και τιμή

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ. ΣΑΚΚΕΤΟΣ
Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

Αναρτήθηκε: 16/07/17 21:01

 
Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία είναι δύο ράγες της Ιστορίας πάνω στις οποίες κινείται το όχημα του Ελληνο-Χριστιανικού Πολιτισμού σε μια ατέρμονη πορεία προς την αιωνιότητα!... Λαός που περιφρονεί τις πέτρες και τα χαρτιά του είναι καταδικασμένος ν’ αυτοκτονήσει!..
 
Συνεντεύξεις του Άγγελου Σακκέτου, ως καταστάλαγμα μιας δημοσιογραφικής πορείας 35 περίπου ετών!... Ένας αγώνας δρόμου για την αναζήτηση της αλήθειας και μόνον της αλήθειας.. Την "αληθινής αλήθειας", όπως μάθαμε να λέμε στην δική μας Ελληνική Δημοσιογραφία!..
 
Διαλέξεις και Ομιλίες, έτσι όπως ακριβώς εδόθησαν στο παρελθόν σε διάφορα Πνευματικά Κέντρα, Συλλόγους, Σωματεία και διάφορα Ιδρύματα των Αθηνών ή της Περιφέρειας, ιδίως για θέματα σχέσεων Ελληνισμού και Ορθοδοξίας!..
 
Θύμησες και αναμνήσεις!... Νοσταλγικές ιστορίες, που φαντάζουν σήμερα σαν παραμύθι!.. Εκπληκτικές εμπειρίες και διηγήματα ή αφηγήσεις από διάφορους ανθρώπους, που έζησα ή γνώρισα στο διάβα της ζωής μου!.. Όλα εκείνα τα γεγονότα, που πέρασαν από τη φτωχική μου ζωή, ιδίως στο χωριό μου!
Αναζήτηση
Search
Newsletter
Για να λαμβάνετε newsletter παρακαλώ στείλτε μας το email σας!

Είσοδος χρηστών